มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภธิดา ปราณีทะ นาน้อย ใหญ่
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย ใหญ่
4 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร น้อมมนัส นาน้อย ใหญ่
5 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
6 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
7 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
8 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
9 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
10 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชุติมา กาวินคำ นาน้อย ใหญ่
12 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตฤณภพ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
13 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
14 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
15 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
16 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
17 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
18 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย ใหญ่
19 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่
20 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
21 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
22 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
23 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
24 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิศักดิ์ บุญมี นาน้อย ใหญ่
25 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
26 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภกานต์ ผาลัย นาน้อย ใหญ่
27 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
28 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุทธิดา ใจแปง นาน้อย ใหญ่
29 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย ใหญ่
30 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
31 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่
32 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่
33 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
34 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
35 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
36 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
37 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนภัทร ระแวง นาน้อย ใหญ่
38 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
39 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เอื้อเฟื้อ นาน้อย ใหญ่
40 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศพนธ์ ฌานวัฒน์ นาน้อย ใหญ่
41 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพร บุตรดา นาน้อย ใหญ่
42 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอนุสรณ์ คำอ้ายล้าน นาน้อย ใหญ่
43 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
44 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย ใหญ่
45 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
46 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย ใหญ่
47 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย ใหญ่
48 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย ใหญ่
49 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย ใหญ่
50 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิโชค ปันตา นาน้อย ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 3