มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ที่ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
2 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาริษา สลีอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
3 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็ก
4 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
5 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิภรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
6 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
7 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
8 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญญาภา ธิขัติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
9 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
10 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
11 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
12 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
13 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาวีร์ อายุยืน บ้านหลวง กลาง
14 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรินรดา ซูติมันตานนท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
15 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย กลาง
16 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์วรา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
17 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
18 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
19 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสลินทิพย์ ใหม่น้อย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
20 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
21 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
22 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
23 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
24 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
25 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงฤทัย ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
26 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร สวนทา บ้านหลวง กลาง
27 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาว พรนภัส สายบุญทัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
28 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
29 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
30 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
31 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
32 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
33 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
34 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
35 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
36 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
37 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
38 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
39 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
40 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
41 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจันทร์มณี จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
42 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
43 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
44 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
45 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย กลาง
46 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
47 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรพนธ์ พรมตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
48 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเคนคณิน ยศวงค์ แม่จริม เล็ก
49 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
50 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
51 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม เล็ก
52 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
53 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนฤชัย แก้วไสย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
54 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
55 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
56 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
57 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
58 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
59 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
60 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
61 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
62 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
63 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
64 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
65 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
66 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ ใจจริม แม่จริม เล็ก
67 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัต ถิ่นเจริญ เมืองแงง เล็ก
68 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
69 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
70 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
71 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐศักดิ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
72 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
73 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ่งตะวัน เจียมอ่อน สตรีศรีน่าน ใหญ่
74 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร งามสง่า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
75 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
76 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
77 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
78 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
79 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
80 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
81 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
82 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช เพชรสาร นาน้อย กลาง
83 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
84 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
85 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
86 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
87 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
88 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
89 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
90 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
91 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
92 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
93 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
94 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
95 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐยา จันทร์อินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
96 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
97 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
98 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
99 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
100 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
101 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
102 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
103 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
104 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
105 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
106 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
107 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชญานนท์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
108 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
109 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
110 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
111 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
112 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
113 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
114 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
115 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
116 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติ๋น ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
117 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
118 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
119 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
120 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
121 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
122 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
123 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
124 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
125 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
126 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
127 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
128 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
129 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
130 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
131 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
132 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
133 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไวภพ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
134 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
135 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
136 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
137 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
138 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
139 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
140 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
141 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
142 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
143 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
144 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
145 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
146 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
147 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
148 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
149 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
150 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
151 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
152 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
153 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
154 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
155 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
156 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
157 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
158 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
159 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
160 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
161 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
162 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
163 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
164 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
165 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
166 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
167 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
168 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
169 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
170 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
171 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
172 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
173 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
174 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักดิ์ชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
175 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
176 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
177 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
178 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
179 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
180 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
181 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
182 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
183 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
184 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
185 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
186 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
187 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
188 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
189 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
190 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
191 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
192 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
193 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
194 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร พึ่งศรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
195 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
196 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
197 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
198 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
199 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
200 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
201 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
202 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
203 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
204 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
205 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรณสิทธิ์ แสนสุภา บ่อเกลือ กลาง
206 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
207 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
208 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
209 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
210 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
211 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
212 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
213 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
214 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
215 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรากรณ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
216 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
217 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
218 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
219 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
220 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
221 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสวพล เทพอินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
222 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวิชญ์ ไชยโย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
223 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ ขันป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
224 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
225 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ์ สุรินดา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
226 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
227 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
228 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
229 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
230 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
231 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
232 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
233 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
234 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
235 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
236 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
237 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบวรัตน์ สุวรรณ์ บ่อเกลือ กลาง
238 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
239 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
240 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
241 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
242 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
243 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
244 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
245 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
246 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
247 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
248 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
249 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
250 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
251 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
252 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์รินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
253 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
254 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
255 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
256 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
257 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
258 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
259 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
260 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
261 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
262 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
263 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
264 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
265 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
266 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
267 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิทวัฒน์ ศิริ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
268 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
269 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒน์พงษ์ ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
270 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
271 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายปริญญา อินใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
272 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร งามสง่า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
273 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
274 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
275 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
276 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นาย จีระวัฒน์ ประยูรพงศ์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
277 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
278 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
279 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
280 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
281 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
282 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
283 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
284 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
285 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
286 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
287 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
288 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
289 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
290 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
291 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
292 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สุกัญญา เกาะแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
293 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพิกา ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
294 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
295 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐพร คำเขียว นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
296 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา ชูสังข์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
297 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
298 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
299 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
300 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
301 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
302 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
303 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
304 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
305 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
306 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
307 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
308 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
309 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
310 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
311 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
312 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
313 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
314 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
315 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
316 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
317 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพร ทองข่ม ศรีนครน่าน เล็ก
318 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
319 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภัคพงศ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
320 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
321 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สุรชัย สถานอุ่น บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
322 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
323 119 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
324 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
325 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
326 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
327 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
328 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
329 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
330 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
331 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาภรณ์ ริวิลาน ศรีนครน่าน เล็ก
332 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
333 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรจิรา คำน๊ะ นาน้อย กลาง
334 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบงกช มารัมย์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
335 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
336 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวุฒิชัย ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
337 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
338 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
339 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
340 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
341 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
342 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
343 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
344 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
345 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
346 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
347 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
348 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
349 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
350 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
351 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
352 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
353 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
354 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
355 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
356 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
357 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชกานต์ ธิอ้าย น่านประชาอุทิศ เล็ก
358 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
359 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
360 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
361 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
362 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพล จันต๊ะนุ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
363 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
364 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
365 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
366 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
367 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
368 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
369 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
370 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
371 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
372 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนัทธมน ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
373 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
374 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
375 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชนานันทร์ เทพกอม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
376 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
377 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
378 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
379 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
380 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
381 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
382 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
383 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
384 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
385 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
386 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
387 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
388 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
389 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
390 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
391 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
392 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
393 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
394 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
395 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
396 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
397 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
398 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
399 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
400 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
401 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
402 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
403 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
404 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
405 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
406 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
407 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรััชฎา ญาติปิน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
408 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
409 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
410 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
411 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
412 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
413 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
414 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
415 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
416 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
417 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
418 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
419 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
420 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
421 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
422 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
423 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
424 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
425 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
426 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
427 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
428 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
429 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
430 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
431 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
432 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิสิษฐ์ ธะนะแก้ว น่านนคร เล็ก
433 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
434 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
435 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
436 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
437 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
438 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
439 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
440 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
441 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
442 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
443 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
444 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
445 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกิจ เบ้าชนะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
446 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนัยนันท์ เตชะบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
447 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยะวัฒน์ ภูแหวน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
448 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
449 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
450 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
451 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
452 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
453 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
454 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
455 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
456 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
457 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
458 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
459 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
460 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
461 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
462 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิวกร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
463 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
464 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
465 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
466 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรวิกร ดอนพนัส ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
467 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
468 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิสุทธิวัฒน์ สายอุทธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
469 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
470 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
471 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
472 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
473 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ สุทธิแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
474 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
475 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
476 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
477 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
478 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
479 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
480 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
481 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
482 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
483 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
484 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
485 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
486 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันตภณ บุณอินทร์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
487 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต นาไชยธง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
488 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูตะวัน มูลหล้า นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
489 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ เสมอวัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
490 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
491 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
492 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
493 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
494 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
495 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
496 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
497 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
498 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
499 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
500 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
501 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
502 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
503 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
504 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
505 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
506 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
507 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
508 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
509 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
510 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
511 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
512 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
513 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
514 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
515 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
516 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
517 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
518 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
519 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็ก
520 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่
521 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
522 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
523 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
524 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
525 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
526 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
527 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
528 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
529 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
530 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมขัน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
531 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
532 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปุณยวีย์ นิยม สตรีศรีน่าน ใหญ่
533 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
534 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
535 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
536 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
537 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
538 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
539 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
540 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
541 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
542 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
543 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
544 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
545 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
546 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
547 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิ์พัทธ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
548 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
549 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
550 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
551 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
552 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
553 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายบุณยชน ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
554 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
555 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
556 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
557 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
558 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
559 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นาย อภิสิทธิ์ กาโน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
560 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
561 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธนวินท์ มหานิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
562 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
563 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
564 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
565 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
566 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
567 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
568 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
569 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัธวัฒน์ จังวาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
570 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
571 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
572 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
573 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
574 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
575 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย เจษฏานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
576 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
577 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
578 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
579 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
580 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
581 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
582 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
583 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
584 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
585 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
586 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
587 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
588 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
589 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
590 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
591 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
592 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
593 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
594 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิ่นสุดา อินด้าย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
595 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
596 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
597 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
598 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
599 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
600 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
601 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
602 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
603 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
604 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
605 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
606 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
607 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
608 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
609 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
610 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
611 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
612 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
613 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
614 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
615 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
616 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
617 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
618 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
619 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
620 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
621 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
622 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
623 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
624 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
625 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
626 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
627 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
628 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
629 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
630 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
631 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
632 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
633 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
634 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
635 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
636 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
637 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
638 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
639 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
640 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
641 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสรา พิศจารย์ บ่อเกลือ กลาง
642 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบงกช มารัมย์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
643 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
644 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
645 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
646 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
647 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
648 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
649 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
650 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
651 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
652 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
653 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
654 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
655 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
656 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
657 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
658 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
659 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
660 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
661 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
662 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
663 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
664 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
665 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
666 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
667 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
668 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
669 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
670 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
671 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก
672 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
673 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
674 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
675 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
676 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชญา ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
677 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
678 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญชู ปทุมไพโรจน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
679 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
680 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
681 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
682 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ชัย แก้วใส สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
683 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
684 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
685 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
686 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
687 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
688 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
689 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
690 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
691 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
692 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
693 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตติชภูมิ แจ่มแสง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
694 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
695 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
696 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง
697 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
698 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
699 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
700 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
701 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
702 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
703 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
704 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
705 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
706 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
707 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
708 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
709 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
710 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
711 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
712 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
713 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
714 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
715 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
716 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
717 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
718 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
719 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
720 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
721 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
722 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
723 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
724 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
725 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
726 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
727 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
728 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
729 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
730 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
731 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
732 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
733 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
734 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
735 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
736 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
737 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
738 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
739 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
740 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคิรากร พรรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
741 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
742 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
743 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
744 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ไชนอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
745 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
746 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
747 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
748 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
749 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
750 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
751 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
752 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
753 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
754 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
755 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
756 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
757 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
758 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
759 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
760 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
761 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
762 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
763 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
764 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร ทองใบ บ่อเกลือ กลาง
765 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
766 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
767 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
768 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
769 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
770 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
771 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
772 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
773 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
774 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
775 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
776 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
777 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
778 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
779 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
780 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
781 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
782 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
783 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
784 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัทลี จันทร์เพ็ญ สา ใหญ่
785 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
786 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
787 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
788 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
789 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
790 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
791 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
792 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
793 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
794 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
795 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
796 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
797 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
798 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
799 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
800 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
801 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
802 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
803 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
804 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
805 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิดี ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
806 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงยุพาวดี ปิรัตน์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
807 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิปัสยา มอญจัตุรัส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
808 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานตธิดา รื่นรวย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
809 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
810 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
811 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
812 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
813 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
814 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
815 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
816 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
817 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
818 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
819 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปิยชาติ จิตตรง สา ใหญ่
820 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
821 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
822 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
823 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจารุวัฒน์ จินะรักษ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
824 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
825 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
826 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
827 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
828 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
829 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
830 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
831 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
832 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
833 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
834 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระเดช คำอ้าย น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
835 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปัญญาจารย์ แหวนคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
836 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
837 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
838 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
839 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
840 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
841 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
842 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
843 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
844 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
845 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
846 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
847 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
848 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
849 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
850 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
851 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
852 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
853 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
854 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
855 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
856 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
857 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
858 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
859 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
860 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
861 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
862 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
863 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง ินางสาวเมธิณี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
864 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
865 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
866 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
867 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
868 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
869 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
870 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
871 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
872 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
873 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
874 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
875 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราภรณ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
876 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์ น่านนคร เล็ก
877 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
878 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
879 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
880 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
881 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
882 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
883 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
884 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
885 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
886 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
887 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
888 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
889 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
890 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
891 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
892 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
893 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
894 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
895 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
896 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
897 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
898 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
899 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต คำวรรณะ สา ใหญ่
900 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
901 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ อินทรชิต สา ใหญ่
902 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยพิสิษฐ์ ปลอดครบุรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
903 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถนอมพงศ์ พรมเสพ สตรีศรีน่าน ใหญ่
904 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติกร สุทธะการ สตรีศรีน่าน ใหญ่
905 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตต์ วงค์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
906 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
907 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
908 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
909 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
910 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
911 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
912 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
913 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
914 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
915 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
916 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพนิจ แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
917 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ นุเทพสุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
918 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพพล สว่างวงศ์เจริญชัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
919 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป เพรชวงษาสกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
920 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันตินันท์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
921 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดอน กันทรประเสิรฐ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
922 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชตะ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
923 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
924 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชัย ป้องแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
925 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
926 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
927 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
928 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ แซ่ผ่าน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
929 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคามิน เทียนรุ่งอรุณ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
930 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
931 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
932 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
933 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
934 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
935 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
936 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
937 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
938 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
939 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
940 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
941 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายฐิติศักดิ์ พนะสัน มัธยมป่ากลาง กลาง
942 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
943 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
944 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
945 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
946 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรัตน์ ชัยเพชร น่านนคร เล็ก
947 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
948 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรปราชญ์ จะนะพรม นาน้อย กลาง
949 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
950 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
951 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
952 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
953 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพนธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
954 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
955 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
956 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
957 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
958 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
959 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
960 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
961 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
962 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
963 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
964 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
965 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายนวพล พันธุ์เดช ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
966 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
967 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
968 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
969 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
970 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
971 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
972 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
973 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
974 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
975 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
976 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววริศรา ต๊ะติ็บ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
977 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
978 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
979 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
980 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
981 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
982 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
983 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชา เมืองปัญญา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
984 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ไชยราช นาน้อย กลาง
985 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
986 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดารัตน์ มนต์วิเศษ ทุ่งช้าง กลาง
987 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
988 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
989 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
990 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิราการต์ แก้วรักษี สันติสุขพิทยาคม กลาง
991 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
992 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
993 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ปัว ใหญ่
994 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
995 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
996 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
997 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
998 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
999 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1000 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1001 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1002 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1003 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1004 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
1005 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
1006 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
1007 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1008 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1009 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1010 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
1011 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1012 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1013 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1014 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1015 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
1016 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
1017 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
1018 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1019 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1020 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1021 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1022 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1023 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1024 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1025 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1026 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1027 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1028 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1029 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1030 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1031 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนะชล สีนวล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1032 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
1033 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1034 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
1035 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
1036 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1037 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1038 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1039 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
1040 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1041 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1042 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1043 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1044 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1045 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1046 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรพงษ์ กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1047 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1048 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
1049 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1050 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1051 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1052 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1053 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1054 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1055 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1056 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1057 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1058 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1059 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1060 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1061 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1062 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1063 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1064 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1065 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1066 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1067 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1068 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1069 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1070 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1071 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
1072 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
1073 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
1074 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
1075 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1076 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
1077 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1078 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
1079 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1080 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1081 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1082 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1083 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1084 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
1085 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
1086 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
1087 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
1088 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
1089 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
1090 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
1091 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
1092 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1093 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
1094 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
1095 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1096 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1097 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิง วรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1098 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1099 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา กำธรธีระวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1100 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
1101 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
1102 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
1103 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัสสร ไชยวุฒิ สา ใหญ่
1104 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุกัญญา ธิมูล สา ใหญ่
1105 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1106 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1107 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1108 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1109 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1110 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1111 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1112 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1113 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
1114 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา แสนคำแพ มัธยมป่ากลาง กลาง
1115 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนภรณ์ อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1116 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1117 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1118 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1119 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1120 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1121 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1122 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1123 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1124 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
1125 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
1126 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
1127 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
1128 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1129 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คล้ายแก้ว นาน้อย กลาง
1130 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีนาท นาน้อย กลาง
1131 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย กลาง
1132 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1133 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรดนัย ทะนันไชย แม่จริม เล็ก
1134 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎ๊ แม่จริม เล็ก
1135 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1136 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1137 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1138 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1139 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1140 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1141 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1142 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1143 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1144 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1145 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1146 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
1147 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
1148 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
1149 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
1150 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี จิตตรง สา ใหญ่
1151 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1152 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
1153 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1154 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
1155 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
1156 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
1157 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
1158 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1159 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
1160 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1161 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
1162 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
1163 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1164 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1165 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1166 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1167 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1168 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1169 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1170 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1171 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1172 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาชินี รกไพร ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1173 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1174 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1175 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1176 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1177 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1178 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
1179 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1180 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
1181 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
1182 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
1183 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
1184 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
1185 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1186 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1187 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1188 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1189 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1190 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
1191 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
1192 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
1193 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พรมคำ ศรีนครน่าน เล็ก
1194 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
1195 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
1196 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1197 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1198 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1199 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1200 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1201 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1202 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1203 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1204 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
1205 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
1206 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1207 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1208 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1209 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
1210 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1211 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1212 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1213 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1214 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1215 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1216 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1217 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1218 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
1219 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1220 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1221 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1222 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1223 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1224 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1225 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1226 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1227 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1228 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1229 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1230 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1231 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1232 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
1233 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1234 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1235 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
1236 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1237 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเชษฐ์ คำเขื่อน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1238 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพยุงทรัพย์ ศรีวิชัย แม่จริม เล็ก
1239 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1240 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธนกร คำผงแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1241 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1242 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1243 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธิ์ธิชา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1244 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
1245 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1246 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1247 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1248 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิติภัทร อนุจร ปัว ใหญ่
1249 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1250 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1251 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต ควรพินิจ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1252 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1253 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1254 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1255 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1256 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1257 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1258 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1259 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1260 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1261 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1262 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1263 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1264 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1265 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1266 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1267 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1268 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แซ่ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
1269 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1270 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมินทรา อาชาธนกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1271 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
1272 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1273 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
1274 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
1275 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกลุจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
1276 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
1277 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
1278 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1279 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิกา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1280 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาเกียตร์ อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
1281 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1282 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1283 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1284 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1285 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1286 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1287 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1288 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1289 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1290 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
1291 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
1292 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
1293 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
1294 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1295 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
1296 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
1297 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1298 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1299 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1300 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1301 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1302 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1303 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
1304 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1305 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงษ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
1306 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัตพงษ์ กลำภักดิ์ดี บ่อเกลือ กลาง
1307 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1308 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1309 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1310 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1311 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1312 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1313 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1314 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1315 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1316 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1317 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
1318 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
1319 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1320 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1321 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1322 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1323 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1324 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1325 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1326 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1327 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1328 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1329 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1330 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1331 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1332 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1333 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1334 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1335 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1336 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1337 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1338 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1339 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1340 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1341 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1342 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1343 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1344 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1345 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1346 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1347 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1348 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
1349 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
1350 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
1351 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
1352 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
1353 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ จินะป๊อก สา ใหญ่
1354 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1355 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
1356 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1357 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอานนท์ สิทธิกัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1358 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1359 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1360 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1361 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1362 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1363 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1364 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1365 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1366 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1367 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1368 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1369 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1370 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
1371 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
1372 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทวีเดช เชวงนุสรณ์ บ่อเกลือ กลาง
1373 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ คงขวัญสมบรูณ์ บ่อเกลือ กลาง
1374 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ อุ่นถิ่น บ่อเกลือ กลาง
1375 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยณรงค์ รูนันต์ บ่อเกลือ กลาง
1376 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1377 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1378 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1379 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1380 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิต แก้วกลางเมือง น่านนคร เล็ก
1381 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1382 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1383 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1384 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1385 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1386 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1387 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1388 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1389 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1390 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1391 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1392 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1393 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1394 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1395 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1396 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
1397 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1398 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1399 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1400 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1401 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1402 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1403 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
1404 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1405 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1406 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1407 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1408 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1409 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1410 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1411 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1412 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1413 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1414 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ศูนย์พานิช สตรีศรีน่าน ใหญ่
1415 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตรัยคุณ ยศอาลัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
1416 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรภัทร์ ลำน้อย สตรีศรีน่าน ใหญ่
1417 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
1418 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1419 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1420 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1421 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1422 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1423 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1424 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1425 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1426 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1427 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
1428 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1429 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1430 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1431 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1432 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1433 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1434 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1435 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1436 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
1437 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1438 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1439 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1440 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1441 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
1442 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1443 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1444 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1445 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1446 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1447 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
1448 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
1449 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1450 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1451 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1452 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ พงศ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
1453 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
1454 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1455 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1456 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1457 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1458 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภาวิณี ซิลเติล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1459 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1460 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1461 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1462 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
1463 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1464 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1465 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1466 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
1467 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1468 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1469 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
1470 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1471 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1472 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิศร ธิใจ แม่จริม เล็ก
1473 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธนันท์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1474 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1475 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1476 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิโชติ พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1477 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
1478 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1479 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
1480 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1481 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรเมธ เสมอใจ ปัว ใหญ่
1482 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1483 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1484 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธพล นันท์ชัย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1485 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1486 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1487 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
1488 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ ตนภู เมืองแงง เล็ก
1489 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1490 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1491 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาเมธ คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1492 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1493 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
1494 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพงษ์พิพัฒน์ พรมมา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1495 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1496 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1497 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1498 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
1499 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สราวุธ อุตตะมา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1500 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1501 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1502 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
1503 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1504 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
1505 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1506 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1507 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1508 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
1509 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1510 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1511 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
1512 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1513 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
1514 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1515 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
1516 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
1517 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร์ อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
1518 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
1519 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1520 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1521 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1522 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1523 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1524 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
1525 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1526 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1527 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1528 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1529 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
1530 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1531 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1532 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
1533 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1534 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
1535 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1536 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1537 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1538 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1539 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัมรินทร์ ไชยฤทธิ์ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1540 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
1541 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1542 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1543 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1544 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
1545 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
1546 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1547 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1548 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1549 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1550 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1551 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1552 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1553 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1554 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1555 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
1556 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1557 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
1558 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
1559 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1560 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1561 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1562 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
1563 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1564 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1565 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
1566 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
1567 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1568 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1569 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1570 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1571 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1572 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1573 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1574 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1575 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1576 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
1577 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
1578 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
1579 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
1580 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
1581 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
1582 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1583 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1584 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1585 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1586 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1587 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1588 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1589 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1590 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
1591 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
1592 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
1593 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1594 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
1595 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
1596 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1597 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1598 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1599 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1600 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1601 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1602 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
1603 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
1604 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1605 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1606 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1607 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1608 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแสน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1609 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1610 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
1611 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
1612 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1613 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
1614 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1615 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1616 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1617 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1618 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1619 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1620 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
1621 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
1622 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
1623 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
1624 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
1625 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1626 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1627 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1628 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1629 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
1630 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
1631 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1632 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
1633 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
1634 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1635 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
1636 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1637 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1638 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
1639 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1640 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1641 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1642 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1643 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1644 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1645 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1646 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1647 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1648 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1649 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1650 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1651 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1652 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1653 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1654 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
1655 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกื้อกูล ฝาระมี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1656 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก
1657 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1658 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1659 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาลีวรรณ ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
1660 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
1661 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1662 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1663 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1664 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1665 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตตินันท์ คำยันต์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1666 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
1667 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1668 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวุฒิ ผาแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1669 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1670 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1671 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1672 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1673 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกตน์นิภา กันทะวิชัย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1674 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
1675 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
1676 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1677 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ปาจะโชติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1678 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1679 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1680 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1681 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
1682 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1683 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวี พรมผัด นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1684 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย กลาง
1685 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1686 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1687 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1688 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
1689 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
1690 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1691 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1692 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1693 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1694 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
1695 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1696 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
1697 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1698 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย กลาง
1699 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1700 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1701 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1702 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1703 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1704 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิล เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1705 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1706 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1707 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1708 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1709 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1710 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1711 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1712 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1713 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1714 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1715 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
1716 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
1717 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
1718 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
1719 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
1720 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
1721 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1722 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1723 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
1724 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1725 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1726 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1727 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1728 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1729 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1730 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
1731 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
1732 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1733 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
1734 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
1735 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตนวิฑูรย์ ปัว ใหญ่
1736 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1737 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1738 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
1739 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
1740 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1741 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1742 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1743 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1744 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1745 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1746 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
1747 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณรงค์ชัย แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
1748 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1749 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1750 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1751 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1752 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1753 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1754 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1755 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1756 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1757 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1758 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1759 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
1760 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1761 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
1762 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
1763 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
1764 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
1765 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง กลาง
1766 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคฑาวุธ คำพู บ้านหลวง กลาง
1767 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
1768 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
1769 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1770 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1771 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
1772 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
1773 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1774 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1775 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1776 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1777 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1778 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1779 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1780 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1781 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1782 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1783 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
1784 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
1785 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
1786 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
1787 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
1788 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร อำมลา สา ใหญ่
1789 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
1790 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1791 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1792 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1793 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1794 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1795 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1796 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1797 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1798 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1799 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1800 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1801 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
1802 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1803 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1804 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1805 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1806 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
1807 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
1808 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
1809 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
1810 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
1811 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
1812 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
1813 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
1814 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1815 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา ดวงแก้ว แม่จริม เล็ก
1816 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1817 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1818 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1819 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1820 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1821 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1822 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1823 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1824 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1825 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1826 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1827 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1828 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1829 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1830 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1831 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1832 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรวิกร ดอนพนัส ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1833 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
1834 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
1835 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1836 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1837 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
1838 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
1839 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
1840 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย กลาง
1841 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
1842 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
1843 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1844 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1845 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1846 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1847 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1848 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1849 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1850 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1851 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1852 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1853 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1854 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1855 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งนภา เคนวงศ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1856 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1857 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1858 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1859 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1860 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคนา สมฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1861 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
1862 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
1863 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
1864 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
1865 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
1866 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1867 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1868 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1869 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1870 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1871 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
1872 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
1873 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
1874 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
1875 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
1876 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราลักษณ์ จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1877 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
1878 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
1879 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1880 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
1881 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1882 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1883 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1884 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
1885 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ ตุ้ยน้อย นาน้อย กลาง
1886 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
1887 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
1888 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปภาณิน พรมกามินทร์ นาน้อย กลาง
1889 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1890 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1891 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1892 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1893 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1894 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1895 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
1896 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
1897 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิภิรมย์ วงค์เรียบ แม่จริม เล็ก
1898 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1899 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1900 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1901 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1902 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1903 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1904 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
1905 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
1906 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
1907 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
1908 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
1909 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
1910 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1911 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1912 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1913 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1914 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
1915 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
1916 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
1917 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
1918 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
1919 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป สุทธหลวง ปัว ใหญ่
1920 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1921 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
1922 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพร คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
1923 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ้ง ช่างเงิน บ่อเกลือ กลาง
1924 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
1925 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย กลาง
1926 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาคภูมิ ดาอินวงค์ นาน้อย กลาง
1927 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายก้องพิภพ เพียกเพีย นาน้อย กลาง
1928 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1929 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวภูมิ จำนงศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1930 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1931 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1932 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1933 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1934 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1935 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรมน เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1936 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1937 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1938 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1939 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1940 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1941 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1942 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1943 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1944 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
1945 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1946 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
1947 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1948 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1949 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1950 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1951 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
1952 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพานทอง แซ่เล้า บ่อเกลือ กลาง
1953 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
1954 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1955 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1956 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1957 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1958 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1959 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1960 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1961 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1962 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1963 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงศ์ จันทร์สุก เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1964 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1965 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย อิ่นคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1966 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1967 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
1968 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
1969 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
1970 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
1971 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
1972 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1973 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรัณย์ แสนศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1974 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณะ เฉลิมวรโชติ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1975 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1976 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1977 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1978 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1979 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1980 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติถูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1981 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1982 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1983 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1984 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
1985 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
1986 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
1987 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
1988 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
1989 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
1990 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
1991 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง
1992 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1993 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1994 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1995 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบูรณศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1996 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1997 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายหิรัณย์ แก้วเกษศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่

กลับบนสุด

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925