มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
2 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววารินทร์ รินฤทธิ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
3 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
4 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
5 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
6 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
7 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
8 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
9 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
10 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
11 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
12 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
13 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
14 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
15 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
16 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
17 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
18 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
19 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
20 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกานธิดา ไชยนิชู พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
21 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
22 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนชาติ เกี๋ยงคำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
23 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันย์สินี วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
24 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
25 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
26 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
27 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
28 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
29 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
30 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
31 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
32 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
33 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
34 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายกีรติ คำถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
35 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
36 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายศิลป์ครุต เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
37 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
38 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
39 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
40 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
41 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
42 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
43 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววนิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
44 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
45 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
46 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
47 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
48 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ดรุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
49 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธรวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
50 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
51 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
52 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
53 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
54 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
55 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
56 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
57 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภณ รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวิชญ์ กันจีนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
61 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
62 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุภพ สมเครื่อง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
63 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
64 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายธนานนท์ จิตตรง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
65 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุคนต์ทิพย์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
66 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
67 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภา ตันกาบ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
68 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอดิศร ฝีปากเพราะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
69 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิราภา เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
70 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนงนภัส ละม่อม พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
71 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ สิงห์ธนะ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
72 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
73 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
74 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
75 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
76 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
77 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
78 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
79 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
80 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
81 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
82 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
83 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
84 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
85 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงศ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
86 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบุญฤทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
87 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุษเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
88 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
89 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรติ คันถี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
90 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสถาพงษ์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
91 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
92 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวัฒน์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
93 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษดา รุ่งเรือง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
94 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกชัย แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
95 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
96 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
97 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
98 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิติพงษ์ ทิวานันท์ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
99 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
100 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวนีย์ อินทำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
101 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุญส่ง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
102 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา แปงอุด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
103 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภาวัฒน์ สีมาเหล็ก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
104 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
105 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
106 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาจรีย์ ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
107 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
108 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพันธ์ วงศา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
109 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตะกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
110 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญยมาศ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
111 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิดา กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
112 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกศราพร สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 46