มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
2 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
3 104 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
4 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
5 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
6 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
7 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
8 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
9 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
10 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
11 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
12 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
13 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
14 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
15 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
16 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
17 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
19 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
20 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
21 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
22 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
23 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
24 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
25 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
26 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
27 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
28 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
29 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
30 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
31 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
32 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิราการต์ แก้วรักษี สันติสุขพิทยาคม กลาง
33 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
34 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
35 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
36 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
37 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
38 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
39 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
40 210 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
41 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
42 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
43 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
44 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
45 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
46 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
47 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
48 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
49 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
50 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
51 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
52 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
53 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
54 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
55 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
56 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพัชรพล หน่อสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
57 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสัณหณัฐ รักขะภัย สันติสุขพิทยาคม กลาง
58 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายญาณวัฒน์ หิ่มมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
59 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
60 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชพร พังยะ สันติสุขพิทยาคม กลาง
61 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวตรีญาภัทร ก๋าคุฑ สันติสุขพิทยาคม กลาง
62 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
63 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยดา นกยุงทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
64 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
65 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
66 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
67 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง
68 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนันตญา ตาทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
69 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
70 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
71 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง
72 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
73 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา บางพันธ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
74 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุริยา ต๊ะแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
75 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง
76 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง
77 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัตรา เจริญสุข สันติสุขพิทยาคม กลาง
78 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
79 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
80 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง
81 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
82 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรุดา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
83 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
84 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรัณย์ แสนศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
85 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณะ เฉลิมวรโชติ สันติสุขพิทยาคม กลาง
86 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐสิทธิ์ หน่อพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925