มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
2 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชกานต์ ธิอ้าย น่านประชาอุทิศ เล็ก
3 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
4 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
5 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัชญา ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
6 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
7 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็ก
8 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
9 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็ก
10 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็ก
11 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทวีศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก
12 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงชัย แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925