มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ เกี้ยวเก้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
7 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
8 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
11 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
12 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศักรินทร์ ศิลาอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
13 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
14 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
15 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
16 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
17 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
19 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
20 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
21 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
22 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
23 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
24 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
25 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
26 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
27 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
28 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
29 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอักษราภัค จักรอะโน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
30 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
31 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
32 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
33 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
34 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
35 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
36 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
37 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
38 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
39 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
40 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
41 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
42 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
43 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
44 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
45 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
46 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
47 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
48 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
49 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
50 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
51 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
52 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
53 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
54 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
55 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
56 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
57 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
58 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยกร สุขกันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
59 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
60 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
61 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
62 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
63 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
64 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
65 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
66 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
67 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
68 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
69 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
70 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภิสรา วงค์เทพ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
71 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
72 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
73 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
74 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกัลย์สุดา ไชยพรม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
75 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
76 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชานันท์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
77 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพุทธิดา ปะทิ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
78 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ยศอาลัย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
79 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
80 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
81 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
82 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
83 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ ขอสุข เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
84 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
85 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
86 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
87 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
88 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
89 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
90 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
91 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
92 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
93 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
94 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
95 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
96 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
97 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
98 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
99 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
100 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
101 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
102 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
103 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
104 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
105 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สิงห์ธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
106 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
107 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันท์ ลาพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
108 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
109 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
110 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
111 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
112 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
113 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
114 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
115 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
116 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
117 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
118 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
119 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
120 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
121 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
122 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
123 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
124 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
125 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
126 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูชิต หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
127 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 5