มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็ก
2 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม เล็ก
3 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
5 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
6 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวุฒิชัย ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
7 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพล จันต๊ะนุ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
8 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
9 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก
10 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร ธรรมลังกา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
11 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง หนองบัวพิทยาคม เล็ก
12 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรักษา หนองบัวพิทยาคม เล็ก
13 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัมรินทร์ ไชยฤทธิ์ หนองบัวพิทยาคม เล็ก
14 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอาณัติ ภักดีนอก หนองบัวพิทยาคม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925