มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ที่ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
2 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานัน วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
3 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลาสินี ศรีแก้ว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
4 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
5 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
6 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
7 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
8 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุภา อินพนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
9 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
10 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
11 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
12 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
13 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
14 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
15 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
16 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
17 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
18 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
19 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
20 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
21 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
22 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
23 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภธิดา ปราณีทะ นาน้อย ใหญ่
24 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
25 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
26 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเรณุกา เสนนันตา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
27 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
28 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกนกนิภา ปันทะนะ สา ใหญ่
29 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
30 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาทิณี เชื้อหมอ สตรีศรีน่าน ใหญ่
31 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
32 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
33 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดออน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
34 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
35 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
36 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
37 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรินรดา ชูติมันตานนท์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
38 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
39 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
40 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรไพลิน ศิริมาตย์ แม่จริม เล็ก
41 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรา แก้วคำมี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
42 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
43 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
44 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทะจักร์ สา ใหญ่
45 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
46 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
47 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพีรยา วชิราธนกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
48 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
49 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
50 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
51 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
52 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
53 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย ใหญ่
54 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
55 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
56 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
57 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายต่อตระกูล อินตุ้ย แม่จริม เล็ก
58 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
59 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
60 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชัย พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
61 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
62 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
63 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
64 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
65 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
66 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณกฤต มั่นพลับ ปัว ใหญ่
67 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
68 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
69 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล มะโนแป๊ก นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
70 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
71 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
72 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
73 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอัศวกร เชียงทอง แม่จริม เล็ก
74 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ เกี้ยวเก้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
75 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
76 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิรวิชญ์ คำมอญ สา ใหญ่
77 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
78 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร ศิริมาตย์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
79 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
80 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
81 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
82 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
83 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
84 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
85 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
86 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย อรรถโสภา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
87 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
88 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
89 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร น้อมมนัส นาน้อย ใหญ่
90 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
91 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาทิตย์ สีเทพ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
92 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
93 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
94 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
95 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
96 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
97 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
98 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
99 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
100 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
101 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
102 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
103 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
104 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
105 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
106 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
107 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
108 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
109 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
110 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
111 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
112 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
113 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
114 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
115 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
116 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
117 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
118 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
119 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
120 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
121 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
122 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
123 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง เล็ก
124 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
125 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
126 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
127 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
128 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
129 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
130 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
131 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
132 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
133 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
134 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
135 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
136 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
137 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
138 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
139 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
140 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
141 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
142 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
143 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก
144 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
145 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนาธาน เหมือนโพธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
146 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
147 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
148 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด้กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
149 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
150 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
151 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
152 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
153 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
154 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
155 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
156 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
157 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
158 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
159 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
160 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
161 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
162 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
163 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
164 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
165 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
166 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
167 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
168 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
169 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
170 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
171 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
172 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
173 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
174 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
175 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
176 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา ไชยปาละ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
177 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
178 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
179 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
180 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
181 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
182 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
183 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
184 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
185 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
186 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
187 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
188 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
189 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงค์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
190 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
191 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
192 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
193 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
194 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
195 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
196 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
197 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
198 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก
199 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
200 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
201 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
202 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
203 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
204 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
205 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
206 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
207 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
208 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
209 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
210 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
211 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
212 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
213 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
214 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
215 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
216 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
217 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
218 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก พรมเกษา แม่จริม เล็ก
219 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
220 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
221 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
222 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
223 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
224 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรกรานต์ สอนวันนา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
225 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
226 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
227 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
228 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
229 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
230 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
231 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
232 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
233 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
234 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
235 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
236 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
237 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
238 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
239 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
240 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
241 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
242 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
243 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
244 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
245 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธีรทัศน์ จินดาสวัสดิ์ เมืองแงง เล็กพิเศษ
246 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
247 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
248 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายภัคธร แก้วกาวี สา ใหญ่
249 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
250 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายโยธิน มะลิลม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
251 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
252 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
253 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
254 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
255 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
256 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
257 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
258 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
259 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
260 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
261 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
262 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
263 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
264 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
265 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
266 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
267 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กชายรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
268 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
269 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศวิตา สงคราม ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
270 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
271 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
272 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
273 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันย์สินี วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
274 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
275 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะนุช ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
276 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
277 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชุติมา กาวินคำ นาน้อย ใหญ่
278 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง ทุ่งช้าง กลาง
279 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
280 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
281 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
282 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
283 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
284 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
285 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
286 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว น่านนคร เล็ก
287 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
288 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
289 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
290 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
291 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
292 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
293 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
294 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
295 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพพล บุญวัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
296 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรกิจ จันดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
297 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
298 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
299 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
300 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
301 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
302 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
303 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
304 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
305 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
306 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
307 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชรินรัตน์ แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
308 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
309 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
310 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
311 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
312 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
313 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
314 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
315 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
316 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
317 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
318 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
319 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
320 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
321 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
322 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
323 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
324 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
325 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
326 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล แซ่เฮ้อ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
327 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
328 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
329 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
330 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
331 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
332 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตฤณภพ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
333 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
334 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
335 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
336 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
337 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
338 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
339 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
340 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
341 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ๋น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
342 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
343 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
344 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
345 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
346 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรจาริน เทศพุ่ม สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
347 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
348 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลทวดี วงศ์ภูดร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
349 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
350 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
351 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
352 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
353 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
354 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
355 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
356 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
357 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
358 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
359 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
360 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
361 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
362 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
363 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
364 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
365 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
366 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
367 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
368 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
369 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
370 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูริชญา ผุยดา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
371 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
372 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
373 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
374 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
375 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา ทวีทรัพย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
376 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิษณุวัฒน์ อัสพิมพ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
377 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
378 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนากร เฉิดฉาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
379 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
380 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
381 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
382 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
383 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
384 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
385 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
386 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
387 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
388 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายกีรติ คำถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
389 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
390 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายศิลป์ครุต เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
391 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
392 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
393 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
394 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
395 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
396 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
397 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
398 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
399 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
400 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
401 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
402 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
403 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
404 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
405 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
406 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
407 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
408 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
409 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
410 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
411 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
412 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
413 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
414 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
415 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอักษราภัค จักรอะโน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
416 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
417 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
418 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
419 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
420 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
421 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
422 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
423 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
424 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
425 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
426 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
427 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
428 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
429 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
430 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
431 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเวชกร มาดา สา ใหญ่
432 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
433 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
434 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชล สีนวล สา ใหญ่
435 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
436 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
437 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
438 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
439 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
440 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
441 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรนันท์ อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
442 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
443 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
444 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
445 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
446 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
447 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
448 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
449 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
450 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
451 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
452 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
453 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา กามินทร์ แม่จริม เล็ก
454 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
455 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
456 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
457 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
458 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
459 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุธิดา ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
460 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
461 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
462 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
463 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
464 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
465 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
466 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
467 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
468 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
469 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
470 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
471 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
472 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
473 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
474 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
475 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิชา มากมาย เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
476 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
477 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
478 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
479 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
480 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
481 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
482 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
483 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
484 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
485 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
486 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
487 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
488 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
489 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
490 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
491 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ดรุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
492 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
493 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
494 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
495 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
496 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
497 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
498 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล สุทธิไส แม่จริม เล็ก
499 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
500 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
501 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจรัญชัย กลีบพิมาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
502 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
503 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
504 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายประสบสุข ทรงปั่น สตรีศรีน่าน ใหญ่
505 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
506 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
507 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
508 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธรวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
509 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
510 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
511 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
512 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
513 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
514 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
515 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
516 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
517 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
518 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
519 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรดนย์ แสงดวง สา ใหญ่
520 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
521 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
522 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
523 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
524 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
525 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
526 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนม์ภัส ขันอุดทา น่านนคร เล็ก
527 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
528 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
529 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
530 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
531 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
532 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
533 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
534 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
535 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
536 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
537 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
538 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
539 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
540 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
541 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
542 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
543 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
544 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
545 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
546 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
547 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
548 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
549 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
550 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
551 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
552 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
553 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
554 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
555 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
556 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
557 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
558 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
559 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
560 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
561 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
562 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
563 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
564 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
565 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
566 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
567 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
568 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
569 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
570 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
571 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
572 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
573 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
574 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
575 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
576 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
577 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
578 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
579 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
580 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง
581 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
582 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
583 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
584 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
585 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
586 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
587 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
588 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
589 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
590 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
591 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปราถนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
592 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
593 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
594 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
595 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
596 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
597 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
598 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
599 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
600 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
601 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
602 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
603 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
604 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
605 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
606 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
607 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
608 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
609 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
610 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
611 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
612 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
613 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก
614 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
615 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
616 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
617 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
618 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
619 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
620 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
621 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
622 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
623 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
624 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
625 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
626 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
627 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
628 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
629 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ ใจปิง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
630 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
631 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
632 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
633 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
634 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
635 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
636 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
637 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
638 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
639 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
640 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
641 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
642 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
643 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
644 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
645 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
646 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลดา จันทร์สุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
647 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวริศรา แย้มสิงห์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
648 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
649 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
650 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
651 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
652 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
653 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
654 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
655 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาแกง สตรีศรีน่าน ใหญ่
656 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
657 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
658 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
659 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
660 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
661 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
662 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
663 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
664 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด๋กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
665 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
666 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
667 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
668 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
669 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
670 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
671 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
672 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
673 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
674 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
675 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
676 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
677 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
678 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
679 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
680 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
681 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
682 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
683 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
684 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
685 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
686 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
687 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
688 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
689 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
690 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
691 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
692 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
693 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
694 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
695 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
696 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
697 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
698 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
699 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
700 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
701 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชย์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
702 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
703 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
704 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
705 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
706 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
707 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
708 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
709 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริวัฒน์ สมพงษ์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
710 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด้กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
711 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
712 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
713 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
714 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
715 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
716 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
717 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธิดา รัตนะวิฑูรย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
718 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
719 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
720 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
721 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
722 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
723 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
724 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
725 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
726 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
727 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
728 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
729 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
730 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
731 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
732 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
733 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
734 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
735 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
736 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
737 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชญา กำปนาท ปัว ใหญ่
738 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง เล็ก
739 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
740 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
741 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กญิงอริสา อินนา บ้านหลวง เล็ก
742 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
743 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
744 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
745 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
746 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
747 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
748 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
749 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
750 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
751 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
752 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
753 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
754 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ ไชยอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
755 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ วิชัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
756 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
757 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
758 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
759 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
760 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
761 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
762 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล ปันชุน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
763 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
764 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
765 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
766 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
767 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
768 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
769 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
770 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
771 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
772 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
773 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนาวิน จักริลา น่านนคร เล็ก
774 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
775 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
776 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
777 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
778 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
779 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
780 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
781 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
782 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินต๊ะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
783 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
784 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
785 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
786 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
787 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
788 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
789 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
790 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
791 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
792 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
793 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
794 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
795 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
796 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
797 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
798 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
799 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริวรรณ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
800 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
801 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
802 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
803 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
804 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
805 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
806 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
807 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
808 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
809 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
810 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
811 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
812 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
813 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
814 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
815 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
816 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
817 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
818 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
819 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
820 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
821 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
822 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
823 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
824 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
825 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
826 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
827 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
828 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
829 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
830 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
831 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
832 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
833 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
834 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
835 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
836 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
837 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
838 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
839 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
840 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
841 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
842 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
843 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
844 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
845 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
846 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอานุเดช ทองจิรง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
847 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
848 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
849 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
850 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
851 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
852 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตุลา ทนะวงศ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
853 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
854 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
855 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัมรินทร์ ธิเขียว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
856 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
857 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
858 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
859 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
860 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ ทองเขียว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
861 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
862 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
863 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
864 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
865 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
866 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
867 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
868 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
869 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
870 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
871 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
872 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
873 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
874 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
875 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
876 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
877 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
878 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
879 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
880 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
881 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
882 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
883 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
884 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
885 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
886 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
887 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
888 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
889 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
890 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
891 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
892 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
893 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
894 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
895 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
896 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
897 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
898 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กันใจมา แม่จริม เล็ก
899 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
900 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
901 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
902 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจตุพร มูลสิงห์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
903 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนทรี สีสนิท ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
904 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
905 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
906 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
907 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิตา คำแหวน น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
908 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
909 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
910 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
911 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
912 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
913 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
914 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
915 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนลินี งานคำ สตรีศรีน่าน ใหญ่
916 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
917 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
918 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
919 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
920 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย ใหญ่
921 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
922 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
923 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
924 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
925 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
926 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
927 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
928 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
929 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
930 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจนจิรา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
931 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
932 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
933 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
934 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
935 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
936 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
937 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่
938 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
939 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญฺิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
940 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
941 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
942 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
943 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล ใจบุญ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
944 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
945 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
946 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
947 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
948 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด๋็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
949 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
950 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
951 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
952 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
953 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
954 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
955 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
956 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
957 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
958 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
959 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
960 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
961 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
962 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
963 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
964 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
965 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
966 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
967 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
968 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
969 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
970 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
971 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
972 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
973 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
974 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
975 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
976 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
977 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
978 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
979 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
980 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
981 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
982 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
983 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
984 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
985 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญธิดา นวนดี บ้านหลวง เล็ก
986 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
987 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
988 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
989 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
990 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
991 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
992 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
993 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
994 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
995 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
996 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
997 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
998 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
999 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
1000 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1001 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
1002 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1003 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1004 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1005 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
1006 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1007 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1008 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
1009 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1010 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1011 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1012 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1013 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1014 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1015 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1016 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1017 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1018 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1019 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1020 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1021 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1022 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1023 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิกา พันแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1024 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1025 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1026 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1027 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1028 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1029 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดาราวลี อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1030 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1031 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1032 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1033 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1034 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1035 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1036 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1037 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
1038 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1039 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1040 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
1041 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
1042 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
1043 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
1044 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
1045 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
1046 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1047 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1048 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1049 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1050 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1051 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1052 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1053 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1054 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1055 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1056 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
1057 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1058 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
1059 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1060 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1061 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1062 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1063 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1064 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1065 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1066 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1067 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1068 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงษ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1069 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1070 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1071 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1072 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1073 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิศักดิ์ บุญมี นาน้อย ใหญ่
1074 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
1075 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1076 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ประทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1077 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1078 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1079 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1080 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1081 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1082 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1083 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1084 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
1085 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1086 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
1087 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1088 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1089 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1090 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1091 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1092 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1093 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1094 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1095 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภกานต์ ผาลัย นาน้อย ใหญ่
1096 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
1097 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุทธิดา ใจแปง นาน้อย ใหญ่
1098 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฎิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1099 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรกันต์ สุฤทธิ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1100 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1101 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1102 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1103 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
1104 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1105 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1106 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
1107 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1108 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1109 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1110 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1111 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
1112 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนาวี คำอ้ายล้าน สา ใหญ่
1113 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชน มณีแดง สา ใหญ่
1114 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
1115 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
1116 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1117 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1118 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1119 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1120 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1121 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1122 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1123 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ ใจปิง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1124 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ ทองเขียว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1125 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1126 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1127 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1128 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1129 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1130 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1131 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1132 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1133 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1134 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1135 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1136 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1137 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1138 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงศ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1139 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1140 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
1141 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1142 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1143 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1144 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1145 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ พรมฆ้อง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1146 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
1147 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
1148 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
1149 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
1150 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1151 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1152 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1153 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1154 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1155 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
1156 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนาราภัทร นุมา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1157 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1158 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1159 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
1160 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1161 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1162 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
1163 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1164 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
1165 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1166 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1167 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1168 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
1169 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา วงค์เทพ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1170 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1171 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
1172 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1173 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1174 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิชญากร โสแก้ว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1175 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐวุฒิ สุทธโลก แม่จริม เล็ก
1176 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1177 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1178 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูริภัทร ขันคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1179 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกันตศักดิ์ รินแก้ว สา ใหญ่
1180 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1181 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1182 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1183 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1184 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1185 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
1186 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
1187 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1188 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
1189 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1190 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1191 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1192 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุวัตร ปัญญานันท์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1193 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1194 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1195 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณิศร เต็มต้น สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1196 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐทพงศ์ ต่างใจ สา ใหญ่
1197 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1198 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พิชัยศิริ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1199 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1200 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1201 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
1202 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
1203 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1204 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
1205 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายจตุรภัทร ฆ้องเดช ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1206 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายประดิพัทธ์ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1207 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1208 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1209 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1210 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1211 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1212 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง พรหมภรณ์ ไชยเดช สตรีศรีน่าน ใหญ่
1213 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1214 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง รัศมีพรรณ มหาวงศนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1215 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
1216 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1217 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1218 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1219 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1220 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1221 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1222 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะดา แซ่โฟ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1223 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1224 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1225 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1226 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1227 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1228 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
1229 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
1230 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1231 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1232 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชชา ใจวิชา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1233 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1234 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1235 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1236 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1237 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
1238 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1239 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1240 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1241 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1242 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1243 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษดา รุ่งเรือง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1244 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1245 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1246 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1247 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1248 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1249 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1250 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1251 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1252 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1253 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยพรม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1254 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1255 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1256 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1257 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1258 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1259 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1260 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
1261 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
1262 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1263 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1264 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1265 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1266 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1267 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1268 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1269 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1270 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1271 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1272 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1273 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธราทร บังเมฆ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1274 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสากล กุณนา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1275 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1276 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1277 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1278 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1279 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1280 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนภัทร ระแวง นาน้อย ใหญ่
1281 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
1282 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เอื้อเฟื้อ นาน้อย ใหญ่
1283 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศพนธ์ ฌานวัฒน์ นาน้อย ใหญ่
1284 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1285 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1286 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1287 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1288 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
1289 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1290 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
1291 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1292 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1293 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
1294 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1295 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
1296 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
1297 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
1298 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1299 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1300 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1301 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1302 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1303 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธาวัลย์ ก๋องจันทร์ตา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1304 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1305 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1306 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
1307 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1308 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1309 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
1310 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
1311 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1312 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1313 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1314 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1315 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1316 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
1317 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1318 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1319 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ่าว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1320 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1321 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1322 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
1323 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1324 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1325 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
1326 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุญส่ง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1327 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา แปงอุด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1328 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
1329 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุมากร อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
1330 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1331 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1332 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร แสนเคี่ยน แม่จริม เล็ก
1333 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1334 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิโชค พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1335 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
1336 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1337 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1338 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1339 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนตรี กอกัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1340 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพงษ์ มงคล ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1341 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1342 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1343 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนันทพงษ์ ไข่ทา ปัว ใหญ่
1344 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ วิวัฒน์ดงพญา บ่อเกลือ กลาง
1345 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1346 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
1347 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1348 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพร บุตรดา นาน้อย ใหญ่
1349 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1350 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
1351 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1352 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณพงศ์ พรมจำปา แม่จริม เล็ก
1353 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1354 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1355 227/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1356 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1357 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ หนักป้อ สา ใหญ่
1358 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ ปัญญา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1359 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1360 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1361 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1362 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
1363 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1364 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
1365 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1366 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1367 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1368 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1369 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอนุสรณ์ คำอ้ายล้าน นาน้อย ใหญ่
1370 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1371 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1372 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ น้ำใจเกิดกุล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1373 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1374 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1375 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1376 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1377 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
1378 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1379 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1380 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1381 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
1382 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1383 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1384 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1385 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1386 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1387 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนะชัย จำปา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1388 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1389 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
1390 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1391 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1392 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1393 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
1394 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1395 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1396 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภูรินทร์ จันต๊ะ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1397 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1398 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1399 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1400 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1401 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1402 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1403 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1404 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1405 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1406 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1407 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1408 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเดช จันธี สา ใหญ่
1409 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1410 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
1411 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
1412 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1413 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1414 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1415 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1416 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรากร พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1417 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
1418 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1419 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1420 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1421 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1422 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1423 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1424 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพีระพงษ์ อินต๊ะหงษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1425 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
1426 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1427 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1428 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1429 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1430 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
1431 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1432 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1433 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1434 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1435 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1436 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1437 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
1438 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1439 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเพราพิลาส ยาปัญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1440 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1441 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1442 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญทา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1443 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1444 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1445 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนฤมล คำมงคล แม่จริม เล็ก
1446 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1447 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1448 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1449 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1450 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิชยา สีสนิท สา ใหญ่
1451 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
1452 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1453 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดออน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1454 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1455 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1456 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
1457 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1458 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
1459 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1460 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย ใหญ่
1461 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1462 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1463 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
1464 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
1465 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1466 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1467 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1468 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
1469 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1470 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
1471 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1472 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1473 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1474 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
1475 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1476 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1477 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1478 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1479 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1480 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1481 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1482 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
1483 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1484 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1485 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
1486 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1487 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกลาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1488 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
1489 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1490 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
1491 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1492 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1493 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1494 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1495 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
1496 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1497 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1498 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1499 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
1500 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1501 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1502 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1503 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1504 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1505 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1506 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1507 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
1508 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1509 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
1510 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
1511 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
1512 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
1513 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1514 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
1515 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1516 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1517 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1518 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวิตา รวมลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1519 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวิดา รวมลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1520 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมนภรณ์ ยาวิละ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1521 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองคำ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1522 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรวิสรา แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
1523 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
1524 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
1525 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
1526 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1527 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
1528 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1529 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
1530 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา เผยศิริ ปัว ใหญ่
1531 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1532 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
1533 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
1534 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1535 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
1536 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิวิมล อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
1537 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
1538 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1539 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1540 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1541 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1542 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้็หญิงนัทธมน ใหม่ตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1543 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1544 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1545 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1546 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1547 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1548 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1549 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1550 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1551 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1552 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1553 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1554 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1555 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
1556 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
1557 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
1558 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
1559 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
1560 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์ษารัฐ สา ใหญ่
1561 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1562 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1563 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1564 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1565 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1566 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1567 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนภปฎล แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
1568 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
1569 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง
1570 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1571 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
1572 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
1573 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1574 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
1575 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1576 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1577 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1578 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1579 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญแท่ง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1580 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ พรมวังขวา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1581 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1582 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1583 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็หญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
1584 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
1585 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
1586 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
1587 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
1588 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
1589 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1590 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1591 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1592 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1593 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1594 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1595 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัจจิมา แซ่เล้า ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1596 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิชุดา ท้วมพันธ์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1597 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1598 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1599 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1600 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1601 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1602 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1603 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1604 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1605 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1606 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1607 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1608 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1609 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1610 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1611 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1612 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1613 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1614 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
1615 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
1616 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1617 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1618 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1619 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1620 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1621 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1622 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1623 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1624 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1625 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1626 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1627 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
1628 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
1629 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
1630 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
1631 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
1632 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
1633 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1634 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1635 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1636 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1637 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1638 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวัตติ์ วัฒนาชัยวิเศษ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1639 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูพิงค์ ขันทะสอน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1640 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1641 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล ปันชุน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1642 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
1643 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1644 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
1645 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
1646 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1647 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1648 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพงษ์ มูลทา น่านนคร เล็ก
1649 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวปรัชญ์ อินแสง น่านนคร เล็ก
1650 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1651 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1652 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1653 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1654 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1655 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ อูปต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1656 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1657 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐพล ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1658 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1659 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
1660 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
1661 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
1662 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1663 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
1664 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
1665 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
1666 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
1667 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
1668 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1669 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1670 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดาวพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1671 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1672 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1673 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1674 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1675 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1676 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1677 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1678 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1679 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1680 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลวัต ไชยสีติ๊บ แม่จริม เล็ก
1681 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
1682 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1683 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1684 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1685 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1686 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1687 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1688 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1689 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1690 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
1691 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
1692 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
1693 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
1694 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
1695 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
1696 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1697 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1698 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1699 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1700 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1701 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
1702 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
1703 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
1704 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
1705 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย ใหญ่
1706 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย ใหญ่
1707 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย ใหญ่
1708 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิโชค ปันตา นาน้อย ใหญ่
1709 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1710 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1711 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1712 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1713 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1714 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1715 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1716 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1717 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1718 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1719 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1720 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1721 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1722 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1723 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1724 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1725 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1726 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1727 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1728 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1729 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1730 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1731 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1732 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1733 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
1734 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1735 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
1736 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
1737 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
1738 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
1739 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
1740 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1741 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1742 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
1743 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
1744 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
1745 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1746 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
1747 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
1748 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
1749 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1750 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
1751 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
1752 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1753 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1754 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1755 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1756 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1757 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1758 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1759 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1760 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1761 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1762 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
1763 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
1764 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
1765 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
1766 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
1767 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพัฒน์ ยอดรัก สา ใหญ่
1768 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1769 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1770 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1771 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1772 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1773 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1774 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1775 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
1776 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
1777 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1778 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
1779 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
1780 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
1781 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
1782 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1783 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
1784 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
1785 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
1786 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
1787 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1788 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1789 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1790 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1791 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1792 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1793 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1794 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่

กลับบนสุด

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 22 | Total : 103,078 | Online : 2