มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
2 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิภัทร ยี่สุน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
4 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
5 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
6 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
7 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
8 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
9 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
10 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
11 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
12 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
13 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
14 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
15 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
16 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
17 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
18 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
19 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
20 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
21 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
22 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
23 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
24 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
25 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
26 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
27 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
28 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
29 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
30 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
31 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
32 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
33 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
34 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
35 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
36 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
37 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
38 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
39 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
40 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
41 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
42 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
43 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
44 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
45 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
46 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
47 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
48 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
49 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
50 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
51 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทภัทร ต๊ะชุ่ม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
52 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
53 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรณ์สิริ ถาลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
54 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
55 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธนันท์ สุทธิ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
56 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
57 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิเทพ พรมมา เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
58 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
59 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิล เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
60 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
61 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
62 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งเรือง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
63 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัทรี มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
64 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
65 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธนากร อามาตย์กัน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
66 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธุวานนท์ แก้วธรรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
67 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ ศรีหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
68 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
69 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัชรพงษ์ โนวิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
70 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทนงศักดิ์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
71 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงศ์ จันทร์สุก เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
72 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
73 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย อิ่นคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก
74 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยพรต กันคำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925