มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
3 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
4 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
5 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
6 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวิชญ์ ไชยโย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
7 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
8 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
9 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
10 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิทวัฒน์ ศิริ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
12 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
13 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
14 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
15 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิ์พัทธ์ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
16 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพัทธ์ คำไทย สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
17 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
18 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
19 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
20 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
21 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
22 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
23 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
24 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ พุฒปี้ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
25 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
26 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
27 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
28 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาเมธ คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
29 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนพร นายจิ่ง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
30 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
31 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิดา ดวงใจ สารธรรมวิทยาคาร เล็ก
32 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925