มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 สรุปผลการแข่งขัน
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 18:04 น.
* แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ *
เหรียญรวม รุ่นอายุเกิน 16 ปี ชาย
รวมทุกขนาด ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ไม่เกิน 14 ปี หญิง ไม่เกิน 16 ปี ชาย ไม่เกิน 16 ปี หญิง เกิน 16 ปี ชาย เกิน 16 ปี หญิง

ลำดับที่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 แม่จริม เล็ก 4 1 1 6
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 3 2 0 5
3 ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3 1 3 7
4 สา ใหญ่ 3 1 2 6
5 นาน้อย กลาง 2 1 1 4
6 นาหมื่นพิทยาคม กลาง 0 4 0 4
7 สันติสุขพิทยาคม กลาง 0 2 1 3
8 เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 0 1 2 3
9 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 0 1 0 1
10 สตรีศรีน่าน ใหญ่ 0 1 0 1
11 พระธาตุพิทยาคม เล็ก 0 0 1 1
12 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 0 0 1 1
13 น่านนคร เล็ก 0 0 1 1
14 เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 0 0 1 1
15 ปัว ใหญ่ 0 0 1 1

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925