มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญญาภา ธิขัติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
3 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
4 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
5 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
6 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
7 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
8 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
9 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
10 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
11 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
12 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
13 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
14 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
15 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
16 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
17 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
18 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
19 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชาวดี ปาจะโชติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
20 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
21 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติถูมิ โถสูงเนิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
22 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรายุทธ วงม่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
23 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรัชญา นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก
24 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนครินทร์ หน่อไชย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925