มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงฤทัย ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
6 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
7 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
8 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
9 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
10 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนนท์ พันชน ปัว ใหญ่
11 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
12 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
13 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
14 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัพวิทย์ ใบยา ปัว ใหญ่
15 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
16 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
17 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
18 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
19 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่
20 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
21 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
22 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
23 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
24 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
25 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
26 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
27 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
28 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
29 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
30 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
31 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
32 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
33 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
34 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
35 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
36 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
37 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
38 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
39 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
40 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
41 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
42 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
43 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
44 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
45 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
46 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
47 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
48 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
49 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
50 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
51 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
54 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
55 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
56 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
57 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง ินางสาวเมธิณี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
61 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
62 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
63 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
64 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
65 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
66 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
67 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
68 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
69 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
70 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
71 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอนันต์ คำเทพ ปัว ใหญ่
72 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ปัว ใหญ่
73 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
74 204 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
75 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
76 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
77 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
78 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
79 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
80 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
81 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
82 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
83 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
84 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
85 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
86 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา กิตติภิรมย์สันต์ ปัว ใหญ่
87 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชฎา ผาสุข ปัว ใหญ่
88 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
89 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
90 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
91 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
92 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
93 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิติภัทร อนุจร ปัว ใหญ่
94 219 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
95 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
96 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
97 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
98 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน ปัว ใหญ่
99 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรเมธ เสมอใจ ปัว ใหญ่
100 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
101 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
102 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
103 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
104 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคุณากร โทปุรินทร์ ปัว ใหญ่
105 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
106 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
107 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภกานต์ สิทธิยศ ปัว ใหญ่
108 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
109 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
110 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
111 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ พันชน ปัว ใหญ่
112 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
113 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
114 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
115 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
116 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
117 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรวดี แซ่ท้าว ปัว ใหญ่
118 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ ทนุ ปัว ใหญ่
119 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่
120 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศรัณยา สุทธหลวง ปัว ใหญ่
121 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมมา ปัว ใหญ่
122 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
123 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
124 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่
125 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่
126 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตนวิฑูรย์ ปัว ใหญ่
127 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่
128 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
129 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
130 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่
131 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
132 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่
133 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่
134 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
135 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
136 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
137 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
138 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
139 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่
140 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่
141 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
142 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่
143 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเฉลิมชัย พิชวงค์ ปัว ใหญ่
144 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
145 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธินี สลีอ่อน ปัว ใหญ่
146 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสสร วังแสง ปัว ใหญ่
147 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่
148 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์ ปัว ใหญ่
149 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรพิน แซ่เต็น ปัว ใหญ่
150 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราลักษณ์ จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
151 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
152 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
153 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่
154 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเมธวิน ชาวส้าน ปัว ใหญ่
155 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่
156 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป สุทธหลวง ปัว ใหญ่
157 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่
158 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาข์ หาริกุล ปัว ใหญ่
159 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรวัฒน์ สังฆโต ปัว ใหญ่
160 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอายุรวัฒน์ สำเร็จผล ปัว ใหญ่
161 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925