มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
2 119 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
3 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
4 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
5 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระเดช คำอ้าย น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
6 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปัญญาจารย์ แหวนคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
7 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัชวีร์ พันธ์คำนุรักษ์ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
8 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูภัทร มาคำ น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก
9 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณเอนก คำอ้ายล้าน น่านคริสเตียนศึกษา เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925