มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
2 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรุ่งตะวัน เจียมอ่อน สตรีศรีน่าน ใหญ่
3 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
4 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลลิดา อินวัง สตรีศรีน่าน ใหญ่
5 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
6 108 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
8 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
9 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายปริญญา อินใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
10 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
11 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
12 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
13 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
14 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
15 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปุณยวีย์ นิยม สตรีศรีน่าน ใหญ่
16 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
17 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชยากร มิ่งปรีชา สตรีศรีน่าน ใหญ่
18 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
19 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
20 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
21 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
22 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
23 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
24 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
25 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจารุวัฒน์ จินะรักษ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
26 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยพิสิษฐ์ ปลอดครบุรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
27 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถนอมพงศ์ พรมเสพ สตรีศรีน่าน ใหญ่
28 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติกร สุทธะการ สตรีศรีน่าน ใหญ่
29 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตต์ วงค์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
30 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่
31 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิริภา กันธฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
32 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
33 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทษ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
34 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
35 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอานนท์ สิทธิกัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
36 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัณฑิตา สิทธิยศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
37 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณวนัช ปิงนา สตรีศรีน่าน ใหญ่
38 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรอุมา เรืองศรี สตรีศรีน่าน ใหญ่
39 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรชิดา ดวงใจ สตรีศรีน่าน ใหญ่
40 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร ศูนย์พานิช สตรีศรีน่าน ใหญ่
41 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตรัยคุณ ยศอาลัย สตรีศรีน่าน ใหญ่
42 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรภัทร์ ลำน้อย สตรีศรีน่าน ใหญ่
43 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพรภวิษย์ พานิชกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
44 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพงษ์พิพัฒน์ พรมมา สตรีศรีน่าน ใหญ่
45 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
46 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
47 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
48 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ลาว สตรีศรีน่าน ใหญ่
49 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวาวดิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
50 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
51 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิกานต์ เลิศวรายุทธ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925