มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอาทิตย์ สีเทพ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
2 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
4 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
5 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
6 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
7 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
8 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
9 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
10 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
11 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
12 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
14 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
15 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
16 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
17 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
18 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
19 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
20 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
21 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
22 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
23 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
24 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
25 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
26 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
27 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญฺิงโยธยา บุดดา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
28 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
29 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
30 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
31 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุกูล พรมปา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
32 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
33 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
34 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
35 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
36 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
37 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัณณพ อินกุณา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
38 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
39 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
40 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
41 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวเปี่ยง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
42 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
43 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภูรินทร์ จันต๊ะ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
44 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
45 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
46 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
47 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
48 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
49 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 58