มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
2 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
3 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรพนธ์ พรมตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
4 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
5 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
7 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติ๋น ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
8 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
9 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร พึ่งศรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
10 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิกา แก้วสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
12 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนัทธมน ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
13 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
14 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
15 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชนานันทร์ เทพกอม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
16 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
17 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
18 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรพงค์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
19 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
20 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญชู ปทุมไพโรจน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
21 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ แซ่ผ่าน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
22 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคามิน เทียนรุ่งอรุณ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
23 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
24 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปาริชาต ผาหลัก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
25 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
26 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอชิรญา เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
27 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
28 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเชษฐ์ คำเขื่อน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
29 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภาวิณี ซิลเติล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
30 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
31 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป ไชยสาร ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
32 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
33 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
34 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
35 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
36 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรมน เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
37 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
38 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
39 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925