มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรไพลิน ศิริมาตย์ แม่จริม เล็ก
2 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายต่อตระกูล อินตุ้ย แม่จริม เล็ก
3 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอัศวกร เชียงทอง แม่จริม เล็ก
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
5 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
6 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
7 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
8 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
9 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
10 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก พรมเกษา แม่จริม เล็ก
11 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
12 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
13 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
14 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
15 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
16 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
17 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
18 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
19 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
20 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
21 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา กามินทร์ แม่จริม เล็ก
22 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
23 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
24 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล สุทธิไส แม่จริม เล็ก
25 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
26 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
27 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
28 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
29 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
30 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
31 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
32 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
33 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
34 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
35 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
36 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
37 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
38 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
39 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
40 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
41 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
42 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
43 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
44 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
45 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจินตพร กันใจมา แม่จริม เล็ก
46 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
47 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
48 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
49 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
50 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
51 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
52 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
53 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจริญ โล่สรรเสริญ แม่จริม เล็ก
54 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
55 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
56 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฏี แม่จริม เล็ก
57 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟองจ้อน แม่จริม เล็ก
58 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ คำมงคล แม่จริม เล็ก
59 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐวุฒิ สุทธโลก แม่จริม เล็ก
60 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
61 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
62 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
63 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
64 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
65 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
66 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพนธ์ พรมไชยวงศ์ แม่จริม เล็ก
67 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
68 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
69 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
70 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
71 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
72 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
73 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร แสนเคี่ยน แม่จริม เล็ก
74 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณพงศ์ พรมจำปา แม่จริม เล็ก
75 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
76 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
77 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรินธร อินต๊ะภา แม่จริม เล็ก
78 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
79 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
80 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนฤมล คำมงคล แม่จริม เล็ก
81 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
82 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิตทิวา นันภิวงศ์ แม่จริม เล็ก
83 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
84 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลวัต ไชยสีติ๊บ แม่จริม เล็ก
85 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
86 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
87 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
88 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
89 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
90 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
91 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 18