มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
2 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
3 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
5 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
6 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
7 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว น่านนคร เล็ก
8 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
9 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
10 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนม์ภัส ขันอุดทา น่านนคร เล็ก
11 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
12 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
13 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
14 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
15 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
16 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
17 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
18 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
19 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
20 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนาวิน จักริลา น่านนคร เล็ก
21 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
22 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
23 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
24 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
25 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
26 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
27 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
28 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
29 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
30 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
31 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
32 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
33 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงษ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
34 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
35 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี นากองแก้ว น่านนคร เล็ก
36 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ ชินาวงค์ น่านนคร เล็ก
37 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
38 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
39 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
40 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
41 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
42 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
43 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรจิรา พรมพัง น่านนคร เล็ก
44 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
45 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
46 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
47 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพงษ์ มูลทา น่านนคร เล็ก
48 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวปรัชญ์ อินแสง น่านนคร เล็ก
49 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
50 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
51 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วทอง น่านนคร เล็ก
52 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 35