มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพีรยา วชิราธนกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
2 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
3 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
5 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
6 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
7 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
8 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
9 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยารัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
10 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
11 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
12 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
13 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
14 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
15 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
16 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
17 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชรินรัตน์ แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
18 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
19 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
20 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง
21 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
22 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
23 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
24 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
25 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจนจิรา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
26 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด๋็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
27 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนต์นภา ทรงสิริกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
28 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดาราวลี อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
29 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
30 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
31 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภคพงษ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
32 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายดนุพล ณ ชน มัธยมป่ากลาง กลาง
33 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
34 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
35 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
36 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
37 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
38 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
39 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายศราวุฒิ เปาป่า มัธยมป่ากลาง กลาง
40 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิตา อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
41 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
42 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรวิสรา แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
43 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
44 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอิชยา ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
45 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
46 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
47 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนภปฎล แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
48 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรทัต พงษ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
49 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 57