มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
2 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
3 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา ทวีทรัพย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
4 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิษณุวัฒน์ อัสพิมพ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
5 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรเดช สุภาแก้ว เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
6 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิชา มากมาย เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
7 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
8 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
9 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลดา จันทร์สุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
10 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวริศรา แย้มสิงห์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
11 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิติวรรณ จันทึก เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
12 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
13 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชชาพร ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
14 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
15 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธิดา รัตนะวิฑูรย์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
16 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
17 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
18 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนา เชื้อเมืองพาน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
19 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ ไชยอินทร์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
20 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ สุทธิแสน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
21 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีชาติ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
22 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
23 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
24 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัฒน์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 50