มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

รหัส รายการที่ รายการ รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ขนาด
1608
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเวณิกา ศรีคำ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1612
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุมิตานัน วงศ์วิริยะ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
622
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิลาสินี ศรีแก้ว
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
731
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
312
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีระพร ตาลตา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
260
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1975
101
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1593
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนุภา อินพนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1471
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิดาภา แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
708
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกุลธิดา อินไชย
หนองบัวพิทยาคม
เล็กพิเศษ
520
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1339
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี
สา
ใหญ่
1930
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิษฐา สามนต์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1069
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
253
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
442
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิชญาพร โสดานาฎ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1507
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววารินทร์ รินฤทธิ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1667
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
901
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู
ปัว
ใหญ่
593
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
402
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดา คำอ้าย
น่านนคร
เล็ก
141
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
743
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภธิดา ปราณีทะ
นาน้อย
ใหญ่
1964
102/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1482
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
513
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเรณุกา เสนนันตา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
610
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1149
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกนิภา ปันทะนะ
สา
ใหญ่
734
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวแสงเดือน เมืองคำ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1938
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววาทิณี เชื้อหมอ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1077
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปะละสี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
306
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภสร มโนวงค์
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
255
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทัศนีย์ ยอดออน
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1748
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1251
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ
ปัว
ใหญ่
1793
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
196
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรินรดา ชูติมันตานนท์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
780
102/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน
นาน้อย
ใหญ่
1552
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1433
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรไพลิน ศิริมาตย์
แม่จริม
เล็ก
612
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอชิรา แก้วคำมี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1443
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
573
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1881
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทะจักร์
สา
ใหญ่
1912
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง จตุพร หาวิรส
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1353
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1605
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพีรยา วชิราธนกิจ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1700
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1203
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงผกามาศ คำพา
ปัว
ใหญ่
202
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุษกร พนะสัน
บ่อเกลือ
กลาง
561
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
88
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
754
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัญนภา สายตา
นาน้อย
ใหญ่
316
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
5
103
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า
ทุ่งช้าง
กลาง
1603
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพงค์ แสนหวี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1466
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายต่อตระกูล อินตุ้ย
แม่จริม
เล็ก
1461
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
725
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนพล อินต๊ะแสน
หนองบัวพิทยาคม
เล็กพิเศษ
567
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชัย พิรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1303
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1913
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรัญญู มังคละ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1252
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิริวัฒน์ เลาคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1722
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอริญชัย อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1715
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1366
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรณกฤต มั่นพลับ
ปัว
ใหญ่
568
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาดล นพทร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
385
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฏา ชิณาวงค์
น่านนคร
เล็ก
117
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล มะโนแป๊ก
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
329
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
38
104/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน
ทุ่งช้าง
กลาง
1655
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเกรียงไกร ธรรมสละ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1511
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัศวกร เชียงทอง
แม่จริม
เล็ก
1458
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทวัฒน์ เกี้ยวเก้า
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
507
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนิรุช คำเรือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1215
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิรวิชญ์ คำมอญ
สา
ใหญ่
737
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ ถันธุระ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1946
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร ศิริมาตย์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1273
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวโรดม ศรีทิพย์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
640
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
873
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกราช หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1571
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศราวุฒิ เปาป่า
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1733
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1367
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธา ทองศิริ
ปัว
ใหญ่
603
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทินภัทร สายปันตัน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1780
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธวัชชัย อรรถโสภา
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
415
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ จันคำยา
น่านนคร
เล็ก
172
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปิยะณัฐ สืบพันธ์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
847
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชยากร น้อมมนัส
นาน้อย
ใหญ่
331
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสรวุฒิ ก๋าทอง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
81
104/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอาทิตย์ สีเทพ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1558
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1421
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
1526
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
529
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1987
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
744
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
656
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1628
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอิชยา ยอดออน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
859
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว
บ้านหลวง
เล็ก
209
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร
บ่อเกลือ
กลาง
354
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา
น่านนคร
เล็ก
766
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
2
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด
ทุ่งช้าง
กลาง
100
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงโยธยา บุดดา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1570
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ สนนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
566
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
675
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1120
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1190
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
745
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
657
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1682
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1885
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กีรติ คันถี
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
860
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
เล็ก
210
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
711
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
64
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
31
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ
ทุ่งช้าง
กลาง
104
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1531
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1389
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
861
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐกมล สีสันต์
บ้านหลวง
เล็ก
1453
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องเกียรติ คำหล่อ
แม่จริม
เล็ก
1532
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1079
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
1718
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล แซ่ม้า
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1597
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายดนุภพ สมเครื่อง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1230
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้
ปัว
ใหญ่
862
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรินทร์ สุขขา
บ้านหลวง
เล็ก
825
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวันต์ เที่ยงตรง
นาน้อย
ใหญ่
33
108
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
511
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
746
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชชา ผัดดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1965
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเสาวนีย์ อินทำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1244
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์
ปัว
ใหญ่
180
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1483
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1068
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทภพ โทปุรินทร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1548
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1944
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
858
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล มีศิลป์
บ้านหลวง
เล็ก
525
110
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชานนท์ วงษ์เกตุ
น่านปัญญานุกูล
เล็ก
614
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1928
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนาธาน เหมือนโพธิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1052
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
668
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอังคณา แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
323
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด้กหญิงจุฑามาศ มหาราช
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
264
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1504
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรีพร สุรวิทย์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1832
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1837
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยารัตน์ แสงทองสกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1451
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
931
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
214
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
751
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน
นาน้อย
ใหญ่
1460
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัฒน์ คำหอม
แม่จริม
เล็ก
1099
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชลธร ปิจดี
สา
ใหญ่
1456
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายราเชนทร์ อุตรชน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1917
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฐมพล ธรรมลังกา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1924
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอรุณ สันกลาง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1201
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
666
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
317
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายมนูญ ลำนัย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1850
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1730
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายดนุพล ณ ชน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1839
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
575
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนพล ไชยวงค์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1753
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
390
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชพล นันธนะวิบูลย์
น่านนคร
เล็ก
1836
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
374
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
35
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
118
112
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1445
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
327
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา ไชยปาละ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
265
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรกานต์ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1967
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
929
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
1801
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชริยา ตาแปง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
797
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
379
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
120
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตพร แซ่กือ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1487
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
620
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1585
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ปาลี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1104
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง
สา
ใหญ่
752
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1940
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎาพงค์ คำนันท์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1279
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทวัฒน์ ยะติ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
802
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติวุฒิ แซ่ลี
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
667
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
319
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนครินทร์ หน่อไชย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1045
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1545
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1557
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1950
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีปภณ รวดเร็ว
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
528
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชานนท์ วงษ์เกตุ
น่านปัญญานุกูล
เล็ก
1771
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปิติ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
409
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคทวี นากองแก้ว
น่านนคร
เล็ก
161
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
831
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไตรภพ ดาษดื่น
นาน้อย
ใหญ่
377
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ ลีหกุล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
57
114
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธิติวุฒิ เบญจรงค์
ทุ่งช้าง
กลาง
1584
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1477
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน
แม่จริม
เล็ก
616
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1431
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1346
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ
สา
ใหญ่
1934
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1047
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1745
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธวัลยา ตายา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1147
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
887
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
598
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
131
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
318
115/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1544
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก พรมเกษา
แม่จริม
เล็ก
1441
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
651
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
602
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววาสนา เครือแสง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1163
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
248
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
624
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรกรานต์ สอนวันนา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1766
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเสาวนีย์ อินทำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1977
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนงนภัส ละม่อม
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
188
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
787
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง
นาน้อย
ใหญ่
80
115/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1680
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกานธิดา ไชยนิชู
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1602
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพงค์ แสนหวี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1470
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภูมิ กายา
แม่จริม
เล็ก
613
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุ่น
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1490
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1316
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1256
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิริวัฒน์ เลาคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
635
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปรน ปัญจมานนท์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1728
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอริญชัย อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
570
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาดล นพทร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
115
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัครพนธ์ ผาบสละ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
742
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน
นาน้อย
ใหญ่
1978
116/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1650
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายเกรียงไกร ธรรมสละ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1518
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล ราชดุษฏี
แม่จริม
เล็ก
58
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรทัศน์ จินดาสวัสดิ์
เมืองแงง
เล็กพิเศษ
1494
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ ขอสุข
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
506
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1239
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายภัคธร แก้วกาวี
สา
ใหญ่
1472
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ ถันธุระ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1295
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายโยธิน มะลิลม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
644
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
356
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
627
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
443
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1590
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายศราวุฒิ เปาป่า
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1735
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1785
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชาติ เกี๋ยงคำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
607
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายทินภัทร สายปันตัน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1784
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายผดุงพงษ์ เนตรใส
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
147
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
845
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายรเณศ อินนะใจ
นาน้อย
ใหญ่
801
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายวิสาร มาเยอะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
337
116/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1561
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
606
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1467
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
297
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กชายรุ่งทิวา ตามปัญญา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1344
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน
สา
ใหญ่
641
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศวิตา สงคราม
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
252
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
892
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1674
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1819
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกันย์สินี วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
898
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร
ปัว
ใหญ่
205
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะนุช ปันอิน
บ่อเกลือ
กลาง
556
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
729
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชุติมา กาวินคำ
นาน้อย
ใหญ่
27
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลินทรา คลุ้มครอง
ทุ่งช้าง
กลาง
82
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1583
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
530
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1266
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง
สา
ใหญ่
1016
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1856
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1915
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
348
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว
น่านนคร
เล็ก
84
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
769
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
3
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา
ทุ่งช้าง
กลาง
1824
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า
แม่จริม
เล็ก
574
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1539
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูชิต หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1174
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1874
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
659
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพพล บุญวัน
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1513
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรกิจ จันดี
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1894
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชาญชิต วังแสง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
211
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุทธวัต พิศจาร
บ่อเกลือ
กลาง
66
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
111
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1587
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปาริชาต ผาหลัก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1541
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1057
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
313
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1499
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรีพร สุรวิทย์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1855
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1838
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชรินรัตน์ แซ่ว่าง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1398
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
128
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
784
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิสรา ก้อนคำ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1446
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1183
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แสนยอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
662
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ สองสีขวา
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1520
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1852
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1742
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภคพงษ์ จอมจันทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1591
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพล ยะปัน
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
866
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ พอใจ
บ้านหลวง
เล็ก
376
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรวิทย์ ขัติยะ
น่านนคร
เล็ก
103
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
34
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
ทุ่งช้าง
กลาง
116
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1481
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1799
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชริยา ตาแปง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
619
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
661
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพล แซ่เฮ้อ
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
803
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายยงยุทธ แซ่โซ้ง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1891
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายดุสิต แปงอุด
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1948
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
865
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
เล็ก
159
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
830
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายตฤณภพ ปัญญาถุง
นาน้อย
ใหญ่
54
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล
ทุ่งช้าง
กลาง
1678
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1679
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1668
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1670
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1677
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1687
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
521
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
300
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยา แซ่เติ๋น
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
301
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
302
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
522
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1947
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกวลิน รกไพร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
591
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรจาริน เทศพุ่ม
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
592
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
595
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลทวดี วงศ์ภูดร
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
597
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1361
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1362
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1364
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1368
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1369
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1013
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1017
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1020
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1023
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1029
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1032
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1831
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1828
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1829
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1830
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐณิชา ยาวุธ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
223
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุษกร พนะสัน
บ่อเกลือ
กลาง
224
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร
บ่อเกลือ
กลาง
225
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร
บ่อเกลือ
กลาง
228
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า
บ่อเกลือ
กลาง
763
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
768
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภูริชญา ผุยดา
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
770
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
774
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1530
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
674
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
676
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา ทวีทรัพย์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
677
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิษณุวัฒน์ อัสพิมพ์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
679
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
584
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนากร เฉิดฉาย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
586
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
587
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
589
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
594
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กหญิงสุชาวดี ตาปุกคำ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1373
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1374
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1376
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1379
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรวีร์ คำนาน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1383
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปัญญา ปาแจ้
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1861
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายกีรติ คำถี
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1865
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายอดิศร ฝีปากเพราะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1878
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายศิลป์ครุต เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1890
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสถาพงษ์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
956
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
957
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
958
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์
ปัว
ใหญ่
959
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว
ปัว
ใหญ่
960
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
215
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
217
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา
บ่อเกลือ
กลาง
218
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
219
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
222
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุทธวัต พิศจาร
บ่อเกลือ
กลาง
62
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
67
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
70
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
73
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
144
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
145
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุกูล พรมปา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
146
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัณณพ อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
148
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1619
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1611
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1614
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1621
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1625
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1630
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอักษราภัค จักรอะโน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1173
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1176
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิราภา เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1195
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1206
126
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1440
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร
แม่จริม
เล็ก
1448
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1455
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องเกียรติ คำหล่อ
แม่จริม
เล็ก
1462
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัฒน์ คำหอม
แม่จริม
เล็ก
1643
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนันท์ ลาพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1634
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1637
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1640
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1647
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1649
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายรวิสุต ซอระสี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1169
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
1177
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเวชกร มาดา
สา
ใหญ่
1188
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
1202
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกวิน ต่างใจ
สา
ใหญ่
1212
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชนะชล สีนวล
สา
ใหญ่
1217
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1158
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร คำพันธ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1219
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
904
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูธเนธ ไชยยง
บ้านหลวง
เล็ก
906
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรินทร์ สุขขา
บ้านหลวง
เล็ก
907
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ พอใจ
บ้านหลวง
เล็ก
909
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรนันท์ อายุยืน
บ้านหลวง
เล็ก
42
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
43
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทินภัทร ตามัย
ทุ่งช้าง
กลาง
44
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
ทุ่งช้าง
กลาง
45
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์
ทุ่งช้าง
กลาง
46
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
133
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
134
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
136
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
140
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1543
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวครองขวัญ คำมงคล
แม่จริม
เล็ก
1549
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1551
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัลลิกา กามินทร์
แม่จริม
เล็ก
1713
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกิติยา เกตุ้ย
แม่จริม
เล็ก
829
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
832
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1632
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1648
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1654
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนุธิดา ปิงเมือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1401
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1405
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1409
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1414
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชชา ผัดดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1984
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1982
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววนิดา กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1986
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1983
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเสาวนีย์ อินทำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1981
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนงนภัส ละม่อม
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1419
129
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันธพงศ์ สวนใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1425
129
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุเดช ทะปิม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1428
129
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1434
129
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1438
129
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ แซ่จ๊ะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
578
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
682
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนันทิชา มากมาย
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1250
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง
สา
ใหญ่
1012
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1933
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
916
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา จันขัน
ปัว
ใหญ่
83
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
349
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด้กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1444
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1439
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
517
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรรธณะสิน มาลา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
551
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1341
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1495
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แสนยอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1919
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฐมพล ธรรมลังกา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1178
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
634
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปรน ปัญจมานนท์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1064
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย ดรุภพ สมเครื่อง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
884
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนนท์ พันชน
ปัว
ใหญ่
581
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนพล ไชยวงค์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
121
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
320
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายคธาวุธ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
40
131/1
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรณชัย อินจินดา
ทุ่งช้าง
กลาง
1617
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1529
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิพล สุทธิไส
แม่จริม
เล็ก
1435
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุรักษ์ จิตอารีย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
515
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
554
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายจรัญชัย กลีบพิมาย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1259
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทิพัทธ์ นาคแทน
สา
ใหญ่
1492
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1945
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายประสบสุข ทรงปั่น
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
307
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
625
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
426
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1074
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายธรวิชญ์ กันจีนะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
889
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนันต์ คำเทพ
ปัว
ใหญ่
609
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพงษ์ กองทันตา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
404
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
164
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
322
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกมนตรี สง่าเนตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
79
131/2
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1576
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1450
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
294
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
569
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1301
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรดนย์ แสงดวง
สา
ใหญ่
1974
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนริศ ขอดแก้ว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
250
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวัฒนา สารกา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1851
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
893
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา
ปัว
ใหญ่
203
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายอัครพงษ์ เป็งนันท์
บ่อเกลือ
กลาง
537
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจษฎานุพงษ์ แสงแก้ว
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
328
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชนม์ภัส ขันอุดทา
น่านนคร
เล็ก
326
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
29
132
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
1384
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
564
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพงษ์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1528
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1887
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1095
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1209
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
550
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปัญญา จุลคีรี
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
355
133
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
601
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1322
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1043
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
658
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1853
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
917
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
749
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
358
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
688
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัชพงศ์ คันทะมูล
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1465
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แสนยอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1922
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินาถ หุ่นวัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1150
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
396
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภาณุพงศ์ ศรีริน
น่านนคร
เล็ก
110
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
360
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
106
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1797
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1535
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
604
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววาสนา เครือแสง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1076
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
259
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
863
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก สายคำกอง
บ้านหลวง
เล็ก
417
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
362
136
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1522
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1092
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
747
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันธพงศ์ สวนใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1943
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรภวิษย์ พานิชกุล
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1782
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายผดุงพงษ์ เนตรใส
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
828
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤตนัน กันอิน
นาน้อย
ใหญ่
56
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธิติวุฒิ เบญจรงค์
ทุ่งช้าง
กลาง
99
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1554
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
580
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1156
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1906
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปณิดา มหาราช
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1620
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
928
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
212
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
373
138
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
572
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพงษ์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1197
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม
สา
ใหญ่
1100
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1686
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
969
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว
ปัว
ใหญ่
552
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
712
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถชัย นามชาลี
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
364
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1323
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
1932
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
660
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
261
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
921
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
867
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
บ้านหลวง
เล็ก
213
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปราถนา ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
750
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
1580
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1087
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1916
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฐมพล ธรรมลังกา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
315
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1238
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
583
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุทธิชาติ มหามิตร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1743
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพลเทพ จารุภคสันติ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
370
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศกร มาตรพรหม
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1082
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
262
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
924
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
864
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์
บ้านหลวง
เล็ก
190
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
366
142
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1500
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศิวากร ผัดจันตา
แม่จริม
เล็ก
1694
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1097
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวุฒิ ทะนันไชย
สา
ใหญ่
1221
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุเดช ทะปิม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1939
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพัทธ์ จันทุม
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1553
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรวนัช ทรงเจริญกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
527
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชานนท์ วงษ์เกตุ
น่านปัญญานุกูล
เล็ก
853
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1517
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
309
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีระพร ตาลตา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
256
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1973
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1990
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์
ปัว
ใหญ่
1807
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิภาวนี แสนย่าง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
798
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
93
144
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตพร แซ่กือ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1639
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจามิกร ฟองลม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1489
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
1498
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชนนท์ ใจปิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1111
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฎากร เมฆแสง
สา
ใหญ่
1524
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1271
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิพ กอกทองคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1282
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงศักดิ์ ใจปิง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
804
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
805
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
310
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนครินทร์ หน่อไชย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
257
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1007
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1550
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1961
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิยุช หมื่นไธสง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1776
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรสิน ธรรมศิริ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
412
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
835
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์
นาน้อย
ใหญ่
55
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรพงศ์ วัฒนศิริสกุล
ทุ่งช้าง
กลาง
1406
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
1413
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1422
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
1427
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
681
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
683
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลดา จันทร์สุข
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
684
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวริศรา แย้มสิงห์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
685
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1278
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง
สา
ใหญ่
1284
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธีระดา นันตา
สา
ใหญ่
1291
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
1294
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง
สา
ใหญ่
1298
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี
สา
ใหญ่
1910
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง จตุพร หาวิรส
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1895
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาแกง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1900
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1907
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปณิดา มหาราช
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
961
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา จันขัน
ปัว
ใหญ่
962
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงผกามาศ คำพา
ปัว
ใหญ่
963
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
964
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
965
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
868
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา
บ้านหลวง
เล็ก
869
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด๋กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ
บ้านหลวง
เล็ก
870
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ
บ้านหลวง
เล็ก
871
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว
บ้านหลวง
เล็ก
336
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น
น่านนคร
เล็ก
359
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา
น่านนคร
เล็ก
363
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง
น่านนคร
เล็ก
367
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง
น่านนคร
เล็ก
468
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
466
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
467
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
464
146
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1378
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา
แม่จริม
เล็ก
1385
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
1399
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษกร จันอิน
แม่จริม
เล็ก
1703
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1704
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า
แม่จริม
เล็ก
1652
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1656
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1659
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1661
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1664
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูชิต หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1666
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1218
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์
สา
ใหญ่
1225
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
1234
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน
สา
ใหญ่
1237
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ
สา
ใหญ่
1243
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง
สา
ใหญ่
1249
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม
สา
ใหญ่
1862
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1877
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1882
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1888
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1096
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1351
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1121
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1136
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1143
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1980
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชย์ สายปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
878
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนชัย จันอิน
บ้านหลวง
เล็ก
880
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่
บ้านหลวง
เล็ก
881
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
เล็ก
883
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ
บ้านหลวง
เล็ก
713
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
714
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรบดี บุญชื่น
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
715
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
716
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศิริวัฒน์ สมพงษ์
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
460
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด้กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
461
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
462
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
463
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
694
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปริชาด ศรีสุข
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
695
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิชชาพร ชาวยอง
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
696
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบวรรัตน์ สุทธิแสน
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
697
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุธิดา รัตนะวิฑูรย์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1296
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
1300
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก
สา
ใหญ่
1302
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1306
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
1311
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ
สา
ใหญ่
1318
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ
สา
ใหญ่
1044
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1049
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1053
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1058
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1062
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
269
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
270
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
271
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจินตพร กาสา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
272
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1009
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
943
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
944
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
947
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา ไชยและ
ปัว
ใหญ่
1684
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชญา กำปนาท
ปัว
ใหญ่
895
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรวีย์ บ้านเป้า
บ้านหลวง
เล็ก
896
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
บ้านหลวง
เล็ก
897
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่
บ้านหลวง
เล็ก
997
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กญิงอริสา อินนา
บ้านหลวง
เล็ก
126
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
129
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
132
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณิธิชา ขันกา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
135
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
790
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
795
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
796
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1690
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริประภา อนุ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1893
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิสรา ก้อนคำ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
687
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
689
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัชพงศ์ คันทะมูล
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
690
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนา เชื้อเมืองพาน
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
691
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัฒน์ ไชยอินทร์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1927
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภูมิ วิชัย
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1918
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฐมพล ธรรมลังกา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1923
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินาถ หุ่นวัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1926
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แซ่ลี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1151
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1167
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศิริอรรถ สีกาวี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1181
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1370
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพดล ปันชุน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1304
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1305
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพล ยะปัน
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1308
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายดนุภพ สมเครื่อง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1350
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
952
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนเทียน สุขประเสริฐ
ปัว
ใหญ่
953
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
954
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
955
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้
ปัว
ใหญ่
394
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทีปกร ไชยมงคล
น่านนคร
เล็ก
375
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิภาณ กุณพันธ์
น่านนคร
เล็ก
389
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนาวิน จักริลา
น่านนคร
เล็ก
398
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภาณุพงศ์ ศรีริน
น่านนคร
เล็ก
90
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
97
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
105
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสถาพร ชุ่มวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
112
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
456
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
457
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายคธาวุธ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
458
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศกร มาตรพรหม
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1815
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติภพ อินต๊ะกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1085
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
1089
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
1093
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชวนันท์ มะโนชัย
สา
ใหญ่
1105
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
1109
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์
สา
ใหญ่
1139
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
273
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
274
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
275
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
276
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณราย ชัยมงคล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
939
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ
ปัว
ใหญ่
941
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
946
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
948
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา
ปัว
ใหญ่
949
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์
ปัว
ใหญ่
913
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ
บ้านหลวง
เล็ก
915
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริวรรณ หมอป่า
บ้านหลวง
เล็ก
918
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก สายคำกอง
บ้านหลวง
เล็ก
920
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์
บ้านหลวง
เล็ก
418
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
419
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุนิษา ผังดี
น่านนคร
เล็ก
420
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกนกอร กองทูล
น่านนคร
เล็ก
421
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยารัตน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
175
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
184
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
191
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
197
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
454
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
455
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
452
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
453
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1502
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศิวากร ผัดจันตา
แม่จริม
เล็ก
1484
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1508
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนรภัทร แคว้งใจ
แม่จริม
เล็ก
1527
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1708
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1709
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1710
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุรักษ์ จิตอารีย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1714
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1716
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาธิป รินฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1717
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระ บุญวราเดชา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1154
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
1126
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐภูมิ วาสนา
สา
ใหญ่
1130
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทกร ยาวิชัย
สา
ใหญ่
1134
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนนนท์ นันต๊ะมูล
สา
ใหญ่
1152
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทัพพสาร สีแขะ
สา
ใหญ่
1159
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวุฒิ ทะนันไชย
สา
ใหญ่
1084
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมหมาย ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1088
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1090
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทภพ โทปุรินทร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1122
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายดุสิต แปงอุด
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1124
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1952
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีปภณ รวดเร็ว
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1953
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1954
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวิชญ์ กันจีนะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1955
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนานนท์ จิตตรง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
923
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรวัฒน์ มังคะละ
บ้านหลวง
เล็ก
926
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภารดร เสมอ
บ้านหลวง
เล็ก
930
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล มีศิลป์
บ้านหลวง
เล็ก
933
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา
บ้านหลวง
เล็ก
469
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกมนตรี สง่าเนตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
470
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
471
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ คำเรือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
472
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอานุเดช ทองจิรง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
155
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
156
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
157
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
158
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1641
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิณณวัตร ยอดสน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1644
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายตุลา ทนะวงศ์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1533
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ
แม่จริม
เล็ก
617
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
618
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัมรินทร์ ธิเขียว
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1115
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง
สา
ใหญ่
767
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
772
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมานะ ธนัญญานุกูล
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1264
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิพ กอกทองคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1288
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ ทองเขียว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
806
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
807
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
263
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
445
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1534
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1538
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1962
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิยุช หมื่นไธสง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1774
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปิติ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
410
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคทวี นากองแก้ว
น่านนคร
เล็ก
413
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
837
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอมรเทพ บุตรเสน
นาน้อย
ใหญ่
1437
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร
แม่จริม
เล็ก
1804
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
518
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรรธณะสิน มาลา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
648
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1345
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน
สา
ใหญ่
1155
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร คำพันธ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1847
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายดนุภพ สมเครื่อง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1848
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1001
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนนท์ พันชน
ปัว
ใหญ่
582
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนพล ไชยวงค์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
125
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
440
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายคธาวุธ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
41
202/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรณชัย อินจินดา
ทุ่งช้าง
กลาง
1618
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1525
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1808
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยกร สุขกันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1263
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนนนท์ นันต๊ะมูล
สา
ใหญ่
353
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
626
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1168
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนานนท์ จิตตรง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1002
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนันต์ คำเทพ
ปัว
ใหญ่
611
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพงษ์ กองทันตา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
405
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
154
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
441
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกมนตรี สง่าเนตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
89
202/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1473
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจินตพร กันใจมา
แม่จริม
เล็ก
1486
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิดาภา แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1342
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ
สา
ใหญ่
1931
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิษฐา สามนต์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1066
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจตุพร มูลสิงห์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
621
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุนทรี สีสนิท
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1669
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
902
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู
ปัว
ใหญ่
596
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา กันจรรยา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1768
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรธิตา คำแหวน
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
142
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1968
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
53
203/1
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
1562
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกิติยา เกตุ้ย
แม่จริม
เล็ก
1488
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
728
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1157
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
1937
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนลินี งานคำ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1080
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาลักษณ์ ซาววงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
903
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปนัดดา ชาวแพร่
ปัว
ใหญ่
1794
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
186
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
782
203/2
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี
นาน้อย
ใหญ่
1556
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1516
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
531
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1989
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1988
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1355
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1898
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1908
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง จตุพร หาวิรส
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
655
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1642
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจนจิรา อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1921
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1935
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
992
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา
บ้านหลวง
เล็ก
208
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุษกร พนะสัน
บ่อเกลือ
กลาง
559
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
351
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา
น่านนคร
เล็ก
730
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม
นาน้อย
ใหญ่
1
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด
ทุ่งช้าง
กลาง
98
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญฺิงโยธยา บุดดา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1569
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ สนนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1377
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา
แม่จริม
เล็ก
673
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
576
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนดล ใจบุญ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1186
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง
สา
ใหญ่
1356
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1886
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
652
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1681
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด๋็กชายโชว์โชค คติวรพจน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1883
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอดิศร ฝีปากเพราะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1214
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
543
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
94
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1509
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1388
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิราภา เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1512
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1071
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1358
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แสนยอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
397
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายมนูญ ลำนัย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
855
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูธเนธ ไชยยง
บ้านหลวง
เล็ก
393
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทีปกร ไชยมงคล
น่านนคร
เล็ก
109
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
32
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
1042
208
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1613
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1359
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1963
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนงนภัส ละม่อม
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
857
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ
บ้านหลวง
เล็ก
178
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1899
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1942
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
851
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรวัฒน์ มังคะละ
บ้านหลวง
เล็ก
1555
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1559
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1563
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1567
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1568
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1015
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1019
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1022
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1026
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1028
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1035
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
874
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ
บ้านหลวง
เล็ก
872
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา
บ้านหลวง
เล็ก
876
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิชญธิดา นวนดี
บ้านหลวง
เล็ก
877
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ
บ้านหลวง
เล็ก
240
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุษกร พนะสัน
บ่อเกลือ
กลาง
1382
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา
แม่จริม
เล็ก
1387
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
1394
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า
แม่จริม
เล็ก
1397
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1402
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษกร จันอิน
แม่จริม
เล็ก
703
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
704
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
705
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
702
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพงษ์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
706
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
707
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1572
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1575
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1577
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1578
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรวีร์ คำนาน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1581
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปัญญา ปาแจ้
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1867
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1872
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1879
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1889
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
238
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
61
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
69
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
72
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
75
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
179
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
181
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
182
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุกูล พรมปา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
183
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1051
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1055
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1061
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1065
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1991
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1992
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1993
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรรณิกา พันแก้ว
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
1860
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1858
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1859
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1863
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1833
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1834
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดาราวลี อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1835
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทิตา อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1354
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1357
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1371
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววณิดา กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1375
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
934
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
935
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
936
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
760
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
761
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน
นาน้อย
ใหญ่
762
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอโรชา มูลสมบัติ
นาน้อย
ใหญ่
1272
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
1275
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชลธร ปิจดี
สา
ใหญ่
1286
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกร จันต๊ะมา
สา
ใหญ่
1293
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
1297
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกวิน ต่างใจ
สา
ใหญ่
1586
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร แสนยอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1589
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายราเชนทร์ อุตรชน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1594
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพชัย แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1172
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศิริอรรถ สีกาวี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1207
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1210
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐภูมิ ไชยยงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1979
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1030
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1031
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1034
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1732
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ แซ่ลี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1736
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภคพงษ์ จอมจันทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1739
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายดนุพล ณ ชน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1841
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1842
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกชัย แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1843
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1844
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิติพงษ์ ทิวานันท์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1747
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพลเทพ จารุภคสันติ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1755
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1760
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
372
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล หิรัญมณีกุล
น่านนคร
เล็ก
378
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรวิทย์ ขัติยะ
น่านนคร
เล็ก
392
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุพงษ์ ศรีริน
น่านนคร
เล็ก
102
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
114
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
124
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
738
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
739
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิศักดิ์ บุญมี
นาน้อย
ใหญ่
740
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศธร กองสอน
นาน้อย
ใหญ่
380
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
446
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรศักดิ์ ประทิ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
447
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
266
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
267
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
268
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1969
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1970
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1972
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
938
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์
ปัว
ใหญ่
1175
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
1949
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์
ปัว
ใหญ่
1805
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชริยา ตาแปง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1811
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิภาวนี แสนย่าง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1814
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรวรรณ คำบุญ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1818
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1821
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
852
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
193
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
195
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัลลิกา มังวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
789
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภกานต์ ผาลัย
นาน้อย
ใหญ่
791
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิทธิโน
นาน้อย
ใหญ่
794
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุทธิดา ใจแปง
นาน้อย
ใหญ่
1623
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปฎิวัติ โยเฮือง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1627
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรกันต์ สุฤทธิ์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1629
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจามิกร ฟองลม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1633
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมบูรณ์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1635
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิณณวัตร ยอดสน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1536
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ
แม่จริม
เล็ก
1493
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
1505
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศิวากร ผัดจันตา
แม่จริม
เล็ก
1521
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล ราชดุษฏี
แม่จริม
เล็ก
1592
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ปาลี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1595
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชนนท์ ใจปิง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1598
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระ บุญวราเดชา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1600
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1191
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฎากร เมฆแสง
สา
ใหญ่
1189
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนาวี คำอ้ายล้าน
สา
ใหญ่
1198
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิทักษ์ชน มณีแดง
สา
ใหญ่
1204
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง
สา
ใหญ่
1211
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทิพัทธ์ นาคแทน
สา
ใหญ่
1599
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1601
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ แซ่จ๊ะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1607
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1610
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1280
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทวัฒน์ ยะติ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1269
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิพ กอกทองคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1276
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวโรดม ศรีทิพย์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1283
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงศักดิ์ ใจปิง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1290
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ ทองเขียว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
808
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
810
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
811
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติวุฒิ แซ่ลี
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
812
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายยงยุทธ แซ่โซ้ง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1070
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1073
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทภพ โทปุรินทร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1078
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1081
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายดุสิต แปงอุด
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1560
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1564
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1565
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรวนัช ทรงเจริญกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1958
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพดล กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1956
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1957
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพงศ์ กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1959
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
406
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร อินต๊ะวิชา
น่านนคร
เล็ก
411
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคทวี นากองแก้ว
น่านนคร
เล็ก
414
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
163
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
166
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพรัตน์ อินเสาร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
169
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ พรมฆ้อง
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
833
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไตรภพ ดาษดื่น
นาน้อย
ใหญ่
836
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์
นาน้อย
ใหญ่
839
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอมรเทพ บุตรเสน
นาน้อย
ใหญ่
844
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรเณศ อินนะใจ
นาน้อย
ใหญ่
450
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภัทรพล ไชยมงคล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
451
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
449
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ ลีหกุล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1420
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
292
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1348
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
1041
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนาราภัทร นุมา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1705
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1194
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
199
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน
บ่อเกลือ
กลาง
87
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
765
216/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรา สุทธาวาส
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1475
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน
แม่จริม
เล็ก
1417
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1343
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1056
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
638
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเบญจพร อภัยรุณ
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
138
216/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1542
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวครองขวัญ คำมงคล
แม่จริม
เล็ก
1411
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิสรา วงค์เทพ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
509
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1160
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชวนันท์ มะโนชัย
สา
ใหญ่
1763
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเสาวนีย์ อินทำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
187
216/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1573
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิชญากร โสแก้ว
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1404
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเศรษฐวุฒิ สุทธโลก
แม่จริม
เล็ก
1432
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
295
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
545
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูริภัทร ขันคำ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1319
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกันตศักดิ์ รินแก้ว
สา
ใหญ่
1615
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1869
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1108
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
630
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนุนันท์ กันหา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1010
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กีรติ คันถี
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1220
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์
ปัว
ใหญ่
201
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
547
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปัญญา จุลคีรี
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
325
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ
น่านนคร
เล็ก
60
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
314
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกวิน ธรรมศิริ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
28
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
1579
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภาณุวัตร ปัญญานันท์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1478
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
299
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
571
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณิศร เต็มต้น
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1313
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐทพงศ์ ต่างใจ
สา
ใหญ่
1971
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนริศ ขอดแก้ว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1880
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พิชัยศิริ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
254
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวัฒนา สารกา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
631
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนุนันท์ กันหา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1223
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา
ปัว
ใหญ่
206
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายอัครพงษ์ เป็งนันท์
บ่อเกลือ
กลาง
540
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
321
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ
น่านนคร
เล็ก
1960
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
นายจตุรภัทร ฆ้องเดช
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
59
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายประดิพัทธ์ คำรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
85
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1408
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
1415
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1423
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
1429
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
1892
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง พรหมภรณ์ ไชยเดช
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1901
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1904
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง รัศมีพรรณ มหาวงศนันท์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1911
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง จตุพร หาวิรส
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1014
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1018
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศันสนีย์ ยาปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1021
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอุษาสิริ นุดวงแก้ว
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1025
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1027
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณตระการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1033
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทวีพิทักษ์รดากุล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
777
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะดา แซ่โฟ้ง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
771
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
775
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
776
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิ่งกานต์ ถาวันนา
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1386
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
1393
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า
แม่จริม
เล็ก
1396
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1400
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษกร จันอิน
แม่จริม
เล็ก
1746
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา
แม่จริม
เล็ก
1658
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1663
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัชชา ใจวิชา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1671
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1675
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร กันเสน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1676
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปัญญา ปาแจ้
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1864
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1871
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1875
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1884
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1909
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสถาพงษ์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1897
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ชาญชิต วังแสง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1903
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1905
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษดา รุ่งเรือง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
63
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
68
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
71
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
74
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
149
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
150
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
151
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
153
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัณณพ อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1759
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1761
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยพรม
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1762
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1764
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1767
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1769
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
755
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
756
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน
นาน้อย
ใหญ่
758
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกฤติยากร เพชรสุข
นาน้อย
ใหญ่
759
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอโรชา มูลสมบัติ
นาน้อย
ใหญ่
788
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
792
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
799
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอรกมล ไชยเรือน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1846
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริประภา อนุ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1896
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิสรา ก้อนคำ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1442
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร
แม่จริม
เล็ก
1449
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1457
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องเกียรติ คำหล่อ
แม่จริม
เล็ก
1463
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัฒน์ คำหอม
แม่จริม
เล็ก
819
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ สองสีขวา
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
820
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพงศ์ ย่างรวีไพรศาล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
821
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธราทร บังเมฆ
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
822
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสากล กุณนา
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1616
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกชัย แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1604
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพล ยะปัน
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1609
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1622
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1626
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิติพงษ์ ทิวานันท์
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
732
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนภัทร ระแวง
นาน้อย
ใหญ่
733
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวันต์ เที่ยงตรง
นาน้อย
ใหญ่
735
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต เอื้อเฟื้อ
นาน้อย
ใหญ่
736
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศพนธ์ ฌานวัฒน์
นาน้อย
ใหญ่
160
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
162
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
165
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
168
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1683
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1685
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1688
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1689
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชชา ผัดดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1691
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
975
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์
ปัว
ใหญ่
976
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
977
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ
ปัว
ใหญ่
978
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์
ปัว
ใหญ่
1187
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา
ปัว
ใหญ่
1803
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชริยา ตาแปง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1809
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิภาวนี แสนย่าง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1813
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรวรรณ คำบุญ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1816
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1820
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1822
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธาวัลย์ ก๋องจันทร์ตา
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
1693
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1696
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุเดช ทะปิม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1701
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมานะ ธนัญญานุกูล
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1702
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1810
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1347
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ
สา
ใหญ่
1749
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธวัลยา ตายา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1692
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
600
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐวรรณ พ่วงเจริญ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
632
225/1
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1812
225/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
510
225/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1165
225/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชวนันท์ มะโนชัย
สา
ใหญ่
1976
225/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเสาวนีย์ อินทำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
189
225/2
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1566
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ่าว
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1454
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
636
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1340
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน
สา
ใหญ่
251
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1849
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1672
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1826
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุญส่ง
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1825
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยดา แปงอุด
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1199
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร
ปัว
ใหญ่
204
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอุมากร อุปจักร์
บ่อเกลือ
กลาง
555
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิลาลักษณ์ เทพรัตน์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
4
226
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิลาวรรณ คำรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
1468
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร แสนเคี่ยน
แม่จริม
เล็ก
1469
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
565
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิโชค พิรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1310
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1706
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ ถันธุระ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1914
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรัญญู มังคละ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
480
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิริวัฒน์ เลาคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
642
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนตรี กอกัน
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
628
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิพงษ์ มงคล
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1725
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอริญชัย อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1712
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1363
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนันทพงษ์ ไข่ทา
ปัว
ใหญ่
1845
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐกิตติ์ วิวัฒน์ดงพญา
บ่อเกลือ
กลาง
563
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาดล นพทร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
386
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฏา ชิณาวงค์
น่านนคร
เล็ก
122
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเทพรังสรรค์ อองดา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
741
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพร บุตรดา
นาน้อย
ใหญ่
333
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
39
227/1
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายอนุศักดิ์ ประทิน
ทุ่งช้าง
กลาง
1645
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมบูรณ์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1514
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษณพงศ์ พรมจำปา
แม่จริม
เล็ก
1476
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ ขอสุข
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
579
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายนิรุช คำเรือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
557
227/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธัชชัย ไชยแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
562
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธัชชัย ไชยแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1226
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ หนักป้อ
สา
ใหญ่
1941
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ ปัญญา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1274
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายวโรดม ศรีทิพย์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
643
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
875
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกราช หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1574
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายศราวุฒิ เปาป่า
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1731
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1365
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นาย สิทธา ทองศิริ
ปัว
ใหญ่
605
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายทินภัทร สายปันตัน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1778
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
407
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร มณีรัตน์
น่านนคร
เล็ก
167
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพรัตน์ อินเสาร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
849
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุสรณ์ คำอ้ายล้าน
นาน้อย
ใหญ่
334
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสรวุฒิ ก๋าทอง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
86
227/2
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1596
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมณีรัตน์ น้ำใจเกิดกุล
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
615
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1048
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
645
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอังคณา แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1827
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทิตา อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1985
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
245
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
753
228
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน
นาน้อย
ใหญ่
1459
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัฒน์ คำหอม
แม่จริม
เล็ก
1106
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกร จันต๊ะมา
สา
ใหญ่
1707
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพชัย แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1925
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอรุณ สันกลาง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1205
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
649
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
308
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธีรเดช ปัญบูญมา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็กพิเศษ
629
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธนะชัย จำปา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
984
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1720
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ แซ่ลี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1840
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
585
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุทธิชาติ มหามิตร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1758
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
391
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชพล นันธนะวิบูลย์
น่านนคร
เล็ก
340
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
36
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
91
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายภูรินทร์ จันต๊ะ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1412
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
680
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1227
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง
สา
ใหญ่
1352
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
911
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
78
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
773
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
352
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1381
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา
แม่จริม
เล็ก
1424
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
293
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1315
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรเดช จันธี
สา
ใหญ่
1142
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1216
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
200
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา
บ่อเกลือ
กลาง
76
231/1
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1436
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร
แม่จริม
เล็ก
1403
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
516
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
534
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนรากร พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1338
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน
สา
ใหญ่
1247
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
119
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
152
231/2
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1523
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1407
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
504
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
535
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระพงษ์ อินต๊ะหงษ์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1255
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
1994
231/3
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1582
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1447
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิดาภา แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
519
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1337
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี
สา
ใหญ่
1711
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวแสงเดือน เมืองคำ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1929
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิษฐา สามนต์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1067
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
249
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
428
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิชญาพร โสดานาฎ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1515
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปาจรีย์ ใจน้อย
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
891
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู
ปัว
ใหญ่
588
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปิยธิดา กันจรรยา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1765
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเพราพิลาส ยาปัญ
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
400
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดา คำอ้าย
น่านนคร
เล็ก
139
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
781
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญทา
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1966
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
52
232/1
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิภาวี คำรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
1537
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนฤมล คำมงคล
แม่จริม
เล็ก
692
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1464
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
505
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจินดานุช พรหมจินดา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
608
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุจิถรณ์ กองบุญเรือง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1146
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววณิชยา สีสนิท
สา
ใหญ่
1936
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญศิริ จักรอำกร
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1075
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปะละสี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
291
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทัศนีย์ ยอดออน
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
623
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิรัญชนา ปิจดี
ยาบหัวนาวิทยา
เล็กพิเศษ
1751
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1248
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ
ปัว
ใหญ่
1791
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
423
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรจิรา พรมพัง
น่านนคร
เล็ก
185
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
779
232/2
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรามาวดี ธนูเพชร
นาน้อย
ใหญ่
1501
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1091
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
850
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนชัย จันอิน
บ้านหลวง
เล็ก
207
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
710
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรบดี บุญชื่น
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
65
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
341
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
30
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ
ทุ่งช้าง
กลาง
693
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปริชาด ศรีสุข
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1321
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
654
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
1857
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
905
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
854
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่
บ้านหลวง
เล็ก
748
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
ใหญ่
343
234
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1452
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องเกียรติ คำหล่อ
แม่จริม
เล็ก
686
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1920
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินาถ หุ่นวัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1148
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1588
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1235
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้
ปัว
ใหญ่
344
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
96
235
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1546
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์
แม่จริม
เล็ก
1519
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
599
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำเชียงกลาง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็กพิเศษ
1072
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
258
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1245
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
416
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
347
236
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1480
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1506
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1086
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
1360
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันธพงศ์ สวนใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1902
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมหมาย ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1787
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์
น่านประชาอุทิศ
เล็กพิเศษ
827
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤตนัน กันอิน
นาน้อย
ใหญ่
95
237
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1738
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1673
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1729
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1734
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิิงทอฝัน อภัยรุน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1740
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1741
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1307
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศรัญญา สมใจ
สา
ใหญ่
1309
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง
สา
ใหญ่
1312
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธีระดา นันตา
สา
ใหญ่
1314
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
1317
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง
สา
ใหญ่
1320
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี
สา
ใหญ่
1646
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1624
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1631
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1636
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1651
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
280
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาวิตา รวมลี
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
279
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาวิดา รวมลี
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
281
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมนภรณ์ ยาวิละ
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
282
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองคำ
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1653
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรวิสรา แซ่โซ้ง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1660
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภกิจ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1662
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอิชยา ยอดออน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1665
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
971
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
972
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
973
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
974
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา จันขัน
ปัว
ใหญ่
1182
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงฐานิกา เผยศิริ
ปัว
ใหญ่
226
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
229
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร
บ่อเกลือ
กลาง
230
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุษกร พนะสัน
บ่อเกลือ
กลาง
232
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
233
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน
บ่อเกลือ
กลาง
234
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศศิวิมล อุปจักร
บ่อเกลือ
กลาง
235
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร
บ่อเกลือ
กลาง
244
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
477
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
478
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
479
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
481
238
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด้็หญิงนัทธมน ใหม่ตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
700
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
533
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนพงษ์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
699
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
544
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
698
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
701
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็กพิเศษ
1723
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1719
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1721
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1724
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1726
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูชิต หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1727
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1258
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์
สา
ใหญ่
1261
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน
สา
ใหญ่
1265
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ
สา
ใหญ่
1267
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง
สา
ใหญ่
1270
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม
สา
ใหญ่
1277
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์ษารัฐ
สา
ใหญ่
1102
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1123
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1127
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1140
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1144
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1695
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1697
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนภปฎล แซ่ว่าง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1698
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1699
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี
มัธยมป่ากลาง
กลาง
966
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
967
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว
ปัว
ใหญ่
968
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์
ปัว
ใหญ่
970
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
1184
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
717
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
718
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
719
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถชัย นามชาลี
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
720
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
476
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญแท่ง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
473
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวีรวัฒน์ พรมวังขวา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
474
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
475
239
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกวิน ธรรมศิริ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1326
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็หญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
1328
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก
สา
ใหญ่
1330
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1333
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
1335
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ
สา
ใหญ่
1336
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ
สา
ใหญ่
1046
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1050
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1054
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1060
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1063
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
818
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอังคณา แซ่ย่าง
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
816
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัจจิมา แซ่เล้า
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
817
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิชุดา ท้วมพันธ์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
814
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
815
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน
ศรีนครน่าน
เล็กพิเศษ
287
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจินตพร กาสา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
288
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญธิดา หอมดอก
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
289
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
290
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1866
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1868
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1870
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1873
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1876
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1474
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1479
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1485
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววณิดา กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
1491
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็กพิเศษ
979
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
980
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
981
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา ไชยและ
ปัว
ใหญ่
982
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
983
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
127
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
130
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
137
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
143
240
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
1770
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1772
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1773
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1775
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนันท์ ลาพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1777
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1779
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายรวิสุต ซอระสี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1231
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
1240
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกร จันต๊ะมา
สา
ใหญ่
1254
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายวิศิษฏ์ ปะละวัน
สา
ใหญ่
1257
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
1262
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกวิน ต่างใจ
สา
ใหญ่
1268
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1153
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1161
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร คำพันธ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1171
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศิริอรรถ สีกาวี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1196
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1222
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1232
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวชิรวัตติ์ วัฒนาชัยวิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1242
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูพิงค์ ขันทะสอน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1246
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1372
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพดล ปันชุน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
985
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนเทียน สุขประเสริฐ
ปัว
ใหญ่
986
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
987
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
988
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้
ปัว
ใหญ่
371
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล หิรัญมณีกุล
น่านนคร
เล็ก
382
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ
น่านนคร
เล็ก
383
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัทรพงษ์ มูลทา
น่านนคร
เล็ก
388
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวปรัชญ์ อินแสง
น่านนคร
เล็ก
101
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
107
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสถาพร ชุ่มวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
113
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
123
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
490
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรศักดิ์ ปะทิ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
491
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ อูปต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
492
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยศกร มาตรพรหม
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
493
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฎฐพล ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
47
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
48
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทินภัทร ตามัย
ทุ่งช้าง
กลาง
49
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูมิพัฒน์ จันต๊ะวงศ์
ทุ่งช้าง
กลาง
50
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
ทุ่งช้าง
กลาง
51
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
1129
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
1131
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
1132
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชวนันท์ มะโนชัย
สา
ใหญ่
1133
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
1138
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
283
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
284
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
285
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัญฉรา ดาวพันธ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
286
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณราย ชัยมงคล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
176
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
192
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
194
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัลลิกา มังวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
198
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
เล็ก
486
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
487
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
488
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
489
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1496
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพลวัต ไชยสีติ๊บ
แม่จริม
เล็ก
1497
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภคิน ถาวนา
แม่จริม
เล็ก
1503
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศิวากร ผัดจันตา
แม่จริม
เล็ก
1510
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนรภัทร แคว้งใจ
แม่จริม
เล็ก
1744
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1750
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1752
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุรักษ์ จิตอารีย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1754
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ปาลี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1756
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1757
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระ บุญวราเดชา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1162
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐภูมิ วาสนา
สา
ใหญ่
1164
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทกร ยาวิชัย
สา
ใหญ่
1166
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนนนท์ นันต๊ะมูล
สา
ใหญ่
1170
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทัพพสาร สีแขะ
สา
ใหญ่
1180
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
1185
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวุฒิ ทะนันไชย
สา
ใหญ่
1098
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1101
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายดุสิต แปงอุด
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1107
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิพล อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1110
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทภพ โทปุรินทร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1112
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมหมาย ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
937
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภารดร เสมอ
บ้านหลวง
เล็ก
940
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฎา อายุยืน
บ้านหลวง
เล็ก
942
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
เล็ก
945
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา
บ้านหลวง
เล็ก
840
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมงคล ถาต๊ะวงค์
นาน้อย
ใหญ่
841
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคชัย เรืองสูงเนิน
นาน้อย
ใหญ่
842
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณภัทร สายนาค
นาน้อย
ใหญ่
843
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิโชค ปันตา
นาน้อย
ใหญ่
483
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
484
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
485
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
482
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ ลีหกุล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
170
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
171
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
173
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
174
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1410
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
1418
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1426
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
1430
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
1792
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1795
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1796
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1798
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1800
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1802
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
536
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
539
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
541
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
542
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
549
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1951
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกวลิน รกไพร
สารธรรมวิทยาคาร
เล็กพิเศษ
1325
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศรัญญา สมใจ
สา
ใหญ่
1327
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง
สา
ใหญ่
1329
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธีระดา นันตา
สา
ใหญ่
1331
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
1332
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง
สา
ใหญ่
1334
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี
สา
ใหญ่
989
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
990
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
991
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
993
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา จันขัน
ปัว
ใหญ่
994
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงผกามาศ คำพา
ปัว
ใหญ่
246
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร
บ่อเกลือ
กลาง
241
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
242
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร
บ่อเกลือ
กลาง
243
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า
บ่อเกลือ
กลาง
339
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น
น่านนคร
เล็ก
361
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา
น่านนคร
เล็ก
365
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง
น่านนคร
เล็ก
368
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง
น่านนคร
เล็ก
498
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
499
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
500
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
501
244
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1781
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1783
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1786
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1788
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1789
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูชิต หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1790
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1281
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
1285
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน
สา
ใหญ่
1287
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ
สา
ใหญ่
1289
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง
สา
ใหญ่
1292
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม
สา
ใหญ่
1299
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติพัฒน์ ยอดรัก
สา
ใหญ่
1128
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1103
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1114
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1125
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1137
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1145
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
995
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
996
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว
ปัว
ใหญ่
998
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์
ปัว
ใหญ่
999
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
1000
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
885
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนชัย จันอิน
บ้านหลวง
เล็ก
886
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่
บ้านหลวง
เล็ก
888
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
เล็ก
890
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ
บ้านหลวง
เล็ก
247
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
236
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
237
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา
บ่อเกลือ
กลาง
239
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุทธวัต พิศจาร
บ่อเกลือ
กลาง
721
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรบดี บุญชื่น
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
722
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
723
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
724
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต
น่านคริสเตียนศึกษา
กลาง
494
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
495
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
496
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
497
245
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่