มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
2 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
3 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
4 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
5 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
6 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
7 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
8 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
9 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
10 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
11 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
12 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
13 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
14 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
15 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
16 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
17 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
18 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
19 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
20 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
21 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
22 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
23 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
24 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
25 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
26 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
27 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
28 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด้กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
29 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
30 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
31 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
32 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
33 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
34 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
35 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินต๊ะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
36 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
37 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
38 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
39 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
40 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
41 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
42 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
43 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอานุเดช ทองจิรง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
44 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
45 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
46 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
47 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
48 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ประทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
49 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
50 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
51 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
52 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
53 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
54 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายจตุรภัทร ฆ้องเดช ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
55 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
56 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
57 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสรวุฒิ ก๋าทอง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
58 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
59 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
60 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
61 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
62 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
63 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
64 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
65 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
66 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสโรชา วรรณกูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
67 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
68 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้็หญิงนัทธมน ใหม่ตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
69 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญแท่ง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
70 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ พรมวังขวา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
71 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
72 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
73 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
74 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ อูปต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
75 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
76 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐพล ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
77 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
78 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
79 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
80 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
81 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
82 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
83 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
84 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
85 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
86 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
87 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
88 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
89 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
90 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
91 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
92 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 36