มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
2 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
3 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
4 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
5 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
6 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
7 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
8 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
9 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
10 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
11 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายทิราวุฒิ ดามเจริญภิรมย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
12 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
13 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
14 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
15 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
16 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
17 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
18 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
19 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
20 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
21 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
22 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
23 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
24 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
25 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
26 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชนันทร์ ถวัลย์พงศ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
27 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวีเอก กาญจนประกิต มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
28 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
29 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
30 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
31 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
32 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิวงค์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
33 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายเอกราช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
34 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ชัย จิรนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
35 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
36 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
37 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
38 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
39 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
40 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัทท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
41 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวดี หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
42 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
43 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
44 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดุสิต แปงอุด มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
45 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
46 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
47 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมหมาย ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 38