มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเรณุกา เสนนันตา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
4 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
5 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
7 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
8 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
9 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
10 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กชายรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
11 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
12 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
13 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ๋น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
14 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
15 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
16 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
17 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
18 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
19 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
20 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
21 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
22 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุธิดา ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
23 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
24 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
25 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
26 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
27 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจักรพงษ์ ราชภัณฑ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
28 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
29 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
30 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
31 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
32 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
33 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
34 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
35 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
36 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
37 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
38 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
39 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
40 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
41 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
42 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
43 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
44 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
45 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
46 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
47 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัศรา นามติ๊บ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
48 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวันวิสาข์ ปายสาร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
49 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยา แซ่เติ้น สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
50 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน รกไพร สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 73