มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาทิณี เชื้อหมอ สตรีศรีน่าน ใหญ่
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร ศิริมาตย์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
6 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนาธาน เหมือนโพธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
7 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
8 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงค์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
11 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
12 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
13 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายประสบสุข ทรงปั่น สตรีศรีน่าน ใหญ่
14 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
15 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
16 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
17 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
18 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใชแล สตรีศรีน่าน ใหญ่
19 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
20 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
21 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
22 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาแกง สตรีศรีน่าน ใหญ่
23 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
24 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
25 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
26 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
27 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
28 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
29 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ วิชัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
30 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
31 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
32 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
33 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
34 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนลินี งานคำ สตรีศรีน่าน ใหญ่
35 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
36 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
37 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
38 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
39 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
40 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
41 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
42 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
43 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พิชัยศิริ สตรีศรีน่าน ใหญ่
44 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง พรหมภรณ์ ไชยเดช สตรีศรีน่าน ใหญ่
45 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง ณิชมน สุขยิ่ง สตรีศรีน่าน ใหญ่
46 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง รัศมีพรรณ มหาวงศนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
47 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
48 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนาธิป ธรรมศิลป์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
49 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย กีรดิต แก้วหล้า สตรีศรีน่าน ใหญ่
50 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย รณกร พลอยประเสริฐ สตรีศรีน่าน ใหญ่
51 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย นพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
52 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรัญญู มังคละ สตรีศรีน่าน ใหญ่
53 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธดนย์ ปัญญา สตรีศรีน่าน ใหญ่
54 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอรุณ สันกลาง สตรีศรีน่าน ใหญ่
55 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิษฐา สามนต์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
56 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
57 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 60