มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
2 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกนกนิภา ปันทะนะ สา ใหญ่
3 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทะจักร์ สา ใหญ่
4 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
5 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิรวิชญ์ คำมอญ สา ใหญ่
6 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
7 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
8 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
9 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
10 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
11 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
12 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
13 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายภัคธร แก้วกาวี สา ใหญ่
14 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
15 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
16 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
17 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเวชกร มาดา สา ใหญ่
18 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
19 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
20 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชล สีนวล สา ใหญ่
21 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
22 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
23 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
24 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
25 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรดนย์ แสงดวง สา ใหญ่
26 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
27 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
28 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
29 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
30 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
31 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
32 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
33 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
34 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
35 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
36 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
37 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
38 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
39 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
40 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
41 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
42 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
43 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
44 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
45 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
46 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
47 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
48 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
49 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
50 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
51 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
52 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
53 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
54 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
55 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
56 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่
57 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
58 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
59 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
60 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
61 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
62 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
63 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
64 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
65 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
66 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
67 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
68 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
69 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
70 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
71 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
72 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
73 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
74 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
75 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
76 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎากร เมฆแสง สา ใหญ่
77 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนาวี คำอ้ายล้าน สา ใหญ่
78 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิทักษ์ชน มณีแดง สา ใหญ่
79 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรทีปต์ หมื่นโฮ้ง สา ใหญ่
80 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทิพัทธ์ นาคแทน สา ใหญ่
81 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
82 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
83 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
84 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกันตศักดิ์ รินแก้ว สา ใหญ่
85 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐทพงศ์ ต่างใจ สา ใหญ่
86 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
87 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
88 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
89 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
90 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ หนักป้อ สา ใหญ่
91 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
92 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
93 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรเดช จันธี สา ใหญ่
94 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
95 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
96 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่
97 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววณิชยา สีสนิท สา ใหญ่
98 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
99 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
100 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
101 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
102 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
103 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
104 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
105 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
106 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
107 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ใจทิพย์ สา ใหญ่
108 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
109 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
110 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
111 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
112 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์ษารัฐ สา ใหญ่
113 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็หญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่
114 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
115 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่
116 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่
117 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่
118 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
119 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่
120 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
121 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
122 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
123 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
124 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
125 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
126 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
127 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่
128 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ สา ใหญ่
129 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่
130 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
131 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
132 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่
133 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่
134 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่
135 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
136 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
137 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
138 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่
139 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่
140 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
141 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี ทองศรี สา ใหญ่
142 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภูมินทร์ ภูริจิตต์สิริ สา ใหญ่
143 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ สมบัติปัน สา ใหญ่
144 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเกริกชัย ศรีวังคำ สา ใหญ่
145 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
146 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรืองนาม สา ใหญ่
147 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพัฒน์ ยอดรัก สา ใหญ่

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 29 | Total : 101,564 | Online : 45