มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
2 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
3 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
4 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
5 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
6 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
7 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
8 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
9 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
10 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
11 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
12 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
13 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
14 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
15 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
16 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
17 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
18 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
19 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
20 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
21 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
22 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
23 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
24 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
25 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
26 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
27 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
28 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
29 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
30 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
31 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
32 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
33 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
34 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
35 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
36 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
37 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
38 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
39 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
40 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
41 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
42 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
43 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
44 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
45 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
46 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
47 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
48 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
49 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัทลี จันทร์เพ็ญ สา ใหญ่
50 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
51 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
54 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
55 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปิยชาติ จิตตรง สา ใหญ่
56 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
57 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
61 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
62 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
63 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
64 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกฤต คำวรรณะ สา ใหญ่
65 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
66 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ อินทรชิต สา ใหญ่
67 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
68 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
69 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
70 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
71 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
72 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
73 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
74 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
75 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัสสร ไชยวุฒิ สา ใหญ่
76 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุกัญญา ธิมูล สา ใหญ่
77 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
78 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
79 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
80 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสมรภูมิ ปัญญานะ สา ใหญ่
81 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคทวี จิตตรง สา ใหญ่
82 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
83 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูบดินทร์ ยอดรักษ์ สา ใหญ่
84 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
85 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
86 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
87 220 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
88 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
89 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
90 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
91 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร อิ่นภา สา ใหญ่
92 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐนันทน์ พันจำปา สา ใหญ่
93 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ จินะป๊อก สา ใหญ่
94 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
95 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
96 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
97 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
98 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ภัทร ยอดคำ สา ใหญ่
99 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
100 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
101 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
102 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
103 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
104 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
105 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
106 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
107 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
108 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
109 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
110 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
111 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟูสี สา ใหญ่
112 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
113 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตภาส ตาขัน สา ใหญ่
114 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ นาตา สา ใหญ่
115 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุกุล อินวาทย์ สา ใหญ่
116 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช สา ใหญ่
117 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
118 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
119 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
120 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
121 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ เธียรพิเชฐ สา ใหญ่
122 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
123 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
124 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
125 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
126 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
127 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งรัตน์ รักเสน สา ใหญ่
128 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร อำมลา สา ใหญ่
129 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
130 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรมิดา ล้อมน้ำ สา ใหญ่
131 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่
132 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนุติกาน ไชยชนะ สา ใหญ่
133 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณรัตน์ หม่อมศรี สา ใหญ่
134 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
135 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
136 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
137 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
138 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่
139 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่
140 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
141 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัทนันท์ จันต๊ะสา สา ใหญ่
142 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรเมศ ยอดอินปัน สา ใหญ่
143 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากร สิทธิมงคล สา ใหญ่
144 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925