มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

รหัส รายการที่ รายการ รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ขนาด
1464
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปะละสี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1649
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมาริษา สลีอ่อน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
5
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกุลธิดา อินไชย
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1305
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิดา ดวงใจ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1253
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุจิภรณ์ กองบุญเรือง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
518
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนุกุล อินวาทย์
สา
ใหญ่
1088
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
17
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเบญญาภา ธิขัติ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
236
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
35
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิชญาพร โสดานาฎ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
291
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวารินทร์ รินฤทธิ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1813
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ
ปัว
ใหญ่
697
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาวีร์ อายุยืน
บ้านหลวง
กลาง
400
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรินรดา ซูติมันตานนท์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
780
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง
นาน้อย
กลาง
72
101
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญ์วรา เปาป่า
ทุ่งช้าง
กลาง
1651
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรัมภา คำหว่าง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1379
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจินดานุช พรหมจินดา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1255
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสลินทิพย์ ใหม่น้อย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
634
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช
สา
ใหญ่
1411
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภัตรา เจริญสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
18
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภสร มโนวงค์
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
219
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
288
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1815
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงฤทัย ไชยศิลป์
ปัว
ใหญ่
764
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิธร สวนทา
บ้านหลวง
กลาง
677
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว พรนภัส สายบุญทัน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
407
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
781
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน
นาน้อย
กลาง
2245
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
74
101
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรพิมล ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
1435
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
864
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1654
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1256
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
351
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ
สา
ใหญ่
1416
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1823
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2052
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1817
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
2019
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจันทร์มณี จอมหล้า
บ่อเกลือ
กลาง
660
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง สิริโฉม กาสอน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
881
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงลลิตา สุริยะ
น่านนคร
เล็ก
408
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
782
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม
นาน้อย
กลาง
1099
102
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1441
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนรพนธ์ พรมตอง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
169
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเคนคณิน ยศวงค์
แม่จริม
เล็ก
868
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1656
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติธัช มากผล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
6
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนพล อินต๊ะแสน
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1283
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิรุช คำเรือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1269
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนฤชัย แก้วไสย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
467
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1874
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
819
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระพงษ์ ยอดปา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
282
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชาติ เกี๋ยงคำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1820
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัพวิทย์ ใบยา
ปัว
ใหญ่
663
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย ธนาดล นพทร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
942
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร มณีรัตน์
น่านนคร
เล็ก
409
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1554
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1339
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
747
103
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1480
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนาธิป ไชยสาร
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
197
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอติวิชญ์ ใจจริม
แม่จริม
เล็ก
696
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัต ถิ่นเจริญ
เมืองแงง
เล็ก
1659
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ ขอสุข
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1311
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอาณัติ ภักดีนอก
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1308
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิพัทธ์ คำไทย
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1271
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐศักดิ์ พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
2051
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
1044
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรุ่งตะวัน เจียมอ่อน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1911
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศธร งามสง่า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
827
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชชานนท์ ศรีพา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
92
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
285
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1822
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน
ปัว
ใหญ่
670
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นาย จิรายุทธ อะโนชัย
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
951
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ จันคำยา
น่านนคร
เล็ก
410
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
783
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติธัช เพชรสาร
นาน้อย
กลาง
975
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวิสาร มาเยอะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1582
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธวัชชัย ยะแสง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
77
103
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร
ทุ่งช้าง
กลาง
1426
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
357
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
879
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1276
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1334
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1422
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
3
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1439
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
728
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
บ้านหลวง
กลาง
656
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณัฐยา จันทร์อินทร์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
883
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี
น่านนคร
เล็ก
411
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
784
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข
นาน้อย
กลาง
855
104
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1383
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ สนนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
9
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1281
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1353
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
305
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา
สา
ใหญ่
1425
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร กันเสน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
40
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1837
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชญานนท์ จอมจันทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
743
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่
บ้านหลวง
กลาง
2000
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
651
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย นนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
412
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
785
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร กองสอน
นาน้อย
กลาง
875
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรยุส บุตรศรี
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
82
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
750
105
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1470
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติ๋น
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1354
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1646
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยดา นกยุงทอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1070
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวลลิดา อินวัง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1086
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวลลิดา อินวัง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
699
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก สายคำกอง
บ้านหลวง
กลาง
1234
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภาพร อุทธนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2103
106
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภาพร อุทธนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
891
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
988
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1288
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1355
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1431
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุริยา ต๊ะแก้ว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1114
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิราธิป อุดคำเที่ยง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1857
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย รัชชย เชียงทา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
63
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิวัฒน์ คงคา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
714
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล มีศิลป์
บ้านหลวง
กลาง
2020
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายไวภพ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
661
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย นิติภูมิ ดวงทา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
913
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ ปาคำ
น่านนคร
เล็ก
644
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
480
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
87
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร
ทุ่งช้าง
กลาง
2104
107
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1291
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1434
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจียระนัย เจริญดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1129
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
111
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
766
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน
บ้านหลวง
กลาง
482
108
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
180
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร ธนูสาร
แม่จริม
เล็ก
1294
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวัชรพงศ์ นันตา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1357
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวัชรพงศ์ นันตา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
2037
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพล ทาทอง
บ่อเกลือ
กลาง
667
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นาย กิตตินันท์ สายปราง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
484
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
91
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนวีร์ เทพจันตา
ทุ่งช้าง
กลาง
755
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2106
109
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1671
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรรณรดา แซ่ม้า
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
487
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี
สา
ใหญ่
1440
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1884
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
20
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
225
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรกานต์ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1465
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอาริตา แซ่เติน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
298
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1846
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
701
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
กลาง
757
110
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตพร แซ่กือ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1460
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสรัล แหวนหลวง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
153
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
905
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยุทธนากร อามาตย์กัน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1672
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ปาลี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
432
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสมรภูมิ ปัญญานะ
สา
ใหญ่
1100
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1850
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพันธวัช จิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1005
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธิติวุฒิ แซ่ลี
ศรีนครน่าน
เล็ก
51
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายศักดิ์ชัย จิวนันทนุกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1445
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
269
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1847
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
2022
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรโชติ ปันอิน
บ่อเกลือ
กลาง
897
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
416
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
786
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัตร ปาริน
นาน้อย
กลาง
1263
111
วิ่ง 800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ ลีหกุล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
612
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ
สา
ใหญ่
1444
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
204
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
103
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชิดชนก อินปัญญา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1508
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาพร ใจปิง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1852
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชฎา ผาสุข
ปัว
ใหญ่
768
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ
บ้านหลวง
กลาง
2035
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัญฉนา ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
974
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุนิษา ผังดี
น่านนคร
เล็ก
787
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา
นาน้อย
กลาง
1920
112
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1484
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิณณวัตร พึ่งศรี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
358
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤติกา ยานา
แม่จริม
เล็ก
8
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัตร ธรรมลังกา
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
534
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรเมศ ยอดอินปัน
สา
ใหญ่
1447
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1033
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชยากร มิ่งปรีชา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1893
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระวิทย์ แสงดอก
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
21
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนครินทร์ หน่อไชย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
69
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1483
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1855
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรวัฒน์ สังฆโต
ปัว
ใหญ่
2039
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรณสิทธิ์ แสนสุภา
บ่อเกลือ
กลาง
1581
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
417
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิช วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
788
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไตรภพ ดาษดื่น
นาน้อย
กลาง
1533
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกฤต มโนราช
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1527
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรพงษ์ ใจปิง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
94
113
วิ่ง 800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติคุณ ยอดออน
ทุ่งช้าง
กลาง
172
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1673
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1274
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1298
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรากรณ์ พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
473
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1869
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1856
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนนท์ พันชน
ปัว
ใหญ่
418
114
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
198
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา
แม่จริม
เล็ก
1674
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายสวพล เทพอินทร์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1329
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวิชญ์ ไชยโย
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1299
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวัฒน์ ขันป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
573
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
777
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรยุทธ์ สุรินดา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
419
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายชญานนท์ จักทร
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1609
114
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชนม์ บุญยวง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1477
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอชิรญา เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1675
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวราตรี แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1293
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1301
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1456
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชพร พังยะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1019
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็ก
237
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1462
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธวัลยา ตายา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1860
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
2036
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงบวรัตน์ สุวรรณ์
บ่อเกลือ
กลาง
95
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า
ทุ่งช้าง
กลาง
758
115
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1676
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1349
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1303
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววาสนา เครือแสง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
639
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
1458
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจียระนัย เจริญดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
833
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
1865
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์
ปัว
ใหญ่
678
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว ขนิษฐา กองบุญ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
420
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
955
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจนจิรา ยาปัน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1941
115
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติกาล ทองนิล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
171
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล ราชดุษฎี
แม่จริม
เล็ก
1680
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิ์รินทร์ ศิลาอ่อน
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1272
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1307
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนำชัย กองแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
472
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1875
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชานนท์ มหายศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
820
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระพงษ์ ยอดปา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
280
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชาติ เกี๋ยงคำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2251
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัพวิทย์ ใบยา
ปัว
ใหญ่
422
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัครพนธ์ ผาบสละ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
790
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน
นาน้อย
กลาง
1551
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1342
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
96
116
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
196
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชิตพล ดวงใย
แม่จริม
เล็ก
1677
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ ขอสุข
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1338
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายวิทวัฒน์ ศิริ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1304
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนำชัย กองแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1306
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิพัฒน์พงษ์ ไชยแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
570
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
1056
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายปริญญา อินใจ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1912
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศธร งามสง่า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
826
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชชานนท์ ศรีพา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
286
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1868
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน
ปัว
ใหญ่
674
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นาย จีระวัฒน์ ประยูรพงศ์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
952
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ จันคำยา
น่านนคร
เล็ก
421
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
789
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายรเณศ อินนะใจ
นาน้อย
กลาง
979
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายวิสาร มาเยอะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
2246
116
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี ชาย
นายธวัชชัย ยะแสง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1413
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
934
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศหน่อ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1681
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1267
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1309
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
350
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี
สา
ใหญ่
1487
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1849
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
240
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2063
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร
ปัว
ใหญ่
659
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง สุกัญญา เกาะแก้ว
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
423
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพิกา ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
791
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์
นาน้อย
กลาง
861
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐพร คำเขียว
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1400
117
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา ชูสังข์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
370
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
989
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1682
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลลดา คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1312
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1358
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1832
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
22
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
729
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลจิรา สมควร
บ้านหลวง
กลาง
2014
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน
บ่อเกลือ
กลาง
657
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปิยธิดา กันจรรยา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
886
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี
น่านนคร
เล็ก
486
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
859
118
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
367
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ
แม่จริม
เล็ก
941
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
990
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1694
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1315
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1359
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1495
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพัชรพล หน่อสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1004
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพร ทองข่ม
ศรีนครน่าน
เล็ก
36
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1423
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภัคพงศ์ จอมจันทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2001
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
652
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สุรชัย สถานอุ่น
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
362
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ
น่านนคร
เล็ก
643
119
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูภัทร มาคำ
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
425
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
488
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1059
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
760
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2110
119
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
177
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1647
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชพร พังยะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1022
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ริวิลาน
ศรีนครน่าน
เล็ก
300
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
890
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทรจิรา คำน๊ะ
นาน้อย
กลาง
2111
120
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบงกช มารัมย์
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1238
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
10
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวุฒิชัย ธรรมลังกา
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1316
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศราวุธ สุทธิมา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1360
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศราวุธ สุทธิมา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
431
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ภัทร ยอดคำ
สา
ใหญ่
1007
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ สองสีขวา
ศรีนครน่าน
เล็ก
57
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคเดช อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
66
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร ชื่นสร้อย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1442
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช
มัธยมป่ากลาง
กลาง
266
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
715
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร นวลดี
บ้านหลวง
กลาง
2021
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงสักดิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
924
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทีปกร ไชยมงคล
น่านนคร
เล็ก
426
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
489
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1262
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ กิตินัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
120
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร
ทุ่งช้าง
กลาง
849
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2112
121
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
98
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจารุณี บุญนิยม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
115
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชานุช ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2069
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์
ปัว
ใหญ่
1567
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัชกานต์ ธิอ้าย
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
960
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกนกอร กองทูล
น่านนคร
เล็ก
491
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1919
122
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
181
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเทพพิกุล แสงจันทร์
แม่จริม
เล็ก
11
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระพล จันต๊ะนุ
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1361
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1318
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
86
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคศาสตร์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1482
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรวนัช ทรงเจริญกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2070
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพล ไชยอ้าย
ปัว
ใหญ่
2038
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมานะ ศรีชาวป่า
บ่อเกลือ
กลาง
494
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
893
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤตนัน กันอิน
นาน้อย
กลาง
121
123
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกีรชาติ หวัดวาปี
ทุ่งช้าง
กลาง
1419
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนัทธมน ทองสุข
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1420
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1421
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1424
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชัชนานันทร์ เทพกอม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1428
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
371
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
373
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
375
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
376
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
331
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ
สา
ใหญ่
332
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
333
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ
สา
ใหญ่
334
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ
สา
ใหญ่
335
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ
สา
ใหญ่
1636
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1504
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1506
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1629
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1630
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1631
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
23
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
26
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
29
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
32
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
730
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
บ้านหลวง
กลาง
731
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน
บ้านหลวง
กลาง
732
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่
บ้านหลวง
กลาง
733
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า
บ้านหลวง
กลาง
497
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
499
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
501
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
502
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
856
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
858
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
860
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
869
124
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรััชฎา ญาติปิน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1328
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1330
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1331
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1332
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
306
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
307
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี
สา
ใหญ่
308
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
309
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤตภาส ตาขัน
สา
ใหญ่
310
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา
สา
ใหญ่
1511
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1515
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร กันเสน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1517
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1632
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพัชพล หน่อสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1633
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
37
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
41
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
44
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก้องภพ สมนึก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
48
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
745
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
กลาง
746
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่
บ้านหลวง
กลาง
748
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา
บ้านหลวง
กลาง
749
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรินทร์ สุขขา
บ้านหลวง
กลาง
355
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์
น่านนคร
เล็ก
359
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล
น่านนคร
เล็ก
364
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิสิษฐ์ ธะนะแก้ว
น่านนคร
เล็ก
368
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกภพ มะโนชัย
น่านนคร
เล็ก
385
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ
น่านนคร
เล็ก
511
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
514
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
515
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
517
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
923
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
925
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูวนาท ยะนันท์
นาน้อย
กลาง
926
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง
นาน้อย
กลาง
1017
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร กองสอน
นาน้อย
กลาง
874
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
877
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรยุส บุตรศรี
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
880
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกิจ เบ้าชนะ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
882
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนัยนันท์ เตชะบุญ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
885
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปิยะวัฒน์ ภูแหวน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
122
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
123
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
124
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
ทุ่งช้าง
กลาง
125
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ
ทุ่งช้าง
กลาง
851
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
852
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
857
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1145
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1147
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1149
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1233
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1235
125
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
155
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
159
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายก้องเกียรติ คำหล่อ
แม่จริม
เล็ก
158
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศิวกร ผัดจันตา
แม่จริม
เล็ก
160
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1858
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย รัชชย เชียงทา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1866
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1871
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรวิกร ดอนพนัส
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1873
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศิริอรรถ สีกาวี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1876
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวิสุทธิวัฒน์ สายอุทธา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
54
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพัฒน์ บัวแสน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
58
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคเดช อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
61
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทนัช เปาป่า
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
64
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิวัฒน์ คงคา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
68
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธิติวุฒิ สุทธิแสน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
716
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา
บ้านหลวง
กลาง
717
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฏา อายุยืน
บ้านหลวง
กลาง
718
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีระวัฒน์ มังคะละ
บ้านหลวง
กลาง
719
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล มีศิลป์
บ้านหลวง
กลาง
449
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
451
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
453
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต มหายศนันท์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
455
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
520
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
521
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
523
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต มหายศนันท์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
524
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
922
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันตภณ บุณอินทร์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
929
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต นาไชยธง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
932
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูตะวัน มูลหล้า
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
938
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพัฒน์ เสมอวัย
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1154
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1229
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1230
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1231
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1232
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1236
127
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1125
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1126
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรรณวนัช ปิงนา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1127
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1128
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรชิดา ดวงใจ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
100
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจารุณี บุญนิยม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
104
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชิดชนก อินปัญญา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
108
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
112
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
116
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชานุช ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
526
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
528
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
529
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
530
128
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1237
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1660
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
329
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ
สา
ใหญ่
243
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภา เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1826
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
468
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1090
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
79
130
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า
ทุ่งช้าง
กลาง
1720
131
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวราตรี แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1290
131
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1021
131
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเบญจพร อภัยรุณ
ศรีนครน่าน
เล็ก
2126
131
กระโดดสูง
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง
ปัว
ใหญ่
1721
131
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1348
131
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
638
131
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ
สา
ใหญ่
470
131
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1940
131
กระโดดสูง
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดามาศ มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1446
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
173
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1722
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1278
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1340
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมขัน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
476
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
1124
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปุณยวีย์ นิยม
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1878
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐภูมิ ไชยยงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
822
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
295
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2127
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมชัย พิชวงค์
ปัว
ใหญ่
2032
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงสักดิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2033
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงสักดิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
665
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย พัชรพงษ์ กองทันตา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
909
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
650
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
471
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1344
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
2100
132
กระโดดไกล
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
199
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา
แม่จริม
เล็ก
1723
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายธเนศพล หาป้อง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1313
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิ์พัทธ์
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1314
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอิทธิพัทธ์ คำไทย
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1341
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
574
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
1526
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1058
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายพุฒิเมธ ตาวันดี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1914
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายบุณยชน ไชยยงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
144
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
830
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชชานนท์ ศรีพา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
283
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัตร พิมเสน
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2131
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนันต์ คำเทพ
ปัว
ใหญ่
2050
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพล ทาทอง
บ่อเกลือ
กลาง
673
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นาย อภิสิทธิ์ กาโน
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
474
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรัชชัย ตันปัน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1613
132
กระโดดไกล
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวินท์ มหานิล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1381
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรพงค์ แสนหวี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
991
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1724
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิชาติ ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
12
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1251
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1252
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1345
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1352
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัธวัฒน์ จังวาง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
325
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์
สา
ใหญ่
816
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนุนันท์ กันหา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
1415
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายทัศนัย พนะสันต์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
249
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2132
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ
ปัว
ใหญ่
655
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย เจษฏานุพงษ์ แสงแก้ว
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
477
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1078
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
126
133
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
148
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
1662
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1638
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1829
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถพล รกไพร
ปัว
ใหญ่
354
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์
น่านนคร
เล็ก
479
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1046
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
2102
134
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
176
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1664
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1284
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
483
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
1012
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็ก
223
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2059
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
2262
135
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปิ่นสุดา อินด้าย
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
151
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1667
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ละม่อม
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
428
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
263
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1836
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์
ปัว
ใหญ่
413
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1258
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ คำเรือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
752
136
วิ่ง 200 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1668
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1356
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
610
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์
สา
ใหญ่
202
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1839
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเมธินี สลีอ่อน
ปัว
ใหญ่
967
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
414
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1907
137
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1670
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
7
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอาณัติ ภักดีนอก
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
532
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
1898
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเดโชชัย ไชยวุฒิ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1841
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคุณากร โทปุรินทร์
ปัว
ใหญ่
1569
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายผดุงพงษ์ เนตรใส
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
415
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1522
138
วิ่ง 200 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธวัชชัย ยะแสง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
937
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
330
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
1492
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
2242
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
424
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
887
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1112
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกสรา โนจิตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
97
139
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา
ทุ่งช้าง
กลาง
1683
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร์ คำพล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
312
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
1804
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกฤต การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
246
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีระพล ยะปัน
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2064
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนดล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
744
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรินทร์ สุขขา
บ้านหลวง
กลาง
1325
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
99
140
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
1684
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
485
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
1888
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
224
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2066
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
700
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภูริชญา ปนันตา
บ้านหลวง
กลาง
2034
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสรา พิศจารย์
บ่อเกลือ
กลาง
850
141
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบงกช มารัมย์
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
405
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภคิน ถาวนา
แม่จริม
เล็ก
944
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1685
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1108
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพัทษ์ จันทุม
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1862
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ กายา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2068
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์
ปัว
ใหญ่
662
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชาย นิติภูมิ ดวงทา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
1260
142
วิ่ง 400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1686
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
611
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
1628
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
203
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
767
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
กลาง
429
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
900
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี
นาน้อย
กลาง
1918
143
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1687
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
533
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทัพพสาร สีแขะ
สา
ใหญ่
1904
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติศักดิ์ ปาหิน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1027
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์
ศรีนครน่าน
เล็ก
668
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นาย กิตตินันท์ สายปราง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
1573
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
430
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1524
144
วิ่ง 400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายยศสรัล กันทะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1496
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1350
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนพร นายจิ่ง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
691
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ
สา
ใหญ่
1528
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1031
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง
ศรีนครน่าน
เล็ก
145
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
205
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1510
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2134
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว
ปัว
ใหญ่
1562
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัชญา ธรรมศิริ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
2248
145
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1486
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายบุญชู ปทุมไพโรจน์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
182
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายแสง แซ่โซ้ง
แม่จริม
เล็ก
1396
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1310
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชินวัตร ธรรมลังกา
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1362
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัฒน์ชัย แก้วใส
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
536
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร สิทธิมงคล
สา
ใหญ่
1530
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1034
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชยากร มิ่งปรีชา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1894
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระวิทย์ แสงดอก
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1029
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็ก
1472
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสรายุทธ วงม่าน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
70
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1485
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2136
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรวัฒน์ สังฆโต
ปัว
ใหญ่
2040
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
669
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นาย กิตติชภูมิ แจ่มแสง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
1586
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงชัย แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
953
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
1183
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์
นาน้อย
กลาง
1535
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกฤต มโนราช
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1531
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคมสันต์ เรศมณเฑียร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
127
146
วิ่ง 1,500 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคณพศ อินทะรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
688
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
687
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
686
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
815
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐิดา ศรีชาติ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
1688
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1689
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลลดา คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1690
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1691
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1692
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1693
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1319
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1321
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1322
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1323
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1819
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1825
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1834
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1842
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2076
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
2077
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ
ปัว
ใหญ่
2072
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา
ปัว
ใหญ่
2073
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
2078
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปภาวิน พันชน
ปัว
ใหญ่
2091
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
433
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
435
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
437
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
439
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
912
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัญนภา สายตา
นาน้อย
กลาง
1016
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
919
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ
นาน้อย
กลาง
1015
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข
นาน้อย
กลาง
1091
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
2243
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกสรา โนจิตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1096
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1101
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1105
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1110
147
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
386
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ
แม่จริม
เล็ก
387
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
388
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคิรากร พรรมไชยวงค์
แม่จริม
เล็ก
389
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน
แม่จริม
เล็ก
682
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัชพงศ์ คันทะมูล
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
683
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนา เชื้อเมืองพาน
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
684
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชินวัฒน์ ไชนอินทร์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
813
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
1695
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1696
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1697
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1698
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1699
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1639
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1793
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1798
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกร การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1807
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกฤต การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2082
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี
ปัว
ใหญ่
2084
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
2081
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนดล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
2083
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน
ปัว
ใหญ่
2092
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถพล รกไพร
ปัว
ใหญ่
2093
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน
ปัว
ใหญ่
2002
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย
บ่อเกลือ
กลาง
2003
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์
บ่อเกลือ
กลาง
2004
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง
บ่อเกลือ
กลาง
2005
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร ทองใบ
บ่อเกลือ
กลาง
442
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
445
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพนธ์ ยะชุ่ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
446
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
447
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1047
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1050
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1052
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1060
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1073
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1083
148
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1700
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1701
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1702
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1703
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรไพลิน คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1704
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวราตรี แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
492
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
493
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
495
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
496
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
500
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพัทลี จันทร์เพ็ญ
สา
ใหญ่
1066
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1067
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1068
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1069
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
227
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
228
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
229
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
230
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรกานต์ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2087
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2088
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2089
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
2090
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา ไชยและ
ปัว
ใหญ่
2094
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
2095
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปวีณา กันศรี
ปัว
ใหญ่
704
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง
บ้านหลวง
กลาง
703
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา
บ้านหลวง
กลาง
702
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก สายคำกอง
บ้านหลวง
กลาง
705
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์
บ้านหลวง
กลาง
892
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิดาภา แซ่ว่าง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
898
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
902
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรธิดี ยืนยงกุล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
906
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงยุพาวดี ปิรัตน์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
910
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิปัสยา มอญจัตุรัส
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
914
149
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานตธิดา รื่นรวย
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1705
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระ บุญวราเดชา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1706
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ละม่อม
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1707
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1708
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาธิป รินฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1709
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
436
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวุฒิ ทะนันไชย
สา
ใหญ่
438
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
440
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
441
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร อิ่นภา
สา
ใหญ่
443
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนันทน์ พันจำปา
สา
ใหญ่
444
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปิยชาติ จิตตรง
สา
ใหญ่
1109
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพัทษ์ จันทุม
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1116
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิราธิป อุดคำเที่ยง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1121
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินาถ หุ่นวัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1123
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจารุวัฒน์ จินะรักษ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
2107
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนเทียน สุขประเสริฐ
ปัว
ใหญ่
2108
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรชัย หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2096
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์
ปัว
ใหญ่
2097
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2109
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมชัย พิชวงค์
ปัว
ใหญ่
899
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
915
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ ปาคำ
น่านนคร
เล็ก
927
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทีปกร ไชยมงคล
น่านนคร
เล็ก
933
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภาณุพงศ์ ศรีริน
น่านนคร
เล็ก
646
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
647
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิระเดช คำอ้าย
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
648
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปัญญาจารย์ แหวนคำ
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
649
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
1270
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1273
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ คำเรือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1275
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ กิตินัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1277
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1279
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1282
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ กันทะตา
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
862
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
863
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
865
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
866
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
867
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
870
150
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1710
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1711
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1712
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1713
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1714
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
614
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
615
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ
สา
ใหญ่
616
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์
สา
ใหญ่
617
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ
สา
ใหญ่
618
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี
สา
ใหญ่
1466
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1469
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว นันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1471
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณราย ชัยมงคล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1474
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2113
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
ินางสาวเมธิณี สลีอ่อน
ปัว
ใหญ่
2114
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัสสร วังแสง
ปัว
ใหญ่
2115
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
2116
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทกานต์ แสงรัตน์
ปัว
ใหญ่
2117
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรพิน แซ่เต็น
ปัว
ใหญ่
2118
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศรัณยา สุทธหลวง
ปัว
ใหญ่
769
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอริสา อินนา
บ้านหลวง
กลาง
770
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรมน สมควร
บ้านหลวง
กลาง
771
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน
บ้านหลวง
กลาง
772
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ
บ้านหลวง
กลาง
961
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกนกอร กองทูล
น่านนคร
เล็ก
972
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
977
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววราภรณ์ ปาคำ
น่านนคร
เล็ก
978
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์
น่านนคร
เล็ก
457
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
460
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
464
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
466
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
2244
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1922
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1923
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวลักษมณ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1924
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1925
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติกาล ทองนิล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1926
151
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
184
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไชยวัฒน์ สุทธิไส
แม่จริม
เล็ก
185
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา
แม่จริม
เล็ก
186
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนรภัทร แคว้งใจ
แม่จริม
เล็ก
187
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร ธนูสาร
แม่จริม
เล็ก
1715
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1716
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1717
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุรักษ์ จิตอารีย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1718
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพล นิลคง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1719
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธเนศพล หาป้อง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
540
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล
สา
ใหญ่
542
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทัพพสาร สีแขะ
สา
ใหญ่
543
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
545
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกฤต คำวรรณะ
สา
ใหญ่
546
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐกิตติ์ ถาคำ
สา
ใหญ่
548
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ อินทรชิต
สา
ใหญ่
1036
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยพิสิษฐ์ ปลอดครบุรี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1037
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายถนอมพงศ์ พรมเสพ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1038
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายฐิติกร สุทธะการ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1039
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตต์ วงค์สิทธิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
73
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชลน่าน หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
78
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชา สุวรรณสังฆ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
83
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
88
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคศาสตร์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2120
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพล ไชยอ้าย
ปัว
ใหญ่
2119
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคุณากร โทปุรินทร์
ปัว
ใหญ่
2121
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล
ปัว
ใหญ่
2122
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ
ปัว
ใหญ่
2123
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเมธวิน ชาวส้าน
ปัว
ใหญ่
2124
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษกร แก้วหลวง
ปัว
ใหญ่
962
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพนิจ แซ่ว่าง
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
963
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเกียรติศักดิ์ นุเทพสุ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
968
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพพล สว่างวงศ์เจริญชัย
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
966
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนาธิป เพรชวงษาสกุล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
970
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกันตินันท์ แซ่พ่าน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
973
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายดอน กันทรประเสิรฐ์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1536
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชตะ เชียงหนุ้น
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1545
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1539
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชัย ป้องแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1540
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายยศสรัล กันทะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1542
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธวัชชัย ยะแสง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1543
152
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอรรถพงษ์ คงคาใส
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1479
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพรัตน์ แซ่ผ่าน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1491
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคามิน เทียนรุ่งอรุณ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
183
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายแสง แซ่โซ้ง
แม่จริม
เล็ก
1398
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไชยพรต กันคำ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
537
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร สิทธิมงคล
สา
ใหญ่
1532
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมคิด แซ่โซ้ง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1895
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระวิทย์ แสงดอก
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1901
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิพงษ์ บูรพา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1028
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์
ศรีนครน่าน
เล็ก
1030
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็ก
831
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติภูมิ โถสูงเนิน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
1605
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1488
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1489
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายฐิติศักดิ์ พนะสัน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2137
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวิสาข์ หาริกุล
ปัว
ใหญ่
1579
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรสิน ธรรมศิริ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
1589
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปิติ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
956
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์
น่านนคร
เล็ก
958
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรัตน์ ชัยเพชร
น่านนคร
เล็ก
1063
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล บุตรดาเลิศ
นาน้อย
กลาง
1064
201
วิ่ง 5,000 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวรปราชญ์ จะนะพรม
นาน้อย
กลาง
1437
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิวัติ โยเฮือง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
174
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร มวลชัย
แม่จริม
เล็ก
1725
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติธัช มากผล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1280
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิชาติ คำแดง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1877
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร คำพนธ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
823
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
294
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2138
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมชัย พิชวงค์
ปัว
ใหญ่
666
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย พัชรพงษ์ กองทันตา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
535
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1347
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกมนตรี สง่าเนตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
871
202
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
200
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา
แม่จริม
เล็ก
1726
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยกร สุขกันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
575
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทนันท์ จันต๊ะสา
สา
ใหญ่
1061
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพุฒิเมธ ตาวันดี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1913
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายนวพล พันธุ์เดช
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
843
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
829
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัชชานนท์ ศรีพา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
284
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัตร พิมเสน
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2139
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนันต์ คำเทพ
ปัว
ใหญ่
671
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นาย จิรายุทธ อะโนชัย
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
538
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรัชชัย ตันปัน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1616
202
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐชนม์ บุญยวง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
178
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกิติยา เกตุ้ย
แม่จริม
เล็ก
1728
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1300
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1363
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววริศรา ต๊ะติ็บ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
525
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนุกุล อินวาทย์
สา
ใหญ่
1883
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1018
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็ก
824
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิรัญชนา ปิจดี
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
2054
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2144
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปนัดดา ชาวแพร่
ปัว
ใหญ่
541
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชา เมืองปัญญา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1065
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุฑามาศ ไชยราช
นาน้อย
กลาง
1547
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
641
203
พุ่งแหลน
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดารัตน์ มนต์วิเศษ
ทุ่งช้าง
กลาง
1727
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรัมภา คำหว่าง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1346
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจินดานุช พรหมจินดา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
636
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ
สา
ใหญ่
1538
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิราการต์ แก้วรักษี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1917
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
289
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2143
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ
ปัว
ใหญ่
676
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
539
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
959
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1939
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตติกาล ทองนิล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
128
203
พุ่งแหลน
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรพิมล ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
1414
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
404
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1364
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1544
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
242
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิราภา เพตะกร
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2147
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
727
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่
บ้านหลวง
กลาง
872
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงลลิตา สุริยะ
น่านนคร
เล็ก
622
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
853
204
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1377
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ สนนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
147
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน
แม่จริม
เล็ก
15
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1365
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1546
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
47
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
742
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
กลาง
1999
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย
บ่อเกลือ
กลาง
366
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกภพ มะโนชัย
น่านนคร
เล็ก
642
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูภัทร มาคำ
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
547
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
627
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1136
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร กองสอน
นาน้อย
กลาง
1049
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
130
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
2140
205
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1476
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอชิรญา เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
175
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
1010
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็ก
896
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1247
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภาพร อุทธนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2141
206
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภาพร อุทธนา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1366
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายชนะชล สีนวล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
427
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวุฒิ ทะนันไชย
สา
ใหญ่
53
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพัฒน์ บัวแสน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2152
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์
ปัว
ใหญ่
713
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีระวัฒน์ มังคะละ
บ้านหลวง
กลาง
911
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ ปาคำ
น่านนคร
เล็ก
645
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน
น่านคริสเตียนศึกษา
เล็ก
632
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1137
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธณัฐชัย อินภูธร
นาน้อย
กลาง
884
207
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1556
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจียระนัย เจริญดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1134
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
107
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
635
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1959
208
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1367
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรพงษ์ กองแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
637
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
132
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนวีร์ เทพจันตา
ทุ่งช้าง
กลาง
2145
209
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
381
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
382
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
383
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
384
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
993
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
994
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
995
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
997
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
998
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
999
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมัทรี มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1208
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1209
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1210
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1211
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1212
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1213
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมัทรี มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1564
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1560
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1566
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1568
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1570
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
738
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์
บ้านหลวง
กลาง
739
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่
บ้านหลวง
กลาง
740
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า
บ้านหลวง
กลาง
741
210
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า
บ้านหลวง
กลาง
1574
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1577
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพัชพล หน่อสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1584
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1591
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1642
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร กันเสน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
39
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
43
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
46
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก้องภพ สมนึก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
50
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
759
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่
บ้านหลวง
กลาง
761
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย มงคล
บ้านหลวง
กลาง
762
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนรินทร์ สุขขา
บ้านหลวง
กลาง
763
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า
บ้านหลวง
กลาง
2010
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์
บ่อเกลือ
กลาง
2011
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก
บ่อเกลือ
กลาง
2012
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า
บ่อเกลือ
กลาง
2013
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง
บ่อเกลือ
กลาง
1142
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร กองสอน
นาน้อย
กลาง
1143
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูวนาท ยะนันท์
นาน้อย
กลาง
1144
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง
นาน้อย
กลาง
1146
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1071
211
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1747
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิง วรรณรดา แซ่ม้า
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1748
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่ท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1749
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงฐานิกา กำธรธีระวัฒน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
509
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
510
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน
สา
ใหญ่
512
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี
สา
ใหญ่
513
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภัสสร ไชยวุฒิ
สา
ใหญ่
516
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุกัญญา ธิมูล
สา
ใหญ่
1594
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชพร พังยะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1595
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1596
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1650
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปิยดา นกยุงทอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1881
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1887
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1890
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1892
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1475
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอาริตา แซ่เติน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1478
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอารยา แสนคำแพ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1473
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัตนภรณ์ อินปา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
258
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
259
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
260
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
261
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
262
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2171
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2172
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2174
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
2175
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา ไชยและ
ปัว
ใหญ่
2176
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปนัดดา ชาวแพร่
ปัว
ใหญ่
710
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภูริชญา ปนันตา
บ้านหลวง
กลาง
711
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง
บ้านหลวง
กลาง
712
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
กลาง
1148
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คล้ายแก้ว
นาน้อย
กลาง
1150
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีนาท
นาน้อย
กลาง
1151
212
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน
นาน้อย
กลาง
401
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
402
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัทรดนัย ทะนันไชย
แม่จริม
เล็ก
403
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล ราชดุษฎ๊
แม่จริม
เล็ก
1000
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1001
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยุทธนากร อามาตย์กัน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1002
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1003
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธุวานนท์ แก้วธรรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1009
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1013
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัชรพงษ์ โนวิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1405
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1645
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสรณ์สิริ ถาลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1750
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ปาลี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1751
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1752
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายบรรณสรณ์ สุรินทร์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
458
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
459
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ภัทร ยอดคำ
สา
ใหญ่
461
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร อิ่นภา
สา
ใหญ่
463
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสมรภูมิ ปัญญานะ
สา
ใหญ่
465
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคทวี จิตตรง
สา
ใหญ่
2177
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2178
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนเทียน สุขประเสริฐ
ปัว
ใหญ่
2179
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรชัย หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2180
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมชัย พิชวงค์
ปัว
ใหญ่
2181
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
724
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร นวลดี
บ้านหลวง
กลาง
725
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา
บ้านหลวง
กลาง
726
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฏา อายุยืน
บ้านหลวง
กลาง
133
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติคุณ ยอดออน
ทุ่งช้าง
กลาง
134
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายคณพศ อินทะรังษี
ทุ่งช้าง
กลาง
135
213
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกีรชาติ หวัดวาปี
ทุ่งช้าง
กลาง
1597
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1598
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1599
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนันตญา ตาทิพย์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1600
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา เสนนันตา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
832
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
834
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
835
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
216
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
217
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
218
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
221
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภาชินี รกไพร
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
102
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจารุณี บุญนิยม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
106
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชิดชนก อินปัญญา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
110
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
114
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
118
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชานุช ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1512
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1513
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปาลินี อรินทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1514
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาพร ใจปิง
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2182
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์
ปัว
ใหญ่
2183
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชฎา ผาสุข
ปัว
ใหญ่
2184
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว
ปัว
ใหญ่
2185
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
1933
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวลักษมณ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1934
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดามาศ มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1935
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1936
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1937
214
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
192
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเทพพิกุล แสงจันทร์
แม่จริม
เล็ก
193
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร ธนูสาร
แม่จริม
เล็ก
194
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายแสง แซ่โซ้ง
แม่จริม
เล็ก
1023
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนวัฒน์ พรมคำ
ศรีนครน่าน
เล็ก
1025
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์
ศรีนครน่าน
เล็ก
1026
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล
ศรีนครน่าน
เล็ก
71
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสันติสุข กีรตินันทกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
76
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชลน่าน หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
81
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชา สุวรรณสังฆ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
85
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
90
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคศาสตร์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1494
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1498
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรวนัช ทรงเจริญกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1503
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2189
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล
ปัว
ใหญ่
2047
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมานะ ศรีชาวป่า
บ่อเกลือ
กลาง
2046
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2048
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2049
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
1571
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายผดุงพงษ์ เนตรใส
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
1576
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
1583
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
1587
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงชัย แซ่เฮ้อ
น่านประชาอุทิศ
เล็ก
576
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
577
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรัชชัย ตันปัน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
578
215
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิช วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1753
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1368
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
352
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1840
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2192
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา
ปัว
ใหญ่
579
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1404
216
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1387
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรณัฐ สนนา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
395
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1754
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1382
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1369
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1606
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1787
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
818
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนุนันท์ กันหา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
1385
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีระพล ยะปัน
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2193
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี
ปัว
ใหญ่
653
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ปัญญา จุลคีรี
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
580
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
136
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายทินภัทร ตามัย
ทุ่งช้าง
กลาง
1248
217
กระโดดไกล
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1408
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรเชษฐ์ คำเขื่อน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
393
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพยุงทรัพย์ ศรีวิชัย
แม่จริม
เล็ก
1014
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1755
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ธนกร คำผงแดง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1762
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
1254
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1370
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสิทธิ์ธิชา ตาขันทะ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
326
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์
สา
ใหญ่
817
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายดนุนันท์ กันหา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
1418
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายทัศนัย พนะสันต์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
248
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2194
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปิติภัทร อนุจร
ปัว
ใหญ่
654
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ณัฐวุฒิ งามทรง
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
581
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
888
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนกฤต ควรพินิจ
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1081
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
137
218
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
377
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส
แม่จริม
เล็ก
378
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชารี ยอดยา
แม่จริม
เล็ก
379
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี
แม่จริม
เล็ก
380
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย
แม่จริม
เล็ก
1214
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1215
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1216
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1217
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1219
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1220
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมัทรี มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
24
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
27
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
30
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
33
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1433
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แซ่ท้าว
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1436
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงทองสกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1430
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเขมินทรา อาชาธนกุล
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1438
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2198
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
734
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน
บ้านหลวง
กลาง
735
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์
บ้านหลวง
กลาง
737
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกลุจิรา สมควร
บ้านหลวง
กลาง
1561
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า
บ้านหลวง
กลาง
2015
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน
บ่อเกลือ
กลาง
2016
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2017
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพิกา ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2018
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกัญญาเกียตร์ อุปจักร์
บ่อเกลือ
กลาง
582
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
583
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
584
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
585
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
792
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
793
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
794
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
795
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
854
219
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
313
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
314
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี
สา
ใหญ่
315
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
316
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤตภาส ตาขัน
สา
ใหญ่
1618
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1619
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพัชรพล หน่อสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1620
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1621
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1622
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรภัทร กันเสน
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
38
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
42
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
45
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายก้องภพ สมนึก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
49
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2006
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์
บ่อเกลือ
กลาง
2007
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2008
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงษ์ คงธนเลิศปัญญา
บ่อเกลือ
กลาง
2009
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายทัตพงษ์ กลำภักดิ์ดี
บ่อเกลือ
กลาง
586
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
587
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
588
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
589
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
796
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
797
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
798
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
799
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1164
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร กองสอน
นาน้อย
กลาง
1165
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1166
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง
นาน้อย
กลาง
1167
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูวนาท ยะนันท์
นาน้อย
กลาง
1390
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1391
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1392
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1393
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1394
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1395
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
2130
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2133
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2135
220
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1661
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนัชพร พังยะ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1663
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1665
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1666
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปิยดา นกยุงทอง
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1669
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
251
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
252
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
253
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
254
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
255
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
257
221
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
1198
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1221
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยุทธนากร อามาตย์กัน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1222
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1223
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1224
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1225
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธุวานนท์ แก้วธรรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1226
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1228
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัชรพงษ์ โนวิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1648
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสรณ์สิริ ถาลี
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
448
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรธัช อินนะใจ
สา
ใหญ่
450
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง
สา
ใหญ่
452
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ภัทร ยอดคำ
สา
ใหญ่
454
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร อิ่นภา
สา
ใหญ่
456
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐนันทน์ พันจำปา
สา
ใหญ่
640
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ จินะป๊อก
สา
ใหญ่
1104
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1111
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนนทพัทษ์ จันทุม
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1117
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิราธิป อุดคำเที่ยง
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1122
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอานนท์ สิทธิกัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
55
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพัฒน์ บัวแสน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
59
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคเดช อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
62
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนันทนัช เปาป่า
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
65
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิวัฒน์ คงคา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
67
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงศกร ชื่นสร้อย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2056
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
268
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ สุต๋า
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
271
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
274
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพดล กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
276
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
279
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทรงพล แซ่ท้าว
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
721
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฏา อายุยืน
บ้านหลวง
กลาง
722
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีระวัฒน์ มังคะละ
บ้านหลวง
กลาง
723
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล มีศิลป์
บ้านหลวง
กลาง
2024
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทวีเดช เชวงนุสรณ์
บ่อเกลือ
กลาง
2025
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติศักดิ์ คงขวัญสมบรูณ์
บ่อเกลือ
กลาง
2026
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
บ่อเกลือ
กลาง
2027
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยวัฒน์ อุ่นถิ่น
บ่อเกลือ
กลาง
2028
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายชัยณรงค์ รูนันต์
บ่อเกลือ
กลาง
901
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรภัทร น้ำลัด
น่านนคร
เล็ก
918
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ ปาคำ
น่านนคร
เล็ก
930
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายทีปกร ไชยมงคล
น่านนคร
เล็ก
935
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภาณุพงศ์ ศรีริน
น่านนคร
เล็ก
946
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐกิต แก้วกลางเมือง
น่านนคร
เล็ก
590
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
591
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
592
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต มหายศนันท์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
593
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
800
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
801
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจตุรวัฒน์ สารสร้อย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
802
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนกฤต มหายศนันท์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
803
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายนรวิญ แน่นอุดร
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
982
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1249
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2159
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2162
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2167
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2170
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2173
222
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1652
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1653
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจียระนัย เจริญดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1655
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา เสนนันตา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1657
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนันตญา ตาทิพย์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1658
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1130
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1131
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรรณวนัช ปิงนา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1132
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1133
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรชิดา ดวงใจ
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
101
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจารุณี บุญนิยม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
105
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชิดชนก อินปัญญา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
109
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
113
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
117
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุชานุช ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
804
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
805
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
806
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
807
223
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัลลิกา มังวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1040
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร ศูนย์พานิช
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1041
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายตรัยคุณ ยศอาลัย
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1042
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรภัทร์ ลำน้อย
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1043
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพรภวิษย์ พานิชกุล
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
844
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนครินทร์ หน่อไชย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
845
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศตวรรษ จันดา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
846
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศรายุทธ วงม่าน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
847
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรัชญา นาคอ้าย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
848
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนครินทร์ หน่อไชย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
75
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชลน่าน หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
80
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชา สุวรรณสังฆ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
84
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล ใจปิง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
89
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอัคศาสตร์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2044
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย คำแคว่น
บ่อเกลือ
กลาง
598
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
599
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรัชชัย ตันปัน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
600
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
601
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิช วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
811
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิช วิชัยโน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
810
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
808
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
809
224
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรัชชัย ตันปัน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
490
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน
สา
ใหญ่
1678
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1885
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
828
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
226
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทรวรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1468
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐวรรณ แซ่ม้า
มัธยมป่ากลาง
กลาง
301
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
984
225
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิตพร แซ่กือ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1797
226
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรไพลิน คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1296
226
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1020
226
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์
ศรีนครน่าน
เล็ก
1463
226
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธวัลยา ตายา
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2232
226
เขย่งก้าวกระโดด
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปวีณา กันศรี
ปัว
ใหญ่
1799
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1624
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจียระนัย เจริญดี
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
836
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจิรัชญา ทิพวงค์
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
1516
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบวรรัตน์ พงศ์ยังประเสริฐ
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2233
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์
ปัว
ใหญ่
679
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว ขนิษฐา กองบุญ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
602
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
957
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเจนจิรา ยาปัน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1944
226
เขย่งก้าวกระโดด
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1410
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภาวิณี ซิลเติล
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1801
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1261
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1371
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
349
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี
สา
ใหญ่
1625
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1848
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2053
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2263
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร
ปัว
ใหญ่
658
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิง ณัฐวรรณ พ่วงเจริญ
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
603
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1180
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์
นาน้อย
กลาง
1399
227
ขว้างจักร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1443
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
170
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิศร ธิใจ
แม่จริม
เล็ก
1205
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธนันท์ สุทธิ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1805
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1286
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิรุช คำเรือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1373
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายอภิโชติ พิรักษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
469
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐศาสตร์ กันทะ
สา
ใหญ่
1879
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวโรดม ศรีทิพย์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1008
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ สองสีขวา
ศรีนครน่าน
เล็ก
821
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระพงษ์ ยอดปา
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
2236
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรเมธ เสมอใจ
ปัว
ใหญ่
664
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย ธนาดล นพทร
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
605
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุวัฒน์ สุทำเลา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1336
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธพล นันท์ชัย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
985
228
ทุ่มน้ำหนัก
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ สีคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1481
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนาธิป ไชยสาร
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
195
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชิตพล ดวงใย
แม่จริม
เล็ก
695
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องเกียรติ ตนภู
เมืองแงง
เล็ก
1204
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายทนงศักดิ์ มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1803
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายอธิวัฒน์ ขอสุข
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1324
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนาเมธ คำเรือง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1372
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธัชชัย ไชยแก้ว
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
567
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
1054
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายพงษ์พิพัฒน์ พรมมา
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
93
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
281
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนชาติ เกี๋ยงคำ
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
287
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2234
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน
ปัว
ใหญ่
672
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นาย สราวุธ อุตตะมา
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
943
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรภัทร มณีรัตน์
น่านนคร
เล็ก
604
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1181
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัชพล บุตรดาเลิศ
นาน้อย
กลาง
1588
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายสรวุฒิ ก๋าทอง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
142
228
ทุ่มน้ำหนัก
เกิน 16 ปี ชาย
นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร
ทุ่งช้าง
กลาง
154
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
1206
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยุทธนากร อามาตย์กัน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1207
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดิเทพ พรมมา
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
434
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ภัทร ยอดคำ
สา
ใหญ่
1102
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1851
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพันธวัช จิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1006
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธิติวุฒิ แซ่ลี
ศรีนครน่าน
เล็ก
52
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายศักชัย จิวนันทนุกุล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
1451
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว
มัธยมป่ากลาง
กลาง
272
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนพดล กานนท์ธนกุล
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2237
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
2023
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า
บ่อเกลือ
กลาง
945
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนภัทร์ อินต๊ะวิชา
น่านนคร
เล็ก
1182
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคชัย เรืองสูงเนิน
นาน้อย
กลาง
1035
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1266
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1268
229
วิ่ง 1,500 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเอกมนตรี สง่าเนตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
685
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
1729
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
328
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ
สา
ใหญ่
1818
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
544
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1135
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1094
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
129
230
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า
ทุ่งช้าง
กลาง
680
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
1730
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
303
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
1637
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2148
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถพล รกไพร
ปัว
ใหญ่
873
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1045
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
876
231
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1731
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
13
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอัมรินทร์ ไชยฤทธิ์
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
481
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
1549
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
222
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2151
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
698
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา
บ้านหลวง
กลาง
131
232
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า
ทุ่งช้าง
กลาง
150
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิชัยยุทธ สุถา
แม่จริม
เล็ก
1732
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ละม่อม
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1553
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสุริยา ต๊ะแก้ว
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1119
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภูรินาถ หุ่นวัน
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
265
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธีรพันธ์ วงศา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
550
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1024
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
878
233
วิ่ง 100 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1733
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
609
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์
สา
ใหญ่
201
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2153
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเมธินี สลีอ่อน
ปัว
ใหญ่
765
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอริสา อินนา
บ้านหลวง
กลาง
969
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญฑริกา สายยะ
น่านนคร
เล็ก
553
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1905
234
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
179
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายไชยวัฒน์ สุทธิไส
แม่จริม
เล็ก
1734
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
14
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอาณัติ ภักดีนอก
หนองบัวพิทยาคม
เล็ก
531
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา
สา
ใหญ่
2154
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคุณากร โทปุรินทร์
ปัว
ใหญ่
556
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุชา แก้วพวง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1520
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอรรถพงษ์ คงคาใส
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
889
235
วิ่ง 100 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธนากร อินกุณา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1735
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1736
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลลดา คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1737
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1738
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1739
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1740
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
343
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ
สา
ใหญ่
344
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
345
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
346
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ
สา
ใหญ่
347
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
348
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ
สา
ใหญ่
1830
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1831
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1838
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1845
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
25
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
28
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
31
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
34
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
2155
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา
ปัว
ใหญ่
2156
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
2157
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ
ปัว
ใหญ่
2158
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
2160
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปภาวิน พันชน
ปัว
ใหญ่
2161
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ
ปัว
ใหญ่
561
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
562
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
565
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
566
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1138
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1139
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข
นาน้อย
กลาง
1140
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัญนภา สายตา
นาน้อย
กลาง
1141
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ
นาน้อย
กลาง
1093
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1098
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1107
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1115
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกสรา โนจิตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1397
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแสน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1402
236
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
396
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง
แม่จริม
เล็ก
397
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน
แม่จริม
เล็ก
398
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
399
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ
แม่จริม
เล็ก
1741
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1742
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1743
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1744
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1745
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1746
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
319
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ
สา
ใหญ่
320
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี
สา
ใหญ่
321
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน
สา
ใหญ่
322
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤตภาส ตาขัน
สา
ใหญ่
323
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา
สา
ใหญ่
1790
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1796
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1802
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกร การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1809
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกฤต การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2164
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน
ปัว
ใหญ่
2163
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถพล รกไพร
ปัว
ใหญ่
2165
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนดล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
2166
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี
ปัว
ใหญ่
2168
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
2169
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกนกพล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
356
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์
น่านนคร
เล็ก
360
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล
น่านนคร
เล็ก
363
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ
น่านนคร
เล็ก
369
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกภพ มะโนชัย
น่านนคร
เล็ก
374
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ
น่านนคร
เล็ก
568
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย อัครพงค์ หันศรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
569
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย วรโชติ บุญอินทร์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
571
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย สถาพร ชุ่มวงศ์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
572
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ศุภกร อุ่นหน่อ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1048
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1051
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอนุชา มีบุญ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1055
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1062
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1076
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1084
237
วิ่งผลัดผสม
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1501
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1502
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเวณิกา ศรีคำ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1351
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธนพร นายจิ่ง
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1679
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1626
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1915
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงเกื้อกูล ฝาระมี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1032
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง
ศรีนครน่าน
เล็ก
206
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
1518
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปาลินี อรินทร์
มัธยมป่ากลาง
กลาง
1519
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมาลีวรรณ ยอดออน
มัธยมป่ากลาง
กลาง
2238
238
วิ่ง 3,000 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว
ปัว
ใหญ่
361
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร
แม่จริม
เล็ก
1808
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1257
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1374
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
250
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตตินันท์ คำยันต์
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2239
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ
ปัว
ใหญ่
606
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ยุทธชัย รินทะนุง
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1087
239
กระโดดสูง
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนันทวุฒิ ผาแก้ว
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1467
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวฐานมาศ ปะละสี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
690
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ
เมืองยมวิทยาคาร
เล็ก
1812
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1302
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวชนิดา ดวงใจ
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1376
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเกตน์นิภา กันทะวิชัย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
519
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนุกุล อินวาทย์
สา
ใหญ่
1074
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1882
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
692
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุชาวดี ปาจะโชติ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
235
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโกศล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
825
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววิรัญชนา ปิจดี
ยาบหัวนาวิทยา
เล็ก
2055
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2241
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ
ปัว
ใหญ่
949
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธิดา คำอ้าย
น่านนคร
เล็ก
608
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปภาวี พรมผัด
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1184
240
ขว้างจักร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี
นาน้อย
กลาง
1810
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุรัมภา คำหว่าง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1343
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวจินดานุช พรหมจินดา
สารธรรมวิทยาคาร
เล็ก
1375
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววนิดา ตาขันทะ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
633
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช
สา
ใหญ่
1627
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุภัตรา เจริญสุข
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1916
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชาลิสา แก้วเต็ม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
841
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนภสร มโนวงค์
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เล็ก
220
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวทัศนีย์ ยอดอ่อน
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
290
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา
พระธาตุพิทยาคม
เล็ก
2240
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศรัณยา สุทธหลวง
ปัว
ใหญ่
675
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์
บ่อสวกวิทยาคาร
เล็ก
981
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอรจิรา พรมพัง
น่านนคร
เล็ก
607
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1185
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรามาวดี ธนูเพชร
นาน้อย
กลาง
1541
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1550
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล
นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
กลาง
1938
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
143
240
ขว้างจักร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรพิมล ฮังคำ
ทุ่งช้าง
กลาง
1186
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอรัญญา มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1187
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงพินทุสร กระบิล
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1188
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสิรามล หัสเดช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1189
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1190
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1191
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงมัทรี มาละโส
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1756
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1757
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงชลลดา คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1758
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1759
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1760
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1761
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
337
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ
สา
ใหญ่
338
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา
สา
ใหญ่
339
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ
สา
ใหญ่
340
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ
สา
ใหญ่
341
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ
สา
ใหญ่
1635
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว
สา
ใหญ่
1607
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1608
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1610
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1612
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1615
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ
สันติสุขพิทยาคม
กลาง
1821
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1827
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1835
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1843
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2195
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา
ปัว
ใหญ่
2196
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา
ปัว
ใหญ่
2197
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง
ปัว
ใหญ่
2199
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ
ปัว
ใหญ่
2200
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงปภาวิน พันชน
ปัว
ใหญ่
2201
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตนวิฑูรย์
ปัว
ใหญ่
1159
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ
นาน้อย
กลาง
1160
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข
นาน้อย
กลาง
1161
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ
นาน้อย
กลาง
1162
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงขวัญนภา สายตา
นาน้อย
กลาง
1092
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1097
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1106
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1113
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงเกสรา โนจิตร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1118
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1401
241
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี หญิง
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
390
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง
แม่จริม
เล็ก
391
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณรงค์ชัย แซ่วื้อ
แม่จริม
เล็ก
392
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา
แม่จริม
เล็ก
1763
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายโยธิน ทศรักษา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1764
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1765
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1766
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพรัตน์ พรมตา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1767
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1768
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิฆเนศ อินทำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1643
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1783
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1800
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกร การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1806
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายศุภกฤต การินทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2202
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายอรรถพล รกไพร
ปัว
ใหญ่
2203
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนดล จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
2204
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี
ปัว
ใหญ่
2205
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน
ปัว
ใหญ่
2206
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว
ปัว
ใหญ่
2207
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ปัว
ใหญ่
751
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายภูธเนธ ไชยยง
บ้านหลวง
กลาง
753
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายคฑาวุธ คำพู
บ้านหลวง
กลาง
754
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า
บ้านหลวง
กลาง
756
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา
บ้านหลวง
กลาง
138
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธาวิน เสียงกอง
ทุ่งช้าง
กลาง
139
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท
ทุ่งช้าง
กลาง
140
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ
ทุ่งช้าง
กลาง
141
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล
ทุ่งช้าง
กลาง
894
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
908
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
903
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
916
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
2128
242
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 14 ปี ชาย
เด็กชายเขมรินทร์ ป้องแก้ว
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1772
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรไพลิน คำยันต์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1769
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1770
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1771
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1773
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวราตรี แสงรัตน์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
503
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี
สา
ใหญ่
504
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ
สา
ใหญ่
505
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรกนก เฟยคำ
สา
ใหญ่
506
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์
สา
ใหญ่
507
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน
สา
ใหญ่
508
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจตุพร อำมลา
สา
ใหญ่
1075
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1077
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1079
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1085
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์
สตรีศรีน่าน
ใหญ่
1880
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1886
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1889
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1891
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงนาตาชา พรมมูล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
231
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
232
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพีรกานต์ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
233
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงจินตพร กาสา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
234
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2208
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปวีณา กันศรี
ปัว
ใหญ่
2209
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์
ปัว
ใหญ่
2210
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชกร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2211
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกชพร อะทะจา
ปัว
ใหญ่
2212
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชยา จิตบุญ
ปัว
ใหญ่
2213
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรวิสรา ไชยและ
ปัว
ใหญ่
706
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญชนก สายคำกอง
บ้านหลวง
กลาง
707
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา
บ้านหลวง
กลาง
708
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง
บ้านหลวง
กลาง
709
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์
บ้านหลวง
กลาง
720
243
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี หญิง
นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา
บ้านหลวง
กลาง
161
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภคิน ถาวนา
แม่จริม
เล็ก
162
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพชรพล ราชดุษฎี
แม่จริม
เล็ก
164
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนิน สิทธิกา
แม่จริม
เล็ก
165
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเจษฎา ดวงแก้ว
แม่จริม
เล็ก
1192
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1193
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายยุทธนากร อามาตย์กัน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1194
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธุวานนท์ แก้วธรรม
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1195
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1196
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายไชยพรต กันคำ
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1197
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัชรพงษ์ โนวิน
เมืองลีประชาสามัคคี
เล็ก
1774
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีระ บุญวราเดชา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1775
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย ละม่อม
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1776
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1777
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธนาธิป รินฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1778
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษฎา โพธิติขำ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1779
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายบรรณสรณ์ สุรินทร์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1853
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพันธวัช จิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1859
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย รัชชย เชียงทา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1863
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ กายา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1867
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1872
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายรวิกร ดอนพนัส
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2214
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์
ปัว
ใหญ่
2215
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายมนเทียน สุขประเสริฐ
ปัว
ใหญ่
2216
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2217
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวีรชัย หาญยุทธ
ปัว
ใหญ่
2218
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเฉลิมชัย พิชวงค์
ปัว
ใหญ่
2219
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนวัตกร เหลารื่น
ปัว
ใหญ่
1168
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายโชคชัย เรืองสูงเนิน
นาน้อย
กลาง
1169
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณภัทร สายนาค
นาน้อย
กลาง
1170
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายธณัฐชัย อินภูธร
นาน้อย
กลาง
1171
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐวัตร ปาริน
นาน้อย
กลาง
1285
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1287
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภัทรพล ไชยมงคล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1289
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิสิทธิ์ กิตินัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1292
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1295
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1297
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรเชษฐ์ ลีหกุล
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1246
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายนฤเมศ คำมงคล
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
965
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
971
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกร กับปัญญา
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
976
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายภานุวัฒน์ กาตาคำ
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
980
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายถิรวิทย์ นันทะน้อย
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
983
244
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายเขมรินทร์ ป้องแก้ว
ตาลชุมพิทยาคม
เล็ก
1781
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรุ่งนภา เคนวงศ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1782
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1784
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1785
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1786
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา สุทธการ
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1788
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอังคนา สมฤทธิ์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
620
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์
สา
ใหญ่
621
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ
สา
ใหญ่
623
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ
สา
ใหญ่
624
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ
สา
ใหญ่
625
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี
สา
ใหญ่
211
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทัชพร ยอดยา
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
212
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวดวงจิตร พิศจารย์
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
213
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณราย ชัยมงคล
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
214
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
215
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง
ราชประชานุเคราะห์ 56
กลาง
2220
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวเมธินี สลีอ่อน
ปัว
ใหญ่
2221
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภัสสร วังแสง
ปัว
ใหญ่
2222
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวณัฐชา เขียวคำ
ปัว
ใหญ่
2223
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์
ปัว
ใหญ่
2224
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวกรพิน แซ่เต็น
ปัว
ใหญ่
2225
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววราลักษณ์ จิตอารีย์
ปัว
ใหญ่
773
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงภัทรมน สมควร
บ้านหลวง
กลาง
774
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน
บ้านหลวง
กลาง
775
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง
บ้านหลวง
กลาง
776
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ
บ้านหลวง
กลาง
594
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
595
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
596
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวอภัสชา เรือนของ
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
597
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวมัลลิกา มังวงค์
นาหมื่นพิทยาคม
กลาง
1172
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพัชรินทร์ ตุ้ยน้อย
นาน้อย
กลาง
1173
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา
นาน้อย
กลาง
1174
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี
นาน้อย
กลาง
1175
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปภาณิน พรมกามินทร์
นาน้อย
กลาง
1927
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวปณิตา ปินไชย
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1928
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวลักษมณ เทพกัน
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1929
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1930
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวภิรมณ สุขโข
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1931
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1932
245
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
188
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเทพพิกุล แสงจันทร์
แม่จริม
เล็ก
189
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤติกา ยานา
แม่จริม
เล็ก
190
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภูมิภิรมย์ วงค์เรียบ
แม่จริม
เล็ก
191
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนรภัทร แคว้งใจ
แม่จริม
เล็ก
1792
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอนุรักษ์ จิตอารีย์
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1789
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัฒณชัย ใจห้าว
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1791
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1794
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพล นิลคง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
1795
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธเนศพล หาป้อง
เชียงกลาง ประชาพัฒนา
กลาง
549
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล
สา
ใหญ่
551
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายทัพพสาร สีแขะ
สา
ใหญ่
552
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัทนันท์ จันต๊ะสา
สา
ใหญ่
554
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายปรเมศ ยอดอินปัน
สา
ใหญ่
555
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐกิตติ์ ถาคำ
สา
ใหญ่
557
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสุรชัย สูงเนิน
สา
ใหญ่
1896
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายธีระวิทย์ แสงดอก
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1899
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเดโชชัย ไชยวุฒิ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1902
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศักดิพงษ์ บูรพา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1909
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกิตติศักดิ์ ปาหิน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
2226
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายพัชรพล ไชยอ้าย
ปัว
ใหญ่
2227
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล
ปัว
ใหญ่
2228
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ
ปัว
ใหญ่
2229
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเมธวิน ชาวส้าน
ปัว
ใหญ่
2230
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤษกร แก้วหลวง
ปัว
ใหญ่
2231
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายชนาธิป สุทธหลวง
ปัว
ใหญ่
2042
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง
บ่อเกลือ
กลาง
2043
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิชัย คำแคว่น
บ่อเกลือ
กลาง
2045
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายสิทธิพร คำแคว่น
บ่อเกลือ
กลาง
2041
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายรุ้ง ช่างเงิน
บ่อเกลือ
กลาง
1176
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายกฤตนัน กันอิน
นาน้อย
กลาง
1177
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายมงคล ถาต๊ะวงค์
นาน้อย
กลาง
1178
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายภาคภูมิ ดาอินวงค์
นาน้อย
กลาง
1179
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายก้องพิภพ เพียกเพีย
นาน้อย
กลาง
1559
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1548
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายนวภูมิ จำนงศรี
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1552
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายคมสันต์ เรศมณเฑียร
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1555
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายศุภกิตติ์ เปาศิริ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1557
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายยศสรัล กันทะ
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1558
246
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เกิน 16 ปี ชาย
นายอรรถพงษ์ คงคาใส
ท่าวังผาพิทยาคม
ใหญ่
1448
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอดุลวิทย์ เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1449
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายวรมน เสารางทอย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1450
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายสรัล แหวนหลวง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1452
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายณัฐภูมิ น้ำตอง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1453
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายปฏิวัติ โยเฮือง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เล็ก
1854
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพันธวัช จิโน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1861
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นาย รัชชย เชียงทา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
1864
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายกรวิชญ์ กายา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ใหญ่
56
247
วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพีรพัฒน์ บัวแสน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
เล็ก
60