มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
2 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชญานนท์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
3 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
4 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
5 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
6 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
7 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
8 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภัคพงศ์ จอมจันทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
9 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
10 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
11 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
12 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
13 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
14 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
15 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายฐิติศักดิ์ พนะสัน มัธยมป่ากลาง กลาง
16 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอาริตา แซ่เติน มัธยมป่ากลาง กลาง
17 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา แสนคำแพ มัธยมป่ากลาง กลาง
18 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนภรณ์ อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
19 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง มัธยมป่ากลาง กลาง
20 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
21 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
22 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพกิจ ศิลาธนวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
23 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรวนัช ทรงเจริญกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
24 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดชาธร แสนศรีเชาว์พันธ์ มัธยมป่ากลาง กลาง
25 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัศนัย พนะสันต์ มัธยมป่ากลาง กลาง
26 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แซ่ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
27 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงทองสกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
28 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมินทรา อาชาธนกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
29 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ้งนภา สมคำ มัธยมป่ากลาง กลาง
30 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ แซ่ม้า มัธยมป่ากลาง กลาง
31 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง
32 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบวรรัตน์ พงศ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
33 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
34 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปาลินี อรินทร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
35 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาลีวรรณ ยอดออน มัธยมป่ากลาง กลาง
36 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนธรณ์ กัลยรัตนพานิช มัธยมป่ากลาง กลาง
37 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายโชว์โชค คติวรพจน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
38 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925