มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
3 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
5 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
6 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
7 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
8 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
10 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
11 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
12 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
13 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
14 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
15 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
16 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
17 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
19 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
20 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
21 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
22 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
23 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
24 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
25 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
26 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
27 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
28 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
29 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
30 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
31 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
32 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
33 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
34 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
35 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
36 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
37 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
38 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
39 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
40 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
41 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
42 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
43 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
44 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
45 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
46 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
47 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
48 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพิมล สารเจริญ สันติสุขพิทยาคม กลาง
49 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนาพร ยอดอ่อน สันติสุขพิทยาคม กลาง
50 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยมาพร คำชมภู สันติสุขพิทยาคม กลาง
51 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
52 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมนา สันติสุขพิทยาคม กลาง
53 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก่อกุศล พรมปันหลัก สันติสุขพิทยาคม กลาง
54 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
55 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
56 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรวีร์ คำนาน สันติสุขพิทยาคม กลาง
57 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
58 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
59 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายราเชนทร์ อุตรชน สันติสุขพิทยาคม กลาง
60 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
61 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
62 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ แซ่จ๊ะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
63 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรวัฒน์ พรมไชยวงค์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
64 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
65 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
66 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
67 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
68 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัชชา ใจวิชา สันติสุขพิทยาคม กลาง
69 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
70 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
71 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
72 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภศรา อุ่นพิกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
73 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
74 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
75 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา ผัดดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
76 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัธนา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
77 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
78 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
79 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายมานะ ธนัญญานุกูล สันติสุขพิทยาคม กลาง
80 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
81 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
82 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพชัย แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
83 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงเดือน เมืองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
84 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันธพงศ์ สวนใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
85 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
86 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
87 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
88 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
89 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคพร แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 54