มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ลำดับ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน สถิติ เหรียญ
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 13.42.49 ทอง
2 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลาสินี ศรีแก้ว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 14.44.90 เงิน
3 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเวณิกา ศรีคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 16.07.06 ทองแดง
4 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 8.10 ทอง
5 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8.02 เงิน
6 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มาสี สา ใหญ่ 7.62 ทองแดง
7 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 8.73 ทอง
8 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 8.44 เงิน
9 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 8.00 ทองแดง
10 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทะจักร์ สา ใหญ่ 4.10 ทอง
11 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 4.03 เงิน
12 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิง จตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่ 4.01 ทองแดง
13 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่ 30.97 ทอง
14 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 29.28 เงิน
15 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล มะโนแป๊ก นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 28.58 ทองแดง
16 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก 31.97 ทอง
17 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 30.06 เงิน
18 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ เกี้ยวเก้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 28.85 ทองแดง
19 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 2.44.59 ทอง
20 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 2.47.87 เงิน
21 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่ 3.01.52 ทองแดง
22 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.13.24 ทอง
23 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก 2.18.42 เงิน
24 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 2.19.94 ทองแดง
25 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ 2.40.32 ทอง
26 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.55.29 เงิน
27 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3.04.35 ทองแดง
28 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 2.07.63 ทอง
29 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.08.69 เงิน
30 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 2.10.03 ทองแดง
31 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.61 ทอง
32 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.59 เงิน
33 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.22 ทองแดง
34 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.61 ทอง
35 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 4.20 เงิน
36 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 4.04 ทองแดง
37 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 36.04 ทอง
38 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ ยาบหัวนาวิทยา เล็กพิเศษ 33.30 เงิน
39 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก 31.37 ทองแดง
40 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่ 41.39 ทอง
41 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 39.63 เงิน
42 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 39.32 ทองแดง
43 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 8.54 ทอง
44 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง 8.14 เงิน
45 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 7.35 ทองแดง
46 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด้กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 27.20 ทอง
47 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 28.09 เงิน
48 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 28.78 ทองแดง
49 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง 5.71 ทอง
50 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 5.50 เงิน
51 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก 5.48 ทองแดง
52 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 6.20 ทอง
53 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 6.13 เงิน
54 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 5.91 ทองแดง
55 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 30.62 ทอง
56 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 30.52 เงิน
57 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 28.40 ทองแดง
58 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 24.41 ทอง
59 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 24.97 เงิน
60 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่ 25.36 ทองแดง
61 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่ 27.77 ทอง
62 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 29.22 เงิน
63 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 29.74 ทองแดง
64 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 22.18 ทอง
65 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 22.74 เงิน
66 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่ 23.53 ทองแดง
67 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 26.34 ทอง
68 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 29.02 เงิน
69 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 29.31 ทองแดง
70 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 22.47 ทอง
71 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 22.69 เงิน
72 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 23.06 ทองแดง
73 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.09.24 ทอง
74 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ 1.11.37 เงิน
75 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 1.12.13 ทองแดง
76 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 56.66 ทอง
77 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 58.31 เงิน
78 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี มัธยมป่ากลาง กลาง 59.15 ทองแดง
79 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่ 1.06.09 ทอง
80 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 1.08.81 เงิน
81 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 1.10.91 ทองแดง
82 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.32 ทอง
83 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่ 56.65 เงิน
84 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่ 57.09 ทองแดง
85 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.02.66 ทอง
86 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 1.06.79 เงิน
87 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ 1.08.29 ทองแดง
88 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่ 53.30 ทอง
89 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่ 53.59 เงิน
90 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 54.73 ทองแดง
91 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่ 6.02.85 ทอง
92 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูลย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 6.18.68 เงิน
93 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 6.47.21 ทองแดง
94 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่ 4.41.43 ทอง
95 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 4.42.57 เงิน
96 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 4.46.59 ทองแดง
97 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ ทอง
98 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่ 54.47 ทอง
99 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ ทอง
100 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ ทอง
101 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.46 เงิน
102 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
103 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
104 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
105 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ ทองแดง
106 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่ 56.35 ทองแดง
107 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่ ทองแดง
108 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่ ทองแดง
109 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด้กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 47.80 ทอง
110 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
111 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
112 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
113 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
114 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
115 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 48.39 เงิน
116 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชช์ฐวิช เวชชกรสัมพันธ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
117 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
118 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
119 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
120 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 48.91 ทองแดง
121 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
122 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ ทอง
123 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
124 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่ 53.93 ทอง
125 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 55.16 เงิน
126 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่ เงิน
127 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่ เงิน
128 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ เงิน
129 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
130 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
131 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
132 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 58.02 ทองแดง
133 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 46.20 ทอง
134 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
135 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
136 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล ปันชุน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
137 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 46.65 เงิน
138 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
139 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
140 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินต๊ะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
141 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก 46.97 ทองแดง
142 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก ทองแดง
143 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนาวิน จักริลา น่านนคร เล็ก ทองแดง
144 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก ทองแดง
145 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 52.30 ทอง
146 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
147 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
148 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
149 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 54.14 เงิน
150 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
151 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
152 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
153 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 54.43 ทองแดง
154 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
155 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
156 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
157 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 44.78 ทอง
158 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
159 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
160 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
161 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ เงิน
162 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่ 45.29 เงิน
163 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ เงิน
164 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่ เงิน
165 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
166 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 45.62 ทองแดง
167 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
168 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
169 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 18.37.41 ทอง
170 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 18.39.30 เงิน
171 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 18.43.69 ทองแดง
172 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรณชัย อินจินดา ทุ่งช้าง กลาง 11.71 ทอง
173 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.01 เงิน
174 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก 10.89 ทองแดง
175 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 12.63 ทอง
176 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 12.29 เงิน
177 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 11.94 ทองแดง
178 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 22.99 ทอง
179 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจตุพร มูลสิงห์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 22.64 เงิน
180 203/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 21.57 ทองแดง
181 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก 29.99 ทอง
182 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 26.56 เงิน
183 203/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนลินี งานคำ สตรีศรีน่าน ใหญ่ 22.87 ทองแดง
184 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่ 8.46.16 ทอง
185 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ ทอง
186 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่ ทอง
187 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ 8.55.69 เงิน
188 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ เงิน
189 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา เขียวคำ ปัว ใหญ่ เงิน
190 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ 9.33.55 ทองแดง
191 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ ทองแดง
192 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกรรณิกา พันแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ ทองแดง
193 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.15.51 ทอง
194 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ประทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
195 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
196 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่ 7.34.78 เงิน
197 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชลธร ปิจดี สา ใหญ่ เงิน
198 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่ เงิน
199 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก ทองแดง
200 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก 7.43.64 ทองแดง
201 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุพงษ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก ทองแดง
202 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่ 8.49.81 ทอง
203 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ ทอง
204 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่ ทอง
205 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
206 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 9.36.88 เงิน
207 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
208 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทองแดง
209 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวนี แสนย่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 11.00.17 ทองแดง
210 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรวรรณ คำบุญ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทองแดง
211 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่ 6.42.72 ทอง
212 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอมรเทพ บุตรเสน นาน้อย ใหญ่ ทอง
213 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย ใหญ่ ทอง
214 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 6.49.30 เงิน
215 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีบุญมี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
216 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
217 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฎิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 6.55.77 ทองแดง
218 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมบูรณ์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
219 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิณณวัตร ยอดสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
220 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.33 ทอง
221 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.30 เงิน
222 216/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ 1.25 ทองแดง
223 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 1.30 ทอง
224 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 1.25 เงิน
225 216/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.25 ทองแดง
226 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.50 ทอง
227 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภลักษณ์ ยวงอินแปง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.35 เงิน
228 216/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่ 1.35 เงิน
229 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 5.69 ทอง
230 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทธฺภัทร สุต๋า บ่อเกลือ กลาง 5.47 เงิน
231 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 5.24 ทองแดง
232 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 10.53 ทอง
233 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 10.53 เงิน
234 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายประดิพัทธ์ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง 10.37 ทองแดง
235 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 9.99 ทอง
236 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง 8.28 เงิน
237 225/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 8.02 ทองแดง
238 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 9.63 ทอง
239 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 8.95 เงิน
240 225/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันท์ มะโนชัย สา ใหญ่ 8.48 ทองแดง
241 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 20.02 ทอง
242 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง 19.92 เงิน
243 226 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 19.22 ทองแดง
244 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 12.60 ทอง
245 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันพิซิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.72 เงิน
246 227/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.72 ทองแดง
247 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.72 ทอง
248 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณพงศ์ พรมจำปา แม่จริม เล็ก 11.27 เงิน
249 227/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 11.02 ทองแดง
250 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 5.48.73 ทอง
251 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 5.50.12 เงิน
252 228 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอังคณา แซ่ย่าง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 6.27.86 ทองแดง
253 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.58.76 ทอง
254 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง 5.13.66 เงิน
255 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก 5.16.51 ทองแดง
256 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.96 ทอง
257 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 13.50 เงิน
258 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ 13.85 ทองแดง
259 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ พรมตา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.65 ทอง
260 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธชัย รินทะนุง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.62 เงิน
261 231/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.53 ทองแดง
262 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 1.68 ทอง
263 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตติ์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก 1.65 เงิน
264 231/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.62 ทองแดง
265 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 1.76 ทอง
266 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.76 เงิน
267 231/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.70 ทองแดง
268 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 25.63 ทอง
269 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 24.94 เงิน
270 232/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา บุญโกศล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 23.35 ทองแดง
271 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 29.58 ทอง
272 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 26.75 เงิน
273 232/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 25.83 ทองแดง
274 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.80 ทอง
275 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.02 เงิน
276 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง 12.27 ทองแดง
277 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันนท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 13.11 ทอง
278 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่ 13.51 เงิน
279 234 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 13.79 ทองแดง
280 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 10.45 ทอง
281 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 10.77 เงิน
282 235 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินาถ หุ่นวัน สตรีศรีน่าน ใหญ่ 11.26 ทองแดง
283 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.83 ทอง
284 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 13.27 เงิน
285 236 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก 13.59 ทองแดง
286 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 10.70 ทอง
287 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 10.98 เงิน
288 237 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.27 ทองแดง
289 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ ทอง
290 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ 4.50.51 ทอง
291 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ ทอง
292 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ ทอง
293 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง 5.05.22 เงิน
294 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง เงิน
295 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุมาลี อุปจักร บ่อเกลือ กลาง เงิน
296 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเยาวนัสถ์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง เงิน
297 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
298 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธร คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
299 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง 5.09.52 ทองแดง
300 238 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
301 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกนกพล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ ทอง
302 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่ ทอง
303 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรวิทย์ ไชยศิลป์ ปัว ใหญ่ 4.00.71 ทอง
304 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่ ทอง
305 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
306 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ มงมาตร น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
307 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถชัย นามชาลี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 4.04.06 เงิน
308 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
309 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทองแดง
310 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทองแดง
311 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 4.05.13 ทองแดง
312 239 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาร เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทองแดง
313 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 4.43.59 ทอง
314 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
315 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่ ทอง
316 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ ทอง
317 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
318 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
319 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา พันห้วยเสียม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.59.08 เงิน
320 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรัญชิดา อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
321 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็หญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ ทองแดง
322 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่ 5.02.99 ทองแดง
323 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ ทองแดง
324 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทะนะ สา ใหญ่ ทองแดง
325 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
326 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ อูปต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.46.81 ทอง
327 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
328 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐพล ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
329 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่ 3.50.09 เงิน
330 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่ เงิน
331 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่ เงิน
332 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่ เงิน
333 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่ 3.51.63 ทองแดง
334 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่ ทองแดง
335 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่ ทองแดง
336 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่ ทองแดง
337 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
338 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 4.36.73 ทอง
339 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดาวพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
340 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
341 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.45.61 เงิน
342 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
343 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
344 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก เงิน
345 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
346 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.47.46 ทองแดง
347 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
348 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
349 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทอง
350 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทอง
351 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทอง
352 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 3.37.85 ทอง
353 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
354 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
355 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
356 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 3.46.93 เงิน
357 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนนนท์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่ ทองแดง
358 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ 3.49.90 ทองแดง
359 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฏฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ ทองแดง
360 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่ ทองแดง
361 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ ทอง
362 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ ทอง
363 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ ทอง
364 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ ทอง
365 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่ 2.38.30 ทอง
366 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
367 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
368 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจพิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
369 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ตันตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.39.28 เงิน
370 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ ทองแดง
371 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธีระดา นันตา สา ใหญ่ ทองแดง
372 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่ 2.50.80 ทองแดง
373 244 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภนัน จันทร์ทอง สา ใหญ่ ทองแดง
374 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
375 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
376 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
377 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.17.29 ทอง
378 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
379 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 2.18.49 เงิน
380 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
381 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง เงิน
382 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
383 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
384 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สวนคำกอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2.22.40 ทองแดง
385 245 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 Facebook Line
User Online
Today : 22 | Total : 103,078 | Online : 6