มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
2 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
3 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพร ทองข่ม ศรีนครน่าน เล็ก
4 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาภรณ์ ริวิลาน ศรีนครน่าน เล็ก
5 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
6 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็ก
7 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
8 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
9 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก
10 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
11 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
12 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
13 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
14 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
15 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พรมคำ ศรีนครน่าน เล็ก
16 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชัย ลี้ประดิษย์ ศรีนครน่าน เล็ก
17 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็ก
18 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุทาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็ก
19 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็ก
20 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็ก
21 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง ศรีนครน่าน เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925