มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
2 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย อรรถโสภา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
3 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
4 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
5 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
6 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
7 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
8 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายผดุงพงษ์ เนตรใส น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
9 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
10 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
11 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
12 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิติ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
13 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิตา คำแหวน น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
14 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
15 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
16 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ศักดิ์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
17 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
18 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
19 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
20 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
21 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
22 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
23 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
24 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
25 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
26 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพรดา แซ่ย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
27 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริบงกช ทรงวรพันธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
28 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธาวัลย์ ก๋องจันทร์ตา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
29 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
30 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมพล แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
31 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเพราพิลาส ยาปัญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
32 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติภรณ์ ธนูสนธ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
33 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 53