มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาวีร์ อายุยืน บ้านหลวง กลาง
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร สวนทา บ้านหลวง กลาง
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
5 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
6 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
7 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
8 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
9 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
10 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
11 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
12 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
13 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
14 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
15 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
16 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
17 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
18 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
19 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
20 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
21 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
22 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
23 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
24 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
25 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
26 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
27 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
28 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
29 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
30 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
31 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
32 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
33 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
34 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง
35 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
36 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
37 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
38 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
39 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง กลาง
40 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
41 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง กลาง
42 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง กลาง
43 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง กลาง
44 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง กลาง
45 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
46 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภูริชญา ปนันตา บ้านหลวง กลาง
47 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
48 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
49 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร นวลดี บ้านหลวง กลาง
50 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
51 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
52 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา อินต๊ะสอน บ้านหลวง กลาง
53 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง กลาง
54 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกลุจิรา สมควร บ้านหลวง กลาง
55 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง กลาง
56 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฏา อายุยืน บ้านหลวง กลาง
57 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง กลาง
58 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง กลาง
59 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
60 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอริสา อินนา บ้านหลวง กลาง
61 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง กลาง
62 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคฑาวุธ คำพู บ้านหลวง กลาง
63 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง กลาง
64 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ สัจจา บ้านหลวง กลาง
65 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง กลาง
66 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา วงศ์ไชยา บ้านหลวง กลาง
67 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ ใจเป็ง บ้านหลวง กลาง
68 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง กลาง
69 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง กลาง
70 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรมน สมควร บ้านหลวง กลาง
71 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรสรินทร์ ขยัน บ้านหลวง กลาง
72 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง กลาง
73 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925