มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
2 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
6 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
8 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ์ สุรินดา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
9 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
10 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
12 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
13 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
14 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
15 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
16 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
17 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
18 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
19 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
20 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
21 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
22 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
23 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
24 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็ก
25 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
26 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
27 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
28 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
29 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
30 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก
31 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ อาจหาญ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
32 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
33 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
34 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
35 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรดา วงศ์ยังประเสริฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
36 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก
37 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
38 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
39 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
40 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
41 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
42 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
43 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก
44 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
45 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็ก
46 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
47 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
48 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
49 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
50 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตตินันท์ คำยันต์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก
51 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยลดา โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็ก
52 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็ก
53 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็ก
54 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
55 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก
56 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925