มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
2 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
3 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
4 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
5 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
6 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
7 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
8 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
9 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธินัฐดา ปานต๊ะรังษี น่านนคร เล็ก
10 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
11 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
12 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
14 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิสิษฐ์ ธะนะแก้ว น่านนคร เล็ก
16 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
17 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
18 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
19 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
20 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
21 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
22 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
23 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
24 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
25 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
26 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
27 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
28 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราภรณ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
29 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ แสนอินทร์ น่านนคร เล็ก
30 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
31 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรัตน์ ชัยเพชร น่านนคร เล็ก
32 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา สุริยะ น่านนคร เล็ก
33 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
34 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
35 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
36 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ ปาคำ น่านนคร เล็ก
37 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
38 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
39 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิต แก้วกลางเมือง น่านนคร เล็ก
40 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
41 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร์ อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
42 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
43 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฎิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
44 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
45 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
46 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกภพ มะโนชัย น่านนคร เล็ก
47 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
48 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
49 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
50 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
51 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
52 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925