มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
2 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
4 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
5 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะนุช ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
6 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
7 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
8 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
9 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
10 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
11 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
12 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
14 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง
16 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
17 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
18 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปราถนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
19 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
20 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
21 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
22 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
23 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
24 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายอัครพงษ์ เป็งนันท์ บ่อเกลือ กลาง
25 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอุมากร อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
26 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ วิวัฒน์ดงพญา บ่อเกลือ กลาง
27 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
28 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
29 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิยวัฒน์ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
30 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
31 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
32 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
33 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
34 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
35 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิวิมล อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
36 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
37 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
38 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง
39 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
40 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
41 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภรณ์ จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
42 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
43 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง
44 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
45 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุทธวัต พิศจาร บ่อเกลือ กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 74