มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย กลาง
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินทร์ธร เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย กลาง
4 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช เพชรสาร นาน้อย กลาง
5 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
8 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
9 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
10 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
11 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย กลาง
12 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
13 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรจิรา คำน๊ะ นาน้อย กลาง
14 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
16 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
17 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
18 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
19 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
20 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
21 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
22 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง
23 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
24 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
25 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
26 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
27 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
28 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรปราชญ์ จะนะพรม นาน้อย กลาง
29 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ไชยราช นาน้อย กลาง
30 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
31 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
32 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
33 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
34 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
35 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
36 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คล้ายแก้ว นาน้อย กลาง
37 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีนาท นาน้อย กลาง
38 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย กลาง
39 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร กองสอน นาน้อย กลาง
40 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
41 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย กลาง
42 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูวนาท ยะนันท์ นาน้อย กลาง
43 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธีภรณ์ ดวงทิพย์ นาน้อย กลาง
44 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล บุตรดาเลิศ นาน้อย กลาง
45 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
46 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
47 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
48 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
49 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
50 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
51 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย กลาง
52 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรามาวดี ธนูเพชร นาน้อย กลาง
53 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง
54 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย กลาง
55 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย กลาง
56 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญนภา สายตา นาน้อย กลาง
57 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย กลาง
58 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย กลาง
59 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธณัฐชัย อินภูธร นาน้อย กลาง
60 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ปาริน นาน้อย กลาง
61 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ ตุ้ยน้อย นาน้อย กลาง
62 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง
63 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง
64 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปภาณิน พรมกามินทร์ นาน้อย กลาง
65 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตนัน กันอิน นาน้อย กลาง
66 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ถาต๊ะวงค์ นาน้อย กลาง
67 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาคภูมิ ดาอินวงค์ นาน้อย กลาง
68 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายก้องพิภพ เพียกเพีย นาน้อย กลาง
69 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง
70 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง
71 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925