มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
2 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
3 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
4 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
5 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
6 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
7 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
8 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
9 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
10 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
11 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
12 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา ชูสังข์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
13 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
14 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
15 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
16 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
17 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
18 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
19 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายธนวินท์ มหานิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
20 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
21 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
22 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
23 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
24 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
25 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
26 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
27 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
28 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
29 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
30 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
31 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
32 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
33 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
34 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
35 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
36 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
37 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
38 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
39 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
40 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
41 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
42 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
43 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
44 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
45 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
46 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
47 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
48 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
49 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
50 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
51 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
52 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
53 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
54 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
55 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชตะ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
56 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
57 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชัย ป้องแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
58 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
59 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
60 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
61 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
62 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
63 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
64 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
65 208 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
66 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
67 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
68 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดามาศ มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
69 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
70 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
71 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
72 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
73 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
74 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
75 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
76 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
77 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
78 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
79 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
80 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
81 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
82 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธพล นันท์ชัย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
83 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
84 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
85 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
86 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
87 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
88 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
89 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
90 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
91 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
92 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
93 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
94 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
95 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
96 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแสน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
97 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
98 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
99 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
100 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
101 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
102 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
103 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
104 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทวุฒิ ผาแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
105 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
106 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
107 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
108 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก ไชยปรุง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
109 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
110 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
111 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอชิรญาณ์ อุ่นเรือน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
112 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
113 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
114 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
115 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
116 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
117 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
118 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
119 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
120 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
121 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
122 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
123 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
124 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
125 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวภูมิ จำนงศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
126 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
127 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
128 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
129 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
130 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
131 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
132 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
133 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
134 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
135 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
136 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
137 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
138 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบูรณศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
139 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
140 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายหิรัณย์ แก้วเกษศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925