มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
2 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
5 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
6 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักดิ์ชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
8 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
9 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
10 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
11 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
12 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
13 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
14 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
15 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
16 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
17 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
19 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
20 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
21 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
22 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
23 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
24 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
25 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
26 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
27 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
28 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
29 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ สุทธิแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
30 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
31 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
32 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
33 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
34 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
35 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
36 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
37 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
38 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
39 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
40 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
41 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
42 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
43 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
44 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
45 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
46 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
47 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
48 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
49 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
50 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
51 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
52 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
53 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสันติสุข กีรตินันทกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
54 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
55 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
56 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
57 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
58 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
59 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
60 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
61 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
62 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
63 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
64 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องภพ สมนึก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
65 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
66 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
67 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
68 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทนัช เปาป่า มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
69 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ คงคา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
70 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ชื่นสร้อย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
71 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจารุณี บุญนิยม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
72 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชิดชนก อินปัญญา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
73 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑนา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
74 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปารณีย์ อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
75 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานุช ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
76 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชลน่าน หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
77 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังฆ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
78 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
79 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอัคศาสตร์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
80 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ ไม้จำปี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
81 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศักชัย จิวนันทนุกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
82 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกิตติมา แซ่ตั้ง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
83 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
84 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
85 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนลัท ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
86 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ บัวแสน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
87 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัคเดช อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925