มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
2 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
3 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
4 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
5 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
6 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
7 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ไชนอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
8 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
9 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
10 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก
11 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925