มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรินรดา ชูติมันตานนท์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล มะโนแป๊ก นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
6 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
7 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
8 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
11 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
12 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
13 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
14 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
15 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
16 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
17 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
18 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
19 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
20 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
21 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
22 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
23 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
24 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
25 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
26 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
27 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
28 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
29 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
30 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
31 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
32 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพงค์ หันศรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
33 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
34 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
35 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
36 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
37 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
38 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
39 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
40 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
41 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
42 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
43 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
44 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
45 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
46 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
47 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
48 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
49 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
50 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
51 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
52 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
53 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
54 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
55 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
56 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ วิชัยโน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
57 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
58 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ พรมฆ้อง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
59 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
60 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
61 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
62 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
63 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรัชญา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
64 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
65 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวุฒิ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
66 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
67 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
68 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
69 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
70 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
71 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
72 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุวัฒน์ สุทำเลา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
73 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
74 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
75 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสนันท์ จักรทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
76 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
77 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
78 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
79 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
80 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
81 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
82 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
83 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
84 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ เรืองรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
85 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
86 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
87 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
88 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
89 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 29