มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
2 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
4 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
5 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
6 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
7 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
8 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
9 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศวิตา สงคราม ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
10 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพพล บุญวัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
11 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
12 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล แซ่เฮ้อ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
13 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
14 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
15 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
16 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
17 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
18 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
19 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
20 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิระรัตน์ กุลจันทร์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
21 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิระพันธ์ คำอ้าย ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
22 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัฒนชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
23 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัฒน์ แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
24 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติวุฒิ แซ่ลี ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
25 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
26 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
27 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ สองสีขวา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
28 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
29 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธราทร บังเมฆ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
30 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสากล กุณนา ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
31 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนตรี กอกัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
32 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐนันท์ แซ่ท้าว ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
33 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
34 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัชพงศ์ ย่างรวีไพรศาล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
35 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
36 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
37 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัจจิมา แซ่เล้า ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
38 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิชุดา ท้วมพันธ์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
39 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑาทิพย์ สัตยวงค์ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
40 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาภรณ์ รอวิลาน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 18 | Total : 99,490 | Online : 9