มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิภรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสลินทิพย์ ใหม่น้อย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนฤชัย แก้วไสย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐศักดิ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
6 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
7 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
8 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
9 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
10 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
11 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
12 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเมธ ธนเจริญเวชสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
13 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
14 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
15 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพงศ์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
16 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรากรณ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
17 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ ขันป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
18 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
19 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
20 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
21 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒน์พงษ์ ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
22 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนำชัย กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
23 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
24 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
25 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
26 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
27 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
28 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
29 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุธ สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
30 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
31 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
32 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
33 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
34 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
35 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
36 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมขัน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
37 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
38 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
39 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัธวัฒน์ จังวาง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
40 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐริกา ทิพย์ปัญญา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
41 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
42 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ชัย แก้วใส สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
43 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนพเก้า เที่ยงผดุงศิลป์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
44 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
45 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
46 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชนันท์ อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
47 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววริศรา ต๊ะติ็บ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
48 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัณนิกา สีสูง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
49 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
50 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนะชล สีนวล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
51 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรพงษ์ กองแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
52 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวรัญญา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
53 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
54 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิทธิ์ธิชา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
55 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ ยศปา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
56 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิโชติ พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
57 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
58 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
59 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา ตาขันทะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก
60 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกตน์นิภา กันทะวิชัย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925