มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมาริษา สลีอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
6 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
8 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
9 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสวพล เทพอินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
10 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
11 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
12 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิ์รินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
13 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
14 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
15 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
16 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
17 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
18 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
19 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
20 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
21 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
22 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
23 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
24 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
25 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
26 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
27 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
28 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
29 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
30 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
31 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
32 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
33 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
34 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
35 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
36 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
37 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
38 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
39 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
40 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
41 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
42 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
43 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
44 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
45 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
46 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
47 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
48 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
49 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
50 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
51 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
54 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
55 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
56 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
57 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
59 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
60 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
61 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
62 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
63 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
64 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
65 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
66 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
67 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
68 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิง วรรณรดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
69 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
70 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา กำธรธีระวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
71 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
72 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
73 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
74 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
75 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
76 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธนกร คำผงแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
77 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
78 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
79 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
80 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
81 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
82 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
83 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
84 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
85 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
86 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
87 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
88 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
89 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
90 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
91 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
92 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
93 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
94 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
95 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
96 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
97 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
98 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
99 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
100 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
101 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
102 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
103 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
104 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลลดา คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
105 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
106 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
107 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุหลัน แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
108 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
109 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
110 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
111 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
112 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
113 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
114 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
115 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
116 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
117 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
118 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
119 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
120 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
121 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
122 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
123 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
124 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
125 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายบรรณสรณ์ สุรินทร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
126 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งนภา เคนวงศ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
127 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
128 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพุทธชาด ยศยิ่งทวี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
129 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
130 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
131 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคนา สมฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
132 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
133 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
134 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
135 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
136 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925