มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์วรา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
3 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
5 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
6 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
7 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
8 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
9 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
10 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์ครินทร์ กลิ่นเกษร ทุ่งช้าง กลาง
11 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
12 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
14 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
16 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
17 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
18 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
19 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
20 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
21 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
22 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดารัตน์ มนต์วิเศษ ทุ่งช้าง กลาง
23 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
24 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนวีร์ เทพจันตา ทุ่งช้าง กลาง
25 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติคุณ ยอดออน ทุ่งช้าง กลาง
26 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคณพศ อินทะรังษี ทุ่งช้าง กลาง
27 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกีรชาติ หวัดวาปี ทุ่งช้าง กลาง
28 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทินภัทร ตามัย ทุ่งช้าง กลาง
29 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
30 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร ทุ่งช้าง กลาง
31 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
32 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง
33 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
34 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธาวิน เสียงกอง ทุ่งช้าง กลาง
35 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
36 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
37 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรหมธาดา ประจันนวล ทุ่งช้าง กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925