มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ที่ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกนกนิภา ปันทะนะ สา ใหญ่
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทะจักร์ สา ใหญ่
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิรวิชญ์ คำมอญ สา ใหญ่
6 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
7 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
8 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
11 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
12 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
13 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายภัคธร แก้วกาวี สา ใหญ่
14 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
15 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
16 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
17 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเวชกร มาดา สา ใหญ่
18 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
19 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
20 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชล สีนวล สา ใหญ่
21 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
22 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
23 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
24 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
25 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรดนย์ แสงดวง สา ใหญ่
26 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
27 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
28 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
29 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
30 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
31 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
32 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
33 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
34 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
35 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
36 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
37 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
38 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
39 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
40 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
41 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
42 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
43 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
44 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
45 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
46 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
47 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
48 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
49 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
50 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
51 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
54 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
55 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
56 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
57 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
61 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
62 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
63 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
64 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
65 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
66 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
67 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
68 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
69 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
70 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
71 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
72 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
73 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
74 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
75 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
76 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
77 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนาวี คำอ้ายล้าน สา ใหญ่
78 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชน มณีแดง สา ใหญ่
79 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
80 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
81 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
82 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
83 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
84 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกันตศักดิ์ รินแก้ว สา ใหญ่
85 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐทพงศ์ ต่างใจ สา ใหญ่
86 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
87 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
88 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
89 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
90 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ หนักป้อ สา ใหญ่
91 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
92 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
93 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเดช จันธี สา ใหญ่
94 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
95 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
96 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
97 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิชยา สีสนิท สา ใหญ่
98 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
99 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
100 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
101 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
102 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
103 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
104 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
105 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
106 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
107 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
108 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
109 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
110 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
111 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
112 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์ษารัฐ สา ใหญ่
113 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็หญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
114 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
115 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
116 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
117 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
118 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
119 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
120 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
121 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
122 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
123 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
124 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
125 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
126 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
127 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
128 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
129 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
130 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
131 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
132 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
133 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
134 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
135 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
136 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
137 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
138 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
139 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
140 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
141 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
142 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
143 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
144 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
145 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
146 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
147 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพัฒน์ ยอดรัก สา ใหญ่
148 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
149 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
150 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
151 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
152 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
153 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
154 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
155 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
156 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
157 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
158 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายโยธิน มะลิลม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
159 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
160 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
161 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
162 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
163 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
164 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
165 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
166 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
167 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
168 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
169 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
170 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
171 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
172 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
173 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
174 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
175 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
176 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ ใจปิง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
177 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
178 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
179 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
180 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
181 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
182 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชย์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
183 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
184 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
185 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
186 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
187 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
188 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
189 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
190 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
191 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล ปันชุน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
192 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
193 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ ทองเขียว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
194 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
195 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจตุพร มูลสิงห์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
196 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
197 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
198 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
199 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
200 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
201 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
202 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
203 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
204 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
205 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
206 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
207 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
208 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
209 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
210 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
211 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
212 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
213 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพ กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
214 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
215 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ ใจปิง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
216 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ ทองเขียว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
217 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนาราภัทร นุมา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
218 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
219 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
220 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
221 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
222 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
223 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
224 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
225 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
226 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
227 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
228 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
229 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
230 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
231 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
232 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
233 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
234 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
235 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
236 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
237 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
238 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
239 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
240 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
241 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
242 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
243 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
244 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
245 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
246 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
247 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
248 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
249 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
250 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
251 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
252 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวัตติ์ วัฒนาชัยวิเศษ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
253 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูพิงค์ ขันทะสอน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
254 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
255 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล ปันชุน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
256 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
257 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
258 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
259 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
260 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
261 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
262 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
263 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
264 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
265 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณกฤต มั่นพลับ ปัว ใหญ่
266 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
267 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
268 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
269 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
270 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
271 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
272 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
273 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
274 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
275 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
276 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
277 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
278 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
279 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
280 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
281 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
282 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
283 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
284 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
285 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
286 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
287 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
288 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
289 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
290 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
291 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
292 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
293 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
294 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
295 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
296 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
297 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
298 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
299 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชญา กำปนาท ปัว ใหญ่
300 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
301 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
302 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
303 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
304 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
305 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
306 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
307 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
308 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
309 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
310 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
311 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
312 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
313 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
314 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
315 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
316 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
317 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
318 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
319 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
320 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
321 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
322 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
323 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
324 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
325 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
326 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
327 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
328 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
329 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนันทพงษ์ ไข่ทา ปัว ใหญ่
330 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
331 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
332 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
333 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
334 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
335 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
336 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
337 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
338 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
339 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
340 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
341 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
342 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
343 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา เผยศิริ ปัว ใหญ่
344 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
345 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
346 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
347 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
348 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
349 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
350 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
351 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
352 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
353 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
354 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
355 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
356 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
357 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
358 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
359 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
360 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
361 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
362 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
363 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
364 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
365 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
366 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
367 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
368 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
369 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
370 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
371 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
372 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
373 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
374 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
375 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
376 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
377 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
378 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
379 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
380 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
381 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
382 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
383 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
384 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
385 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
386 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
387 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
388 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
389 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
390 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
391 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
392 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
393 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
394 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
395 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด้กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
396 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
397 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
398 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
399 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
400 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
401 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
402 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินต๊ะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
403 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
404 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
405 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
406 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
407 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
408 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
409 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
410 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอานุเดช ทองจิรง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
411 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
412 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
413 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
414 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
415 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ประทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
416 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
417 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
418 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
419 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
420 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
421 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายจตุรภัทร ฆ้องเดช ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
422 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
423 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
424 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
425 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
426 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
427 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
428 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
429 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
430 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
431 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
432 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
433 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
434 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
435 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้็หญิงนัทธมน ใหม่ตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
436 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญแท่ง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
437 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ พรมวังขวา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
438 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
439 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
440 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
441 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ อูปต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
442 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
443 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐพล ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
444 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
445 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
446 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
447 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
448 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
449 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
450 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
451 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
452 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
453 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
454 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
455 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
456 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
457 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
458 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
459 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
460 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
461 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาทิณี เชื้อหมอ สตรีศรีน่าน ใหญ่
462 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
463 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
464 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร ศิริมาตย์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
465 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนาธาน เหมือนโพธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
466 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
467 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
468 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงค์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
469 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
470 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
471 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
472 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายประสบสุข ทรงปั่น สตรีศรีน่าน ใหญ่
473 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
474 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
475 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
476 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
477 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
478 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
479 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
480 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
481 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาแกง สตรีศรีน่าน ใหญ่
482 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
483 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
484 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
485 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
486 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
487 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
488 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ วิชัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
489 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
490 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
491 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
492 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
493 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนลินี งานคำ สตรีศรีน่าน ใหญ่
494 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
495 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
496 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
497 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
498 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
499 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
500 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
501 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
502 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พิชัยศิริ สตรีศรีน่าน ใหญ่
503 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง พรหมภรณ์ ไชยเดช สตรีศรีน่าน ใหญ่
504 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
505 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง รัศมีพรรณ มหาวงศนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
506 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
507 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
508 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
509 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
510 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
511 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
512 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ ปัญญา สตรีศรีน่าน ใหญ่
513 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
514 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
515 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
516 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
517 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
518 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
519 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
520 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
521 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ เกี้ยวเก้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
522 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
523 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
524 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
525 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
526 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
527 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
528 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
529 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
530 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
531 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
532 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
533 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
534 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
535 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
536 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
537 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
538 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
539 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
540 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
541 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
542 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
543 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
544 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
545 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอักษราภัค จักรอะโน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
546 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
547 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
548 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
549 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
550 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
551 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
552 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
553 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
554 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
555 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
556 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
557 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
558 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
559 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
560 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
561 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
562 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
563 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
564 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
565 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
566 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
567 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
568 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
569 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
570 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
571 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
572 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
573 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
574 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
575 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
576 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
577 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
578 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
579 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
580 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
581 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
582 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
583 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
584 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
585 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
586 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา วงค์เทพ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
587 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
588 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
589 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
590 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยพรม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
591 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
592 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
593 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
594 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
595 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
596 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
597 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
598 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
599 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
600 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
601 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
602 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
603 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
604 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
605 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
606 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
607 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
608 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
609 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
610 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
611 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
612 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
613 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
614 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
615 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
616 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
617 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
618 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
619 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
620 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
621 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
622 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
623 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
624 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
625 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
626 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
627 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
628 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
629 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
630 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
631 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
632 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
633 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
634 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
635 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
636 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
637 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
638 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
639 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
640 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
641 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
642 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
643 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
644 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
645 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรินรดา ชูติมันตานนท์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
646 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
647 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล มะโนแป๊ก นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
648 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
649 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
650 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
651 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
652 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
653 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
654 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
655 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
656 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
657 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
658 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
659 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
660 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
661 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
662 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
663 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
664 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
665 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
666 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
667 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
668 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
669 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
670 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
671 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
672 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
673 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
674 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
675 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
676 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
677 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
678 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
679 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
680 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
681 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
682 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
683 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
684 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
685 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
686 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
687 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
688 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
689 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
690 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
691 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
692 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
693 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
694 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
695 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
696 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
697 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
698 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
699 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
700 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
701 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ พรมฆ้อง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
702 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
703 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
704 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
705 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
706 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
707 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
708 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
709 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
710 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
711 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
712 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
713 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
714 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
715 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
716 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
717 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
718 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
719 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
720 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
721 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
722 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
723 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
724 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
725 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
726 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
727 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
728 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
729 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
730 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
731 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
732 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
733 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
734 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
735 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
736 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
737 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
738 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
739 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
740 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
741 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
742 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
743 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
744 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
745 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
746 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
747 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
748 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
749 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
750 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
751 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
752 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
753 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
754 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
755 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
756 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
757 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
758 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
759 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
760 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
761 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
762 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
763 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
764 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
765 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
766 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
767 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
768 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
769 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
770 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
771 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
772 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
773 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
774 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
775 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
776 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
777 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
778 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
779 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
780 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
781 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
782 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
783 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
784 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
785 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
786 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
787 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
788 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
789 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
790 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
791 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
792 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
793 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
794 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
795 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
796 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
797 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
798 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
799 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
800 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชชา ใจวิชา สันติสุขพิทยาคม กลาง
801 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
802 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
803 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
804 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
805 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
806 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
807 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
808 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
809 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
810 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
811 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
812 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
813 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
814 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
815 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
816 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
817 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
818 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
819 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
820 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
821 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
822 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
823 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
824 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
825 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
826 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะนุช ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
827 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
828 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
829 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
830 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
831 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
832 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
833 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
834 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
835 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
836 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
837 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
838 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
839 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปราถนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
840 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
841 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
842 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
843 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
844 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
845 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
846 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุมากร อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
847 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ วิวัฒน์ดงพญา บ่อเกลือ กลาง
848 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
849 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
850 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
851 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
852 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
853 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
854 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
855 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
856 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิวิมล อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
857 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
858 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
859 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
860 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
861 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
862 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
863 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
864 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
865 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
866 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
867 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพีรยา วชิราธนกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
868 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
869 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
870 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
871 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
872 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
873 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
874 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
875 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
876 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
877 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
878 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
879 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
880 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
881 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
882 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
883 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชรินรัตน์ แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
884 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
885 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
886 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง
887 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
888 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
889 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
890 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
891 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจนจิรา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
892 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด๋็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
893 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
894 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดาราวลี อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
895 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
896 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
897 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
898 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
899 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
900 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
901 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
902 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
903 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
904 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
905 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
906 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
907 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
908 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรวิสรา แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
909 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
910 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
911 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
912 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
913 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนภปฎล แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
914 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
915 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง
916 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภธิดา ปราณีทะ นาน้อย ใหญ่
917 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
918 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย ใหญ่
919 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร น้อมมนัส นาน้อย ใหญ่
920 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
921 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
922 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
923 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
924 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
925 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
926 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชุติมา กาวินคำ นาน้อย ใหญ่
927 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตฤณภพ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
928 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
929 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
930 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
931 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
932 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
933 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย ใหญ่
934 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่
935 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
936 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
937 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
938 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
939 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิศักดิ์ บุญมี นาน้อย ใหญ่
940 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
941 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภกานต์ ผาลัย นาน้อย ใหญ่
942 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
943 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุทธิดา ใจแปง นาน้อย ใหญ่
944 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
945 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
946 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
947 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
948 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
949 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
950 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
951 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
952 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนภัทร ระแวง นาน้อย ใหญ่
953 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
954 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เอื้อเฟื้อ นาน้อย ใหญ่
955 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศพนธ์ ฌานวัฒน์ นาน้อย ใหญ่
956 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพร บุตรดา นาน้อย ใหญ่
957 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอนุสรณ์ คำอ้ายล้าน นาน้อย ใหญ่
958 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
959 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย ใหญ่
960 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
961 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
962 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย ใหญ่
963 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย ใหญ่
964 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย ใหญ่
965 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิโชค ปันตา นาน้อย ใหญ่
966 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
967 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
968 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
969 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
970 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
971 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
972 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
973 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง ทุ่งช้าง กลาง
974 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
975 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
976 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
977 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
978 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
979 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
980 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
981 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
982 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
983 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
984 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
985 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล ทุ่งช้าง กลาง
986 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง
987 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
988 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
989 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
990 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
991 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายประดิพัทธ์ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
992 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
993 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน ทุ่งช้าง กลาง
994 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
995 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
996 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
997 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
998 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
999 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทุ่งช้าง กลาง
1000 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
1001 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1002 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1003 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1004 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดออน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1005 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1006 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1007 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1008 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1009 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1010 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1011 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1012 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1013 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1014 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1015 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1016 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1017 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1018 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1019 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1020 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1021 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1022 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1023 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1024 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1025 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1026 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1027 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1028 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1029 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1030 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดออน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1031 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1032 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวิตา รวมลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1033 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวิดา รวมลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1034 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมนภรณ์ ยาวิละ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1035 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองคำ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1036 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1037 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1038 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1039 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1040 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1041 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1042 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดาวพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1043 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1044 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1045 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1046 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1047 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1048 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1049 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1050 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูริชญา ผุยดา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1051 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1052 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1053 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1054 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1055 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1056 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1057 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1058 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1059 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1060 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1061 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะดา แซ่โฟ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1062 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1063 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1064 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1065 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1066 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1067 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1068 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริประภา อนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1069 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา ก้อนคำ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1070 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1071 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญทา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1072 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
1073 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
1074 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง เล็ก
1075 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
1076 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
1077 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
1078 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
1079 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
1080 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
1081 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
1082 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรนันท์ อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
1083 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
1084 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
1085 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
1086 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
1087 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด๋กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
1088 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1089 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
1090 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
1091 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
1092 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
1093 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1094 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง เล็ก
1095 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
1096 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
1097 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กญิงอริสา อินนา บ้านหลวง เล็ก
1098 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
1099 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริวรรณ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
1100 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
1101 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
1102 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
1103 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
1104 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
1105 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
1106 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
1107 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
1108 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
1109 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
1110 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
1111 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
1112 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญธิดา นวนดี บ้านหลวง เล็ก
1113 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1114 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
1115 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
1116 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
1117 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
1118 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
1119 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
1120 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
1121 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
1122 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
1123 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1124 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1125 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1126 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1127 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1128 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1129 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1130 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1131 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1132 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1133 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1134 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1135 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1136 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1137 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1138 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1139 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1140 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1141 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1142 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1143 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1144 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1145 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1146 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันย์สินี วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1147 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1148 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1149 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1150 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1151 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1152 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1153 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1154 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1155 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1156 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1157 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายกีรติ คำถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1158 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1159 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายศิลป์ครุต เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1160 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1161 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1162 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1163 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1164 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1165 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1166 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1167 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1168 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1169 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1170 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1171 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ดรุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1172 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธรวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1173 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1174 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1175 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1176 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1177 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1178 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1179 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1180 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1181 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1182 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1183 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1184 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1185 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1186 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1187 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1188 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1189 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1190 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1191 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1192 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1193 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1194 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1195 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1196 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1197 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1198 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1199 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1200 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1201 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1202 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1203 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1204 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1205 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1206 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1207 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1208 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงศ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1209 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1210 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1211 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1212 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1213 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1214 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1215 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1216 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษดา รุ่งเรือง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1217 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1218 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1219 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1220 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1221 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1222 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1223 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1224 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุญส่ง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1225 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา แปงอุด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1226 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1227 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1228 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1229 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1230 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1231 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1232 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1233 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1234 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1235 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1236 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1237 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรกรานต์ สอนวันนา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1238 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1239 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1240 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรกิจ จันดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1241 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรีพร สุรวิทย์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1242 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1243 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1244 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1245 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1246 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนทรี สีสนิท ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1247 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1248 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1249 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพงษ์ มงคล ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1250 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนะชัย จำปา ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1251 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ
1252 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรไพลิน ศิริมาตย์ แม่จริม เล็ก
1253 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายต่อตระกูล อินตุ้ย แม่จริม เล็ก
1254 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอัศวกร เชียงทอง แม่จริม เล็ก
1255 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1256 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1257 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1258 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1259 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1260 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
1261 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก พรมเกษา แม่จริม เล็ก
1262 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
1263 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
1264 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1265 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1266 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1267 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1268 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1269 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1270 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
1271 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
1272 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา กามินทร์ แม่จริม เล็ก
1273 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
1274 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1275 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล สุทธิไส แม่จริม เล็ก
1276 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1277 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
1278 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1279 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1280 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1281 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1282 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1283 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1284 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1285 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1286 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
1287 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
1288 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1289 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1290 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1291 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1292 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1293 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
1294 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1295 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1296 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กันใจมา แม่จริม เล็ก
1297 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
1298 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1299 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1300 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1301 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1302 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
1303 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
1304 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
1305 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1306 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1307 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
1308 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
1309 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
1310 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐวุฒิ สุทธโลก แม่จริม เล็ก
1311 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1312 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1313 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1314 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1315 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1316 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1317 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
1318 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
1319 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1320 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1321 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1322 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1323 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1324 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร แสนเคี่ยน แม่จริม เล็ก
1325 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณพงศ์ พรมจำปา แม่จริม เล็ก
1326 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1327 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1328 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
1329 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1330 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1331 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนฤมล คำมงคล แม่จริม เล็ก
1332 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1333 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
1334 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1335 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลวัต ไชยสีติ๊บ แม่จริม เล็ก
1336 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
1337 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1338 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1339 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1340 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1341 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1342 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1343 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1344 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1345 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1346 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1347 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1348 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1349 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1350 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1351 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1352 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1353 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1354 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1355 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1356 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1357 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1358 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1359 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1360 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1361 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1362 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1363 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1364 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1365 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1366 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1367 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1368 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1369 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1370 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1371 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1372 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1373 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1374 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1375 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1376 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1377 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1378 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1379 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1380 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1381 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1382 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1383 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1384 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1385 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1386 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1387 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1388 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1389 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1390 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1391 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานัน วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1392 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุภา อินพนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1393 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1394 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1395 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1396 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1397 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1398 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1399 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1400 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1401 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1402 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1403 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1404 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1405 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1406 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1407 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1408 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตุลา ทนะวงศ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1409 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1410 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1411 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1412 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฎิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1413 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรกันต์ สุฤทธิ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1414 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจามิกร ฟองลม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1415 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1416 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1417 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิชญากร โสแก้ว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1418 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุวัตร ปัญญานันท์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1419 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ่าว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1420 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1421 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ น้ำใจเกิดกุล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1422 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1423 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1424 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชัย พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1425 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1426 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1427 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรจาริน เทศพุ่ม สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1428 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1429 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลทวดี วงศ์ภูดร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1430 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1431 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนากร เฉิดฉาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1432 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1433 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1434 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1435 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1436 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1437 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจรัญชัย กลีบพิมาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1438 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1439 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1440 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1441 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล ใจบุญ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1442 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูริภัทร ขันคำ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1443 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณิศร เต็มต้น สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1444 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิโชค พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1445 227/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1446 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1447 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรากร พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1448 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพีระพงษ์ อินต๊ะหงษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1449 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1450 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกลาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1451 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลาสินี ศรีแก้ว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1452 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรา แก้วคำมี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1453 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1454 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1455 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1456 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1457 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1458 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1459 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1460 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1461 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1462 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1463 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1464 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1465 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1466 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัมรินทร์ ธิเขียว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1467 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1468 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1469 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1470 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1471 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1472 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1473 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1474 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1475 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1476 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1477 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1478 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1479 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1480 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1481 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1482 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด้กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1483 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1484 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา ไชยปาละ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1485 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1486 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1487 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1488 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1489 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1490 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีระพร ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1491 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1492 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1493 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1494 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1495 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1496 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิกา พันแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1497 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1498 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1499 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
1500 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
1501 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1502 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
1503 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1504 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว น่านนคร เล็ก
1505 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1506 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1507 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนม์ภัส ขันอุดทา น่านนคร เล็ก
1508 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1509 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1510 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1511 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
1512 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1513 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
1514 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
1515 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1516 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
1517 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนาวิน จักริลา น่านนคร เล็ก
1518 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1519 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1520 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
1521 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
1522 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1523 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1524 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1525 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1526 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1527 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1528 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1529 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1530 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงษ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1531 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
1532 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1533 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1534 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
1535 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
1536 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
1537 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1538 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
1539 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1540 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
1541 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1542 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1543 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1544 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพงษ์ มูลทา น่านนคร เล็ก
1545 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวปรัชญ์ อินแสง น่านนคร เล็ก
1546 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
1547 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1548 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
1549 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
1550 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาทิตย์ สีเทพ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1551 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1552 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1553 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1554 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1555 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1556 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1557 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1558 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1559 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1560 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1561 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1562 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1563 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1564 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1565 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1566 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1567 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1568 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1569 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1570 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1571 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1572 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1573 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1574 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1575 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1576 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญฺิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1577 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1578 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1579 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1580 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1581 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1582 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1583 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1584 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1585 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1586 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1587 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1588 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1589 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1590 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1591 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1592 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภูรินทร์ จันต๊ะ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1593 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1594 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1595 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1596 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1597 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1598 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1599 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1600 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1601 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1602 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1603 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1604 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1605 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1606 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1607 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1608 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1609 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1610 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1611 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1612 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1613 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1614 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1615 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1616 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1617 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1618 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1619 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1620 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1621 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1622 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1623 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1624 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร สายปันตัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1625 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1626 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1627 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
1628 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
1629 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1630 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย อรรถโสภา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1631 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1632 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1633 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1634 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1635 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1636 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1637 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1638 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1639 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1640 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1641 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิตา คำแหวน น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1642 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1643 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1644 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1645 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1646 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1647 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1648 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1649 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1650 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1651 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1652 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1653 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1654 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1655 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1656 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธาวัลย์ ก๋องจันทร์ตา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1657 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1658 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1659 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเพราพิลาส ยาปัญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1660 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1661 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1662 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1663 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเรณุกา เสนนันตา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1664 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1665 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1666 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1667 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1668 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1669 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1670 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1671 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กชายรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1672 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1673 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1674 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ๋น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1675 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1676 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1677 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1678 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1679 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1680 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1681 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1682 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1683 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุธิดา ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1684 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1685 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1686 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1687 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1688 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1689 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1690 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1691 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1692 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1693 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1694 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1695 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1696 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1697 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1698 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1699 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1700 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1701 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1702 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1703 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1704 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1705 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1706 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1707 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1708 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1709 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1710 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1711 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1712 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1713 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1714 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1715 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1716 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1717 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1718 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1719 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1720 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศวิตา สงคราม ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1721 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพพล บุญวัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1722 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1723 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล แซ่เฮ้อ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1724 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1725 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1726 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1727 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1728 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1729 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1730 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1731 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1732 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1733 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1734 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1735 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1736 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1737 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1738 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1739 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1740 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธราทร บังเมฆ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1741 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสากล กุณนา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1742 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนตรี กอกัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1743 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1744 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1745 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1746 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1747 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1748 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัจจิมา แซ่เล้า ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1749 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิชุดา ท้วมพันธ์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1750 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1751 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1752 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1753 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1754 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1755 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1756 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1757 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริวัฒน์ สมพงษ์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1758 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1759 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1760 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1761 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1762 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1763 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1764 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1765 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1766 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1767 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธีรทัศน์ จินดาสวัสดิ์ เมืองแงง เล็กพิเศษ
1768 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1769 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1770 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา ทวีทรัพย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1771 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิษณุวัฒน์ อัสพิมพ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1772 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1773 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิชา มากมาย เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1774 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1775 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1776 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลดา จันทร์สุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1777 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวริศรา แย้มสิงห์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1778 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1779 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1780 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1781 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1782 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธิดา รัตนะวิฑูรย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1783 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1784 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1785 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1786 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ ไชยอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1787 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1788 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1789 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1790 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1791 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1792 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก
1793 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก
1794 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชานนท์ วงษ์เกตุ น่านปัญญานุกูล เล็ก

กลับบนสุด

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 21 | Total : 70,830 | Online : 1