มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณกฤต มั่นพลับ ปัว ใหญ่
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
6 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
7 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
8 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
9 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
11 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
12 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
13 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
14 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
15 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
16 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
17 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
18 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
19 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
20 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
21 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
22 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
23 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
24 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
25 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
26 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
27 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
28 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
29 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
30 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
31 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
32 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
33 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
34 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
35 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
36 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
37 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
38 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชญา กำปนาท ปัว ใหญ่
39 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
40 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
41 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
42 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
43 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
44 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
45 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
46 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
47 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
48 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
49 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
50 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
51 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
52 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
53 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
54 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
55 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
56 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
57 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
58 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
59 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
60 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
61 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันทกร ธรรมลังกา ปัว ใหญ่
62 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
63 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
64 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
65 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
66 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ สุยะตา ปัว ใหญ่
67 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
68 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนันทพงษ์ ไข่ทา ปัว ใหญ่
69 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นาย สิทธา ทองศิริ ปัว ใหญ่
70 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
71 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
72 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
73 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญญาภู ปัว ใหญ่
74 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
75 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
76 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
77 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
78 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
79 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
80 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
81 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
82 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงฐานิกา เผยศิริ ปัว ใหญ่
83 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
84 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
85 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
86 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
87 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
88 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
89 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
90 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
91 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
92 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
93 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
94 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
95 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
96 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
97 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
98 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
99 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
100 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
101 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
102 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
103 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
104 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
105 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูล กะรัตน์ ปัว ใหญ่
106 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 17