มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
2 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
5 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
6 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
7 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
8 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
9 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐพร คำเขียว นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
10 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
11 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
12 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา วันต๊ะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
13 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุราพันธ์ คำทิพย์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
14 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรััชฎา ญาติปิน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
16 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรยุส บุตรศรี นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
17 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกิจ เบ้าชนะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
18 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดนัยนันท์ เตชะบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
19 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยะวัฒน์ ภูแหวน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
20 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันตภณ บุณอินทร์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
21 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต นาไชยธง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
22 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูตะวัน มูลหล้า นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
23 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพัฒน์ เสมอวัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
24 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิ่นสุดา อินด้าย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
25 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต มโนราช นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
26 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
27 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
28 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรธิดี ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
29 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงยุพาวดี ปิรัตน์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
30 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิปัสยา มอญจัตุรัส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
31 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานตธิดา รื่นรวย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
32 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพนิจ แซ่ว่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
33 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ นุเทพสุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
34 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพพล สว่างวงศ์เจริญชัย นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
35 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป เพรชวงษาสกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
36 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันตินันท์ แซ่พ่าน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
37 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดอน กันทรประเสิรฐ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
38 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
39 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
40 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
41 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิญญา คำวิวัฒนาพิบูล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
42 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต ควรพินิจ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
43 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
44 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจนจิรา ยาปัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
45 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตนัย แก้วสาแสน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
46 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุสุมา สัมโพธิวงศ์ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
47 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทริศรา ยืนยงกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925