มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
2 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
3 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง เล็ก
4 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
5 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
6 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
7 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
8 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
9 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
10 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ พอใจ บ้านหลวง เล็ก
11 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรนันท์ อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
12 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
13 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
14 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
15 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
16 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด๋กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
17 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
18 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภัส ดวงดาว บ้านหลวง เล็ก
19 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
20 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
21 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
22 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
23 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง เล็ก
24 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
25 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
26 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กญิงอริสา อินนา บ้านหลวง เล็ก
27 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
28 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริวรรณ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
29 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญชนก สายคำกอง บ้านหลวง เล็ก
30 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธัญจิรา ใจพันธ์ บ้านหลวง เล็ก
31 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
32 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
33 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล มีศิลป์ บ้านหลวง เล็ก
34 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
35 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
36 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
37 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปุญชรัสมิ์ สายยศ บ้านหลวง เล็ก
38 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มังคะละ บ้านหลวง เล็ก
39 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำพุฒ บ้านหลวง เล็ก
40 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
41 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญธิดา นวนดี บ้านหลวง เล็ก
42 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
43 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
44 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก คนอยู่ บ้านหลวง เล็ก
45 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภารดร เสมอ บ้านหลวง เล็ก
46 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
47 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรรธน์ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
48 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนันชัย ทิพย์ปัญญา บ้านหลวง เล็ก
49 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนชัย จันอิน บ้านหลวง เล็ก
50 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
51 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย มงคล บ้านหลวง เล็ก
52 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรภวิทย์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 20