มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจันทร์มณี จอมหล้า บ่อเกลือ กลาง
2 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
3 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไวภพ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
4 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
5 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
6 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
7 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรณสิทธิ์ แสนสุภา บ่อเกลือ กลาง
8 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบวรัตน์ สุวรรณ์ บ่อเกลือ กลาง
9 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
10 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
11 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
12 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
13 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพล ทาทอง บ่อเกลือ กลาง
14 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
15 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทนงสักดิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
16 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสรา พิศจารย์ บ่อเกลือ กลาง
17 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
18 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
19 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
20 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
21 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร ทองใบ บ่อเกลือ กลาง
22 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดุลวัฒน์ ลำนัย บ่อเกลือ กลาง
23 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
24 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถภูมิ ขาเหล็ก บ่อเกลือ กลาง
25 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธิภัทร สุดต๋า บ่อเกลือ กลาง
26 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสืบพงษ์ ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ กลาง
27 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
28 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐธรรมนูญ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
29 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
30 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
31 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวสอน บ่อเกลือ กลาง
32 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
33 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิกา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
34 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญาเกียตร์ อุปจักร์ บ่อเกลือ กลาง
35 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวินท์ บุญอินทร์ บ่อเกลือ กลาง
36 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรพงค์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
37 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงษ์ คงธนเลิศปัญญา บ่อเกลือ กลาง
38 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายทัตพงษ์ กลำภักดิ์ดี บ่อเกลือ กลาง
39 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทวีเดช เชวงนุสรณ์ บ่อเกลือ กลาง
40 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ คงขวัญสมบรูณ์ บ่อเกลือ กลาง
41 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย บ่อเกลือ กลาง
42 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวัฒน์ อุ่นถิ่น บ่อเกลือ กลาง
43 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยณรงค์ รูนันต์ บ่อเกลือ กลาง
44 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
45 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง
46 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤิทธิ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
47 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
48 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพร คำแคว่น บ่อเกลือ กลาง
49 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ้ง ช่างเงิน บ่อเกลือ กลาง
50 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรโชติ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
51 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพานทอง แซ่เล้า บ่อเกลือ กลาง
52 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวุฒิ ศรีชาวป่า บ่อเกลือ กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925