มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลาสินี ศรีแก้ว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
2 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรา แก้วคำมี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
4 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
5 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
6 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
7 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
8 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
9 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
10 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
11 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
12 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
13 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
14 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
15 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
16 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัมรินทร์ ธิเขียว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
17 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
18 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
19 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
20 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
21 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
22 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
23 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
24 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
25 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
26 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
27 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
28 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฌน์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
29 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 64