มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ที่ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
7 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
8 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
9 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
10 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
11 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
12 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
13 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
14 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
15 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
16 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
17 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
19 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
20 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
21 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
22 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
23 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
24 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
25 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
26 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
27 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
28 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
29 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
30 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
31 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
32 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
33 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
34 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
35 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
36 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
37 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
38 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
39 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
40 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
41 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
42 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
43 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
44 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
45 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
46 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
47 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
48 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
49 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัทลี จันทร์เพ็ญ สา ใหญ่
50 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
51 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
54 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
55 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปิยชาติ จิตตรง สา ใหญ่
56 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
57 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
61 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
62 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
63 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
64 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต คำวรรณะ สา ใหญ่
65 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
66 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ อินทรชิต สา ใหญ่
67 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
68 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
69 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
70 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
71 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
72 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
73 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
74 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
75 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัสสร ไชยวุฒิ สา ใหญ่
76 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุกัญญา ธิมูล สา ใหญ่
77 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
78 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
79 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
80 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
81 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี จิตตรง สา ใหญ่
82 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
83 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
84 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
85 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
86 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
87 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
88 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
89 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
90 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
91 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
92 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
93 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ จินะป๊อก สา ใหญ่
94 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
95 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
96 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
97 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
98 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
99 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
100 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
101 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
102 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
103 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
104 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
105 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
106 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
107 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
108 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
109 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
110 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
111 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
112 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
113 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
114 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
115 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
116 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
117 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
118 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
119 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
120 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
121 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
122 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
123 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
124 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
125 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
126 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
127 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
128 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร อำมลา สา ใหญ่
129 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
130 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
131 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
132 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
133 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
134 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
135 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
136 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
137 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
138 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
139 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
140 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
141 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
142 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
143 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
144 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
145 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
146 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
147 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร งามสง่า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
148 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
149 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
150 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
151 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
152 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
153 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
154 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร งามสง่า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
155 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
156 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
157 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
158 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
159 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรวิกร ดอนพนัส ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
160 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
161 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิสุทธิวัฒน์ สายอุทธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
162 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
163 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายบุณยชน ไชยยงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
164 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
165 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
166 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
167 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
168 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
169 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
170 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
171 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
172 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
173 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
174 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
175 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
176 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
177 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
178 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
179 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
180 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
181 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพนธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
182 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายนวพล พันธุ์เดช ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
183 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
184 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
185 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
186 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
187 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
188 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
189 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
190 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
191 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
192 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
193 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
194 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
195 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
196 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
197 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
198 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
199 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
200 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
201 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
202 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
203 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
204 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
205 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกื้อกูล ฝาระมี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
206 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
207 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
208 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
209 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
210 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
211 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
212 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
213 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
214 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
215 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
216 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
217 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
218 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
219 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
220 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
221 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
222 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
223 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
224 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรวิกร ดอนพนัส ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
225 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
226 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
227 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
228 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
229 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
230 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
231 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
232 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
233 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
234 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
235 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
236 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
237 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงฤทัย ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
238 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
239 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
240 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
241 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
242 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
243 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
244 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
245 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
246 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
247 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
248 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
249 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
250 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
251 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
252 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
253 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
254 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่
255 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
256 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
257 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
258 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
259 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
260 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
261 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
262 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
263 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
264 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
265 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
266 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
267 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
268 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
269 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
270 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
271 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
272 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
273 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
274 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
275 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
276 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
277 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
278 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
279 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
280 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
281 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
282 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
283 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
284 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
285 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
286 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
287 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
288 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
289 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
290 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
291 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
292 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง ินางสาวเมธิณี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
293 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
294 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
295 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
296 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
297 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
298 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
299 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
300 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
301 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
302 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
303 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
304 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
305 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
306 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
307 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
308 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ปัว ใหญ่
309 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
310 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
311 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
312 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
313 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
314 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
315 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
316 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
317 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
318 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
319 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
320 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
321 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
322 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
323 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
324 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
325 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
326 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
327 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
328 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิติภัทร อนุจร ปัว ใหญ่
329 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
330 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
331 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
332 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
333 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรเมธ เสมอใจ ปัว ใหญ่
334 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
335 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
336 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
337 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
338 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
339 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
340 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
341 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
342 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
343 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
344 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
345 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
346 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
347 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
348 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
349 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
350 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
351 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
352 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
353 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
354 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
355 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
356 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
357 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
358 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
359 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
360 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
361 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตนวิฑูรย์ ปัว ใหญ่
362 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
363 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
364 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
365 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
366 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
367 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
368 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
369 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
370 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
371 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
372 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
373 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
374 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
375 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
376 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
377 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
378 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
379 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
380 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
381 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
382 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
383 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
384 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
385 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราลักษณ์ จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
386 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
387 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
388 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
389 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
390 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
391 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป สุทธหลวง ปัว ใหญ่
392 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
393 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
394 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
395 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
396 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
397 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
398 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
399 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
400 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
401 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
402 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
403 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
404 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
405 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
406 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
407 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
408 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา ชูสังข์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
409 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
410 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
411 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
412 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
413 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
414 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
415 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธนวินท์ มหานิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
416 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
417 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
418 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
419 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
420 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
421 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
422 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
423 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
424 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
425 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
426 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
427 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
428 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
429 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
430 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
431 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
432 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
433 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
434 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
435 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
436 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
437 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
438 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
439 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
440 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
441 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
442 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
443 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
444 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
445 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
446 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
447 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
448 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
449 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
450 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
451 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชตะ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
452 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
453 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชัย ป้องแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
454 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
455 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
456 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
457 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
458 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
459 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
460 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
461 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
462 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
463 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
464 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
465 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
466 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
467 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
468 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
469 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
470 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
471 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
472 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
473 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
474 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
475 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
476 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
477 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
478 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธพล นันท์ชัย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
479 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
480 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
481 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
482 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
483 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
484 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
485 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
486 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
487 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
488 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
489 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
490 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
491 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
492 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแสน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
493 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
494 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
495 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
496 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
497 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
498 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
499 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
500 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวุฒิ ผาแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
501 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
502 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
503 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
504 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
505 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
506 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
507 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
508 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
509 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
510 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
511 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
512 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
513 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
514 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
515 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
516 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
517 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
518 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
519 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
520 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
521 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวภูมิ จำนงศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
522 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
523 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
524 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
525 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
526 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
527 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
528 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
529 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
530 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
531 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
532 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
533 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
534 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบูรณศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
535 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
536 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายหิรัณย์ แก้วเกษศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
537 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
538 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ่งตะวัน เจียมอ่อน สตรีศรีน่าน ใหญ่
539 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
540 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
541 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
542 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
543 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
544 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
545 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายปริญญา อินใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
546 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
547 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
548 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
549 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
550 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปุณยวีย์ นิยม สตรีศรีน่าน ใหญ่
551 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
552 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
553 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
554 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
555 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
556 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
557 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
558 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
559 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
560 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
561 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจารุวัฒน์ จินะรักษ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
562 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยพิสิษฐ์ ปลอดครบุรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
563 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถนอมพงศ์ พรมเสพ สตรีศรีน่าน ใหญ่
564 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติกร สุทธะการ สตรีศรีน่าน ใหญ่
565 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตต์ วงค์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
566 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
567 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
568 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
569 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
570 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
571 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอานนท์ สิทธิกัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
572 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
573 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
574 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
575 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
576 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ศูนย์พานิช สตรีศรีน่าน ใหญ่
577 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตรัยคุณ ยศอาลัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
578 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรภัทร์ ลำน้อย สตรีศรีน่าน ใหญ่
579 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
580 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพงษ์พิพัฒน์ พรมมา สตรีศรีน่าน ใหญ่
581 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
582 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
583 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
584 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
585 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
586 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
587 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
588 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาริษา สลีอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
589 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
590 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
591 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
592 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
593 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
594 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
595 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
596 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสวพล เทพอินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
597 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
598 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
599 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์รินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
600 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
601 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
602 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
603 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
604 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
605 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
606 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
607 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
608 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
609 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
610 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
611 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
612 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
613 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
614 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
615 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
616 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
617 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
618 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
619 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
620 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
621 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
622 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
623 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
624 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
625 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
626 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
627 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
628 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
629 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
630 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
631 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
632 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
633 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
634 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
635 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
636 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
637 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
638 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
639 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
640 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
641 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
642 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
643 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
644 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
645 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
646 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
647 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
648 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
649 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
650 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
651 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
652 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
653 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
654 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
655 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิง วรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
656 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
657 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา กำธรธีระวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
658 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
659 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
660 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
661 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
662 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
663 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธนกร คำผงแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
664 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
665 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
666 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
667 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
668 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
669 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
670 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
671 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
672 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
673 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
674 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
675 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
676 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
677 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
678 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
679 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
680 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
681 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
682 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
683 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
684 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
685 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
686 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
687 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
688 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
689 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
690 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
691 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
692 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
693 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
694 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
695 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
696 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
697 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
698 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
699 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
700 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
701 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
702 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
703 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
704 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
705 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
706 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
707 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
708 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
709 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
710 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
711 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
712 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
713 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งนภา เคนวงศ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
714 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
715 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
716 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
717 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
718 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคนา สมฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
719 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
720 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
721 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
722 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
723 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
724 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรินรดา ซูติมันตานนท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
725 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
726 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
727 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
728 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
729 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
730 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
731 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
732 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
733 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
734 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
735 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
736 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
737 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
738 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
739 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
740 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
741 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพิกา ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
742 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
743 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
744 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
745 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
746 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
747 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
748 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
749 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
750 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
751 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
752 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
753 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
754 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
755 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
756 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
757 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
758 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
759 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
760 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
761 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
762 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
763 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
764 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
765 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
766 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
767 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
768 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
769 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
770 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
771 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
772 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
773 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
774 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
775 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
776 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
777 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
778 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
779 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
780 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
781 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
782 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
783 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
784 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
785 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
786 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
787 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
788 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
789 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
790 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
791 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
792 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
793 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
794 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
795 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชา เมืองปัญญา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
796 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
797 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
798 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
799 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
800 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
801 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
802 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
803 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
804 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
805 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
806 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
807 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
808 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
809 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
810 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
811 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
812 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
813 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
814 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
815 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
816 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
817 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
818 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
819 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
820 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
821 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
822 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
823 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
824 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
825 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
826 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
827 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
828 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
829 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
830 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
831 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต มหายศนันท์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
832 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร นาหมื่นพิทยาคม กลาง
833 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
834 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
835 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
836 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
837 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
838 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
839 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
840 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
841 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิช วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
842 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
843 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
844 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรัชชัย ตันปัน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
845 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
846 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
847 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
848 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง
849 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
850 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
851 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
852 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
853 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง
854 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง
855 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
856 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง
857 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
858 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
859 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
860 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
861 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม กลาง
862 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวี พรมผัด นาหมื่นพิทยาคม กลาง
863 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง
864 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
865 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง
866 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
867 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง
868 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
869 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
870 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
871 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
872 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
873 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
874 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
875 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
876 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
877 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
878 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
879 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
880 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
881 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
882 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
883 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
884 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
885 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
886 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
887 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
888 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
889 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
890 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
891 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
892 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
893 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
894 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
895 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
896 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
897 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
898 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
899 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิราการต์ แก้วรักษี สันติสุขพิทยาคม กลาง
900 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
901 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
902 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
903 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
904 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
905 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
906 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
907 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
908 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
909 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
910 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
911 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
912 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
913 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
914 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
915 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
916 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
917 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
918 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
919 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
920 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
921 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
922 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
923 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
924 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
925 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
926 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
927 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
928 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
929 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
930 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
931 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
932 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
933 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
934 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
935 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
936 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
937 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
938 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
939 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
940 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
941 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
942 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
943 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
944 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
945 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
946 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
947 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
948 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
949 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
950 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
951 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรัณย์ แสนศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
952 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณะ เฉลิมวรโชติ สันติสุขพิทยาคม กลาง
953 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
954 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจันทร์มณี จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
955 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
956 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไวภพ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
957 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
958 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
959 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
960 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรณสิทธิ์ แสนสุภา บ่อเกลือ กลาง
961 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบวรัตน์ สุวรรณ์ บ่อเกลือ กลาง
962 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
963 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
964 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
965 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
966 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
967 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
968 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
969 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสรา พิศจารย์ บ่อเกลือ กลาง
970 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
971 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
972 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
973 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
974 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร ทองใบ บ่อเกลือ กลาง
975 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
976 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
977 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
978 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
979 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
980 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
981 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
982 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
983 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
984 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
985 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
986 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิกา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
987 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาเกียตร์ อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
988 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
989 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
990 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงษ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
991 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัตพงษ์ กลำภักดิ์ดี บ่อเกลือ กลาง
992 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทวีเดช เชวงนุสรณ์ บ่อเกลือ กลาง
993 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ คงขวัญสมบรูณ์ บ่อเกลือ กลาง
994 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ อุ่นถิ่น บ่อเกลือ กลาง
995 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยณรงค์ รูนันต์ บ่อเกลือ กลาง
996 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
997 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
998 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
999 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
1000 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพร คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
1001 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ้ง ช่างเงิน บ่อเกลือ กลาง
1002 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
1003 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพานทอง แซ่เล้า บ่อเกลือ กลาง
1004 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
1005 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
1006 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชญานนท์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1007 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
1008 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1009 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
1010 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1011 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
1012 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภัคพงศ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1013 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
1014 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1015 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1016 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
1017 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1018 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1019 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายฐิติศักดิ์ พนะสัน มัธยมป่ากลาง กลาง
1020 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
1021 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา แสนคำแพ มัธยมป่ากลาง กลาง
1022 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนภรณ์ อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
1023 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
1024 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1025 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
1026 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1027 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1028 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1029 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1030 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แซ่ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
1031 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1032 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมินทรา อาชาธนกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1033 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
1034 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
1035 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
1036 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ พงศ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
1037 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
1038 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1039 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาลีวรรณ ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
1040 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
1041 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1042 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
1043 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย กลาง
1044 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
1045 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย กลาง
1046 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช เพชรสาร นาน้อย กลาง
1047 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1048 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1049 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
1050 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
1051 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
1052 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
1053 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
1054 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
1055 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรจิรา คำน๊ะ นาน้อย กลาง
1056 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
1057 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1058 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
1059 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
1060 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1061 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1062 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1063 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
1064 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง
1065 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
1066 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1067 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
1068 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1069 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
1070 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรปราชญ์ จะนะพรม นาน้อย กลาง
1071 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ไชยราช นาน้อย กลาง
1072 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1073 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
1074 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1075 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
1076 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
1077 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1078 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คล้ายแก้ว นาน้อย กลาง
1079 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีนาท นาน้อย กลาง
1080 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย กลาง
1081 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
1082 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1083 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
1084 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
1085 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
1086 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
1087 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
1088 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1089 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1090 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1091 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
1092 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
1093 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย กลาง
1094 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย กลาง
1095 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
1096 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
1097 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
1098 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
1099 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
1100 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย กลาง
1101 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
1102 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
1103 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ ตุ้ยน้อย นาน้อย กลาง
1104 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
1105 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
1106 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปภาณิน พรมกามินทร์ นาน้อย กลาง
1107 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
1108 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย กลาง
1109 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาคภูมิ ดาอินวงค์ นาน้อย กลาง
1110 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายก้องพิภพ เพียกเพีย นาน้อย กลาง
1111 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
1112 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
1113 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง
1114 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์วรา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
1115 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1116 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
1117 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1118 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
1119 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
1120 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
1121 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
1122 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1123 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
1124 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
1125 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1126 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1127 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
1128 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
1129 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
1130 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1131 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
1132 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1133 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1134 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดารัตน์ มนต์วิเศษ ทุ่งช้าง กลาง
1135 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1136 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1137 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
1138 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
1139 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1140 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
1141 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
1142 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1143 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
1144 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
1145 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
1146 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
1147 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
1148 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1149 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
1150 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
1151 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1152 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1153 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1154 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1155 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1156 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1157 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1158 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1159 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1160 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1161 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1162 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1163 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1164 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1165 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1166 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1167 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1168 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1169 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1170 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1171 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1172 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาชินี รกไพร ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1173 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1174 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1175 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1176 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1177 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1178 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1179 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1180 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1181 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กาสา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1182 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1183 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1184 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1185 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1186 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1187 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1188 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1189 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1190 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1191 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1192 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1193 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1194 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1195 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1196 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐพร คำเขียว นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1197 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1198 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1199 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1200 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1201 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรััชฎา ญาติปิน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1202 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1203 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1204 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกิจ เบ้าชนะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1205 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนัยนันท์ เตชะบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1206 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยะวัฒน์ ภูแหวน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1207 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันตภณ บุณอินทร์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1208 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต นาไชยธง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1209 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูตะวัน มูลหล้า นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1210 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ เสมอวัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1211 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิ่นสุดา อินด้าย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1212 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1213 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1214 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1215 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิดี ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1216 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงยุพาวดี ปิรัตน์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1217 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิปัสยา มอญจัตุรัส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1218 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานตธิดา รื่นรวย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1219 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพนิจ แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1220 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ นุเทพสุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1221 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพพล สว่างวงศ์เจริญชัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1222 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป เพรชวงษาสกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1223 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันตินันท์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1224 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดอน กันทรประเสิรฐ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1225 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1226 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1227 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1228 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1229 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต ควรพินิจ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1230 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1231 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1232 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1233 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1234 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1235 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาวีร์ อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1236 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร สวนทา บ้านหลวง กลาง
1237 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
1238 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
1239 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
1240 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
1241 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
1242 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1243 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
1244 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
1245 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
1246 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
1247 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
1248 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
1249 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
1250 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
1251 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
1252 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
1253 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
1254 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
1255 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1256 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
1257 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
1258 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
1259 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
1260 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1261 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
1262 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
1263 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
1264 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
1265 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
1266 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
1267 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
1268 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
1269 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
1270 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
1271 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
1272 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
1273 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
1274 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
1275 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
1276 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
1277 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
1278 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
1279 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
1280 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
1281 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
1282 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1283 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
1284 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
1285 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1286 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
1287 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
1288 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกลุจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
1289 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
1290 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
1291 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
1292 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
1293 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
1294 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
1295 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง กลาง
1296 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคฑาวุธ คำพู บ้านหลวง กลาง
1297 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
1298 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
1299 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
1300 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
1301 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
1302 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
1303 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
1304 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
1305 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
1306 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
1307 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
1308 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1309 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1310 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1311 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1312 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1313 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1314 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1315 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ์ สุรินดา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1316 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1317 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1318 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1319 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1320 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1321 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1322 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1323 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1324 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1325 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1326 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1327 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1328 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1329 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1330 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1331 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1332 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1333 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1334 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1335 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1336 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1337 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1338 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1339 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1340 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1341 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1342 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1343 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1344 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1345 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1346 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1347 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1348 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1349 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1350 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1351 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1352 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1353 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1354 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1355 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1356 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1357 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตตินันท์ คำยันต์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1358 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1359 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1360 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1361 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1362 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1363 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก
1364 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1365 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1366 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1367 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1368 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1369 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1370 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1371 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1372 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1373 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชานนท์ ศรีพา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1374 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1375 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1376 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1377 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1378 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1379 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญชนา ปิจดี ยาบหัวนาวิทยา เล็ก
1380 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเคนคณิน ยศวงค์ แม่จริม เล็ก
1381 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ ใจจริม แม่จริม เล็ก
1382 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1383 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
1384 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1385 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
1386 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1387 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
1388 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
1389 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
1390 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1391 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
1392 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1393 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
1394 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1395 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1396 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1397 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1398 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1399 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
1400 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิวกร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
1401 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1402 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1403 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
1404 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1405 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1406 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1407 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
1408 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
1409 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
1410 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1411 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคิรากร พรรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
1412 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
1413 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
1414 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
1415 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1416 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
1417 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
1418 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
1419 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
1420 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
1421 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1422 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
1423 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1424 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1425 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1426 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1427 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1428 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1429 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรดนัย ทะนันไชย แม่จริม เล็ก
1430 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎ๊ แม่จริม เล็ก
1431 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
1432 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
1433 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
1434 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1435 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพยุงทรัพย์ ศรีวิชัย แม่จริม เล็ก
1436 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
1437 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
1438 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
1439 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
1440 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิศร ธิใจ แม่จริม เล็ก
1441 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
1442 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1443 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
1444 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
1445 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
1446 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
1447 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1448 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
1449 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
1450 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
1451 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณรงค์ชัย แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
1452 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
1453 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
1454 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
1455 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
1456 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา ดวงแก้ว แม่จริม เล็ก
1457 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
1458 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
1459 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิภิรมย์ วงค์เรียบ แม่จริม เล็ก
1460 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
1461 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1462 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1463 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1464 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1465 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1466 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1467 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักดิ์ชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1468 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1469 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1470 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1471 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1472 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1473 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1474 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1475 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1476 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1477 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1478 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1479 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1480 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1481 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1482 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1483 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1484 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1485 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1486 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1487 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1488 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1489 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ สุทธิแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1490 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1491 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1492 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1493 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1494 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1495 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1496 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1497 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1498 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1499 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1500 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1501 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1502 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1503 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1504 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1505 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1506 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1507 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1508 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1509 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1510 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1511 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1512 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1513 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1514 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1515 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1516 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1517 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1518 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1519 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1520 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1521 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1522 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1523 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1524 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1525 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1526 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1527 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1528 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1529 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1530 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1531 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1532 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1533 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1534 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1535 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1536 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1537 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1538 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1539 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1540 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1541 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1542 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1543 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1544 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1545 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1546 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1547 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1548 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1549 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1550 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรพนธ์ พรมตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1551 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1552 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1553 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1554 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติ๋น ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1555 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1556 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร พึ่งศรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1557 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1558 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1559 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนัทธมน ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1560 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1561 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1562 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชนานันทร์ เทพกอม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1563 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1564 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1565 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1566 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1567 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญชู ปทุมไพโรจน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1568 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ แซ่ผ่าน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1569 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคามิน เทียนรุ่งอรุณ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1570 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1571 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1572 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1573 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1574 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1575 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเชษฐ์ คำเขื่อน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1576 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภาวิณี ซิลเติล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1577 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1578 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1579 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1580 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1581 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1582 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1583 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรมน เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1584 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1585 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1586 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1587 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิภรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1588 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสลินทิพย์ ใหม่น้อย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1589 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1590 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนฤชัย แก้วไสย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1591 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐศักดิ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1592 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1593 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1594 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1595 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1596 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1597 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1598 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1599 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1600 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1601 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1602 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรากรณ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1603 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ ขันป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1604 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1605 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1606 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1607 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1608 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒน์พงษ์ ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1609 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1610 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1611 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1612 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1613 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1614 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1615 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1616 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1617 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1618 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1619 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1620 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1621 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1622 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมขัน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1623 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1624 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1625 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัธวัฒน์ จังวาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1626 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1627 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1628 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ชัย แก้วใส สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1629 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1630 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1631 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1632 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1633 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววริศรา ต๊ะติ็บ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1634 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1635 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1636 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนะชล สีนวล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1637 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรพงษ์ กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1638 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1639 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1640 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธิ์ธิชา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1641 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1642 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิโชติ พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1643 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1644 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1645 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกตน์นิภา กันทะวิชัย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1646 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1647 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1648 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1649 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1650 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1651 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1652 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1653 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1654 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1655 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1656 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1657 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1658 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1659 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1660 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1661 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1662 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1663 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1664 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1665 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1666 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1667 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1668 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1669 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1670 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1671 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1672 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1673 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1674 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1675 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1676 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1677 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1678 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1679 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1680 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1681 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1682 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1683 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1684 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1685 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1686 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1687 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1688 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1689 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1690 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1691 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1692 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1693 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1694 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1695 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1696 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1697 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1698 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1699 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1700 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธนันท์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1701 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1702 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1703 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1704 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1705 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิล เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1706 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1707 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1708 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1709 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1710 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1711 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1712 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1713 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1714 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1715 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1716 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1717 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงศ์ จันทร์สุก เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1718 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1719 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย อิ่นคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1720 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
1721 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญญาภา ธิขัติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1722 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1723 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1724 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1725 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1726 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1727 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1728 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1729 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1730 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1731 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1732 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1733 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1734 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1735 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1736 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1737 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1738 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1739 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ปาจะโชติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1740 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1741 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติถูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1742 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1743 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1744 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
1745 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
1746 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1747 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
1748 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
1749 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1750 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1751 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
1752 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
1753 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
1754 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1755 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1756 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
1757 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
1758 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1759 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิสิษฐ์ ธะนะแก้ว น่านนคร เล็ก
1760 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
1761 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1762 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1763 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
1764 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1765 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1766 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1767 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1768 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1769 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1770 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
1771 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1772 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราภรณ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1773 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์ น่านนคร เล็ก
1774 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
1775 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรัตน์ ชัยเพชร น่านนคร เล็ก
1776 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
1777 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
1778 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1779 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1780 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
1781 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
1782 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1783 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิต แก้วกลางเมือง น่านนคร เล็ก
1784 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1785 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร์ อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
1786 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
1787 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
1788 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1789 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1790 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
1791 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1792 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1793 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
1794 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1795 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1796 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
1797 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1798 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1799 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1800 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1801 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1802 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1803 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1804 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1805 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1806 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1807 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1808 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบงกช มารัมย์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1809 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1810 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1811 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1812 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1813 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1814 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1815 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1816 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1817 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1818 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1819 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1820 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1821 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1822 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1823 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1824 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1825 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1826 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1827 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1828 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบงกช มารัมย์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1829 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1830 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1831 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1832 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1833 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1834 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1835 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1836 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1837 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1838 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภาพร อุทธนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1839 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1840 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1841 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1842 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1843 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1844 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1845 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1846 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1847 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1848 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1849 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1850 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1851 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1852 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1853 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1854 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1855 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1856 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1857 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1858 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1859 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1860 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1861 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1862 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1863 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1864 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1865 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1866 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1867 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1868 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาว พรนภัส สายบุญทัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1869 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1870 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1871 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1872 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐยา จันทร์อินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1873 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1874 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1875 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1876 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1877 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นาย จีระวัฒน์ ประยูรพงศ์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1878 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สุกัญญา เกาะแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1879 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1880 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สุรชัย สถานอุ่น บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1881 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1882 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นาย อภิสิทธิ์ กาโน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1883 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย เจษฏานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1884 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1885 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1886 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตติชภูมิ แจ่มแสง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1887 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1888 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1889 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1890 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1891 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1892 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1893 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1894 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1895 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สราวุธ อุตตะมา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1896 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
1897 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1898 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1899 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1900 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1901 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1902 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวุฒิชัย ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1903 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพล จันต๊ะนุ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1904 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1905 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1906 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1907 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1908 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1909 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัมรินทร์ ไชยฤทธิ์ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1910 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
1911 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1912 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชกานต์ ธิอ้าย น่านประชาอุทิศ เล็ก
1913 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
1914 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1915 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชญา ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1916 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1917 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1918 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1919 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
1920 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1921 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1922 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
1923 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1924 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1925 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1926 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1927 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1928 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวิชญ์ ไชยโย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1929 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1930 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1931 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1932 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิทวัฒน์ ศิริ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1933 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1934 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1935 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1936 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1937 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิ์พัทธ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1938 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1939 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1940 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1941 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1942 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1943 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1944 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1945 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1946 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1947 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1948 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1949 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1950 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาเมธ คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1951 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1952 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1953 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1954 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
1955 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
1956 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1957 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพร ทองข่ม ศรีนครน่าน เล็ก
1958 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาภรณ์ ริวิลาน ศรีนครน่าน เล็ก
1959 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
1960 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็ก
1961 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1962 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
1963 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก
1964 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
1965 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
1966 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
1967 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1968 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1969 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พรมคำ ศรีนครน่าน เล็ก
1970 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
1971 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
1972 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
1973 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
1974 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
1975 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก
1976 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1977 119 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1978 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1979 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1980 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระเดช คำอ้าย น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1981 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปัญญาจารย์ แหวนคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1982 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1983 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1984 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
1985 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัต ถิ่นเจริญ เมืองแงง เล็ก
1986 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ ตนภู เมืองแงง เล็ก
1987 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1988 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1989 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1990 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1991 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1992 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1993 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ไชนอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1994 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1995 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1996 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
1997 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก

กลับบนสุด

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925