มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเคนคณิน ยศวงค์ แม่จริม เล็ก
2 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ ใจจริม แม่จริม เล็ก
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
4 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
5 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
6 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
7 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
8 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
9 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
10 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
11 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
12 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
13 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
14 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
15 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
16 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
17 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
19 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
20 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
21 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิวกร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
22 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
23 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
24 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
25 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
26 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
27 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
28 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
29 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
30 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุพงศ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
31 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
32 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคิรากร พรรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
33 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
34 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
35 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
36 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก
37 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
38 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
39 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก
40 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก
41 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
42 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
43 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
44 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธันยพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
45 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
46 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
47 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
48 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
49 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
50 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรดนัย ทะนันไชย แม่จริม เล็ก
51 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎ๊ แม่จริม เล็ก
52 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
53 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ธนูสาร แม่จริม เล็ก
54 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก
55 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
56 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพยุงทรัพย์ ศรีวิชัย แม่จริม เล็ก
57 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วใส แม่จริม เล็ก
58 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
59 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกนกพร นอนนนฐี แม่จริม เล็ก
60 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุทธิสัย แม่จริม เล็ก
61 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดิศร ธิใจ แม่จริม เล็ก
62 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก
63 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
64 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
65 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไชยวัฒน์ สุทธิไส แม่จริม เล็ก
66 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
67 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณพศ อุ่นเรือน แม่จริม เล็ก
68 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
69 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพล แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
70 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก
71 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนภัทร ฝ่ายทะแสง แม่จริม เล็ก
72 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณรงค์ชัย แซ่วื้อ แม่จริม เล็ก
73 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก
74 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคิน ถาวนา แม่จริม เล็ก
75 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
76 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก
77 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา ดวงแก้ว แม่จริม เล็ก
78 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเทพพิกุล แสงจันทร์ แม่จริม เล็ก
79 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติกา ยานา แม่จริม เล็ก
80 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูมิภิรมย์ วงค์เรียบ แม่จริม เล็ก
81 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนรภัทร แคว้งใจ แม่จริม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925