มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาว พรนภัส สายบุญทัน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
2 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
3 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
4 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
5 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐยา จันทร์อินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นนทวัตน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
7 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
8 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
9 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
10 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นาย จีระวัฒน์ ประยูรพงศ์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง สุกัญญา เกาะแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
12 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
13 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย สุรชัย สถานอุ่น บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
14 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
15 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นาย อภิสิทธิ์ กาโน บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
16 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย เจษฏานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
17 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชาย นิติภูมิ ดวงทา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
18 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตตินันท์ สายปราง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
19 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย กิตติชภูมิ แจ่มแสง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
20 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
21 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นาย จิรายุทธ อะโนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
22 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
23 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
24 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
25 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ขนิษฐา กองบุญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
26 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
27 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
28 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สราวุธ อุตตะมา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก
29 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นัทธมน หมื่นจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925